dnes je 4.3.2024

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podnikuZáznamGarance

5.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:46

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Přístupné pro: Plus

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „CHLS"Garance

25.11.2022, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “ Nakládání s chemickými látkami a směsmi“.

Skladování chemických látekGarance

7.7.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zajištění správného způsobu skladování chemických látek a směsí ve výrobních a skladových komplexech je základem mít přehled o množství a charakteru umístěných látek. K tomu slouží Riziková analýza skladovaných…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Ozón používaný k biocidním účelům - povinnosti pro uvádění na trh a používáníGarance

15.7.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydáním nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh (dále také jen BPR) byly ke dni 1. 1. 2013 do působnosti biocidních předpisů nově zahrnuty biocidní účinné látky vznikající na místě (in situ) z látek nevykazujících biocidní účinky.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zařazování látek do přílohy XIV k nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesy spojené s povolováním látek sestávají z několika kroků, z nichž každý zahrnuje veřejnou konzultaci, ve které mohou i následní uživatelé, kteří látky používají, uplatnit své připomínky.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informace poskytované podle čl. 32 nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

K mimořádně nebezpečným látkám podléhajícím povolení nebo omezení, pokud k nim není povinností poskytovat bezpečnostní list, musejí výrobci a dovozci sdělovat informace o podmínkách bezpečného použití podle čl. 32 nařízení REACH. Tato situace může nastat…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Podrobnosti k postupům a dokumentům podle nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 Posuzování chemické bezpečnosti látek a směsí a vyhotovení zprávy o chemické bezpečnosti_Toc17452561_Toc19793581 

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Náležitosti bezpečnostních listůGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro předávání informací zaměstnavatelům o látkách a směsích:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poplatky a platby za úkony vyžadované od následného uživateleGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatky a platby za úkony prováděné na základě požadavků nařízení REACH jsou upraveny čl. 74 nařízení REACH a nařízením (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Expoziční scénáře k bezpečnostním listům registrovaných látekGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Formát expozičního scénáře připojovaného k rozšířenému bezpečnostnímu listu (expoziční scénář pro sdílení informací) není stanoven žádným právním předpisem. V průběhu registrací se formát ES pro sdílení postupně vyvíjel. V současné době se ustálil na podobě,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti podnikající osoby, která pouze přebaluje látky nebo směsiGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající osoba, která jen kupuje látky a směsi na trhu EU/EHP, uskladňuje je a dále je prodává, je v roli distributora. Nepřichází do přímého styku s látkami ani směsmi, proto nemusí řešit otázku bezpečného zacházení s látkami a směsmi. Pokud ale…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti zpětného dovozce již registrované látkyGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti následných uživatelů nacházejících se v dalších rolíchGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následní uživatelé nacházející se v dalších rolích musejí plnit povinnosti společné pro všechny následné uživatele popsané v kapitole  Povinnosti společné pro všechny následné uživatele_Toc18572674_Toc19793469 . Pokud uvádějí své výrobky na trh EU/EHP, musejí…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti dovozce látky, ke které je jmenován výhradní zástupce pro registraciGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zakázkový výrobceGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázkový výrobce (anglicky „toll manufacturer”) je společnost, která poskytuje výrobní služby za úplatu jiné společnosti na základě smlouvy o této činnosti. Obecně, zákazník obvykle vlastní znalosti (know-how) a konečný výrobek, zakázkový výrobce zajišťuje…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dodatek k obecné povinnosti omezení nebo zákazu uvádění na trh nebo používání stanovených látek ve vyráběných předmětechGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný požadavek na plnění podmínek omezení nebo zákazu používání látek zapsaných v příloze XVII k nařízení REACH je uveden v kapitole  Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti výrobců předmětůGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci předmětů musejí plnit společné požadavky na používání látek, jak jsou stanoveny pro všechny následné uživatele a popsány v kapitole  Povinnosti společné pro všechny následné uživatele . Vedle toho mohou mít další povinnosti spojené s látkami, které…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost registrace látek záměrně uvolňovaných z předmětuGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Definice „předmětu" podle nařízení REACHGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Další povinnosti spojené s výrobou a uváděním směsí na trh směsí (formulátorů)Garance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci směsí jsou považování za následné uživatele látek, pro které se v pokynech k nařízení REACH začal v českém jazyku používat jednoslovný výraz „formulátor”. Toto označení je pro jeho stručnost používáno i v této…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Uchovávání informací o klasifikaci a označováníGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost archivovat nejméně 10 roků od poslední dodávky směsi informace týkající se klasifikace a označení podle nařízení CLP se týká především následných uživatelů – formulátorů (výrobců…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informování o nebezpečnosti prostřednictvím označeníGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V textu této kapitoly jsou uváděny informace platné jak pro látku, tak pro směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi uváděné na trhGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poskytování informací v dodavatelském řetězciGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace v dodavatelském řetězci má sloužit především k přenosu informací důležitých pro bezpečné zacházení s chemickými výrobky od výrobců a dovozců látek a směsí směrem k jejich uživatelům. Důležitá je i komunikace v opačném směru, kterou by měl být…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Reklama pro nebezpečné látky a směsiGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud mají následní uživatelé uvádějící na trh látky nebo směsi v úmyslu nabízet nebo propagovat své výrobky nebo informovat o svých výrobcích např. formou reklamních tisků nebo sdělení, nesmí opomenout v těchto materiálech a sděleních uvádět u výrobků…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oznamování informací o směsíchGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Požadavky na používání látek podléhajících povoleníGarance

7.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Látky podléhající povolení jsou látky zapsané do přílohy XIV k nařízení REACH. Tyto látky je možné uvádět na trh a používat jen za podmínek uvedených v čl. 56(1) nařízení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení REACHGarance

7.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti společné pro všechny následné uživateleGarance

5.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společné pro všechny následné uživatele jsou povinnosti, které souvisejí s hlavními cíli nařízení REACH. Týkají se především bezpečného používání chemických látek a směsí a omezování používání mimořádně nebezpečných látek. Jsou to zároveň…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přehled povinností následných uživatelůGarance

4.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu je uveden stručný výčet hlavních povinností v členění podle způsobu používání látek následnými uživateli. U každé z povinností je připsán odkaz na právní zdroj povinnosti a odkaz na kapitolu, kde je základní popis povinnosti a doporučení,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Rozdělení následných uživatelů podle způsobů používání chemických látekGarance

3.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následní uživatelé jsou uživatelé látek, kteří jsou v dodavatelském řetězci ve směru dolů pod výrobci a dovozci látek a směsí. Pokud nejsou zároveň v roli dovozců, měli by na trhu EU/EHP získávat látky s již vypořádanou povinností jejich…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Stěžejní právní předpisy pro uživatele CHLS a jejich působnostGarance

1.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby, které při své podnikatelské činnosti vyrábějí, dovážejí, dodávají na trh nebo používají chemické látky jako takové, obsažené ve směsích nebo v předmětech, musejí dodržovat povinnosti, které jsou stanovené platnými právními předpisy.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Výjimky z působnosti pro určité typy výrobků nebo určité způsoby používání látekGarance

1.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení REACH a CLP vytvářejí právní rámec pro řízení rizik obecných chemických látek a směsí. Vedle těchto nařízení je v platnosti mnoho dalších předpisů upravujících výrobu, dovoz, uvádění na trh a další podmínky zacházení s určitými skupinami chemických…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vysvětlení legislativních pojmů nařízení REACH a CLPGarance

1.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojmy používané v oblasti řízení chemických látek, směsí a předmětů jsou ve většině případů definovány nařízením REACH a doplněny nařízením CLP.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Územní působnost nařízení REACH a CLPGarance

1.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení REACH a CLP platí v Evropské unii. K zavedení těchto nařízení se rozhodly ještě další tři evropské státy, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, které jsou součástí Evropského jednotného trhu, v němž je zaručena svoboda pohybu zboží, osob, služeb…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2018Garance

3.1.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2018Nanomateriály, nové SVHC látky, omezení 4 ftalátů, účinné látky v biocidních přípravcích a nová nařízení rostlinolékařské péče

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2018Garance

6.12.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2018Ucelený rámec EU pro endokrinní disruptory; povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků; postoj Rady k přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...