dnes je 18.7.2024

Input:

100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění účinném k 1.2.2022

č. 100/2004 Sb., Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 10. února 2004
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 25a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 34e odst. 6
346/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 68 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 441/2009 Sb.
 
 
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 29b
467/2011 Sb.
(k 1.2.2012)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29b odst. 6, § 30; § 34c, § 34d; ruší § 30a; nové přechodné ustanovení
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 25, § 29a odst. 1 a § 34b
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 2, § 3a, § 26, § 30, § 34c a § 34d
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 13 novelizačních bodů
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 25a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1) (dále jen „Úmluva”) a právem Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz a uvádění na trh výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží vyrobeného z kožešin (dále jen „právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů”).2) Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.
(2)  Tento zákon se vztahuje na
a)  stanovené druhy živočichů a rostlin a na výrobky z živočichů a rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů3) ,
b)  tuleně a produkty z tuleňů (dále jen „výrobek z tuleně”)61) ,
c)  vývoz dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů4) z České republiky, které může v zájmu jejich ochrany stanovit prováděcí právní předpis.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  volně žijícím živočichem jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem,
b)  planě rostoucí rostlinou jedinec nebo kolonie rostlinného druhu nebo druhu hub, jejichž populace se v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě pěstování jedince nebo kolonie v kultuře nebo jiného ovlivňování jejich vývoje člověkem,
c)  druhem přímo ohroženým vyhynutím nebo vyhubením (dále jen „druh ohrožený vyhynutím”) druh uvedený v příloze A k přímo použitelnému předpisu Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi5) ,
d)  výrobkem z kytovců výrobek vymezený právem Evropských společenství o ochraně

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...