dnes je 12.6.2024

Input:

104/1988 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění účinném k 1.8.2005

č. 104/1988 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění účinném k 1.8.2005
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 20. května 1988
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1993 Sb.
(k 24.9.1993)
mění, doplňuje, nové přílohy
434/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 3, 4, 6, 8, § 10 odst. 1, § 11 odst. 1, §13 odst. 1, též ruší § 1, § 10 odst. 2 písm. a) a § 12, mění přílohu č. 2 bod 2, č. 3 bod 1.3.2, č. 6 bod 1.3.2.)
299/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění slova v § 6 odst. 2, v příl. č. 9 bodu 1.2 doplňuje slova, doplňuje příl. č. 12
Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7, § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 1
(zrušen 434/2000 Sb.)
§ 2
Výrubnost, znečištění a ztráty
(1) Při dobývání výhradního ložiska je nutno používat takové dobývací metody, které umožní vydobýt bilanční zásoby výhradního ložiska1) s co největší výrubností (u tuhých nerostů), popřípadě vytěžitelností (u kapalných a plynných nerostů jakož i při loužení), s co nejmenšími ztrátami a co nejmenším znečištěním, které jsou technicky i ekonomicky zdůvodněny.
(2) Organizace je povinna v plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska nebo jeho části navrhnout a zdůvodnit dobývací metodu a z ní vyplývající výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty.
§ 3
Výtěžnost
Při úpravě a zušlechťování nerostů, jestliže se provádějí v souvislosti s jejich dobýváním, je nutno používat takové postupy, které umožní co neúplnější využití vydobytých nerostů s co největší výtěžností jejich užitkových složek. Postup úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů a z něho vyplývající výtěžnost je organizace povinna zahrnout do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.
§ 4
Zjišťování výsledků, jejich evidence a využití
(1) Organizace je povinna zjišťovat a evidovat množství hmot ukládaných na odvalech, výsypkách a odkalištích a dále
a) při dobývání výhradního ložiska výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty,
b) při úpravě a zušlechťování vydobytých nerostů obsah jejich užitkových a škodlivých složek ve vsázce, v poloproduktech, v konečném produktu úpravy a zušlechťování a v odpadu.
(2) Organizace sleduje a eviduje u dobývaných nerostů a doprovodných hornin v potřebném rozsahu petrografické a mineralogické složení, způsob a formu výskytu a vzájemné vztahy, obsah a chemické vazby užitkových a škodlivých složek a fyzikálně-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti.
(3) Organizace využívá výsledky podle odstavců 1 a 2 při plánování a řízení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů.
(4) Organizace eviduje údaje potřebné pro stanovení výše úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů a z dobývacích prostorů.
ČÁST DRUHÁ
POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI
§ 5
Druhy povolení hornické činnosti
Povolení obvodního báňského úřadu se vyžaduje pro tyto hornické činnosti:
a) pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly, a to svislými

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...