Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

108/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 108/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Rašovické skály (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, suchých trávníků a lesních lemů,
b) lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, suťových lesů a bučin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin pochybku severního (Androsace septentrionalis), řeřišničníku skalního (Arabidopsis petraea), hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus), huseníku chudokvětého (Fourraea alpina), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a sasanky lesní (Anemone sylvestris), včetně jejich populací a
d) skalních stěn a výchozů budovaných výlevy láv (bazanity, tefrity, trachyty, fonolity) a lávovými aglomeráty.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Lestkov u Klášterce nad Ohří a Suchý Důl u Klášterce nad Ohří. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,
d) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
g) provádět těžební práce v lesích v období od 1. března do 30. června kalendářního roku; souhlas se nevyžaduje při provádění nahodilých těžeb,
h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
j) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
k) organizovat nebo pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 108/2017 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce,
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: