dnes je 18.7.2024

Input:

110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1997
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
306/2000 Sb.
(k 1.4.2001)
čl. I bod 22, pokud se týká § 4a odst. 2
306/2000 Sb.
(k 1.1.2002)
čl. I bod 20 (§ 3a), bod 22 (pokud se týká § 4a odst. 3, body 25 (§ 6 odst. 1 písm. a), 28 (§ 6 odst. 1 písm. f), 33 (v § 6 odst. 1 doplňuje písm. o), 36 v § 6 doplňuje odst. 5 a 6 a 37 (nové znění § 8 odst. 1)
146/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 11 doplňuje odst. 7 až 9, mění § 17, § 19 a ruší část druhou
146/2002 Sb.
(k 16.6.2002)
v § 3 doplňuje odst. 6 až 10, v § 11 doplňuje odst. 2 písm. b) bod 4, mění § 19
146/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 12 vkládá odst. 3, doplňuje nové odst. 5 až 7
146/2002 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 18 vkládá nové písm. f)
131/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění § 16 odst. 1 písm. b)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění a doplňuje části § 3, § 11, § 16, v § 18 ruší písm. d), mění části § 19
94/2004 Sb.
(k 3.3.2004)
v § 1 vkládá nový odst. 2, vkládá § 3b, v § 16 odst. 1 mění písm. c), v § 17 vkládá odst. 6
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění, 78 novelizačních bodů;
nová přechodná ust. - novelizována zák. č. 392/2005 Sb. k 27.9.2005
ÚZ 456/2004 Sb.
 
 
558/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 3 odst. 4 ruší písm. d), v § 17 odst. 3 písm. b) ruší slova
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
v § 15 doplňuje odst. 5
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17 odst. 18 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 17a
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
mění § 17
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší poznámku pod čarou č. 3
120/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
ruší celkem 90 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
120/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 15 odst. 5 úvodní část ustanovení
ÚZ 224/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 1 písm. i)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 16 odst. 7, 8, 9 a 10
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třetí
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 14 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17i
139/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 106 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
180/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
nabývá účinnosti § 9a odst. 1 písm. c); vkládá nový § 9b
180/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
nabývá účinnosti ustanovení § 11 odst. 2
180/2016 Sb.
(k 20.5.2019)
nabývá účinnosti ust. § 12c odst. 1 a 2;
pozbývá platnosti ust. § 12d odst. 1 písm. e)
180/2016 Sb.
(k 20.5.2020)
pozbývá platnosti ust. § 12a odst. 2
180/2016 Sb.
(k 20.5.2024)
nabývá účinnosti ustanovení § 12c odst. 3 a 4;
pozbývá platnosti ustanovení § 12e písm. c) a § 12f písm. c) - dosud neuvedeno
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 12b, § 12h, § 12i, § 13b, § 13e, § 16, § 16a, § 17c, § 17i a § 18
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 17, § 17a, § 17b, § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17i
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3 odst. 1, § 6 odst. 4 a § 18 odst. 1 písm. c)
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 odst. 1 písm. c) a § 17 odst. 2 písm. c)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
174/2021 Sb.
(k 12.5.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
174/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 3 odst. 1 písm. l) a q)
174/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 9b odst. 1 písm. a) a vkládá § 9c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie18) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie19) povinnosti provozovatele potravinářského podniku , výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu20) s výjimkou pitné vody, kterou provozovatel potravinářského podniku uvádí na trh nebo kterou používá v jakékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin podle čl. 3 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  kontrolním vzorkem vzorek složený ze všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či vzorky určené pro úřední kontrolu, popřípadě také vzorek určený pro vypracování druhého odborného stanoviska pro potřeby kontrolované osoby, pokud o něj kontrolovaná osoba požádá,
b)  čistým množstvím množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství potraviny stanovené podle prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie,
c)  názvem21) název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným právním předpisem22) nebo prováděcím právním předpisem,
d)  místem určení místo prvního příjmu potravin včetně místa jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s potravinou na území České republiky,
e)  jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem, prováděcím právním předpisem anebo přímo použitelným předpisem Evropské unie,
f)  výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení,
g)  doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích,
h)  uváděním na trh tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky nabízení k prodeji nebo poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí ve členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát Evropské unie”), za úplatu nebo zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; v případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek považuje za uvedený na trh ve členském státě Evropské unie, ve kterém se nachází

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...