dnes je 2.6.2023

Input:

114/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 114/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 27. března 2002
o fondu kulturních a sociálních potřeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
510/2002 Sb.
(k 12.12.2002)
mění § 11 odst. 1 a 2, v § 14 doplňuje odst. 4
100/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
vkládá § 12a včetně pozn. č. 9a
100/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 12 včetně pozn. č. 9
355/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. a)
365/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 1, § 8 a § 9
434/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3 odst. 3, § 12, § 14 odst. 1 písm. d)
353/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3
353/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1
357/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění, celkem 41 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
612/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3, § 4 a § 7
612/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12
263/2021 Sb.
(k 10.7.2021)
mění § 11 odst. 2 a § 14 odst. 4
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „fond”), další příjmy a hospodaření s fondem ve státním podniku, v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích1) a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen „příspěvková organizace”).
§ 2
Výše tvorby fondu
(1) Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.
(2) Státní podnik tvoří fond
a) základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
b) dalšími příděly ze zisku.
(3) Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.
(4) Další příjmy fondu tvoří:
a) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu,
b) peněžní a jiné dary určené do fondu.
(5) U příspěvkových organizací jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu.
Hospodaření s fondem
§ 3
(1) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje podle § 4 až 14a. Pro spolurozhodování odborové organizace platí zvláštní právní předpis.2)
(2) Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.
(3) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, (dále jen „zaměstnanec”) a jejich manželům, manželkám, partnerům, partnerkám2a) , druhům, družkám a nezaopatřeným dětem3) včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance (dále jen „rodinný příslušník”) se poskytne plnění nebo činnost podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.
(4) Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila.
(5) Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.
(6) Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.
(7) Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci organizační složky státu nebo příspěvkové organizace podle § 6 a § 11 odst. 2 může být prominut za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4) , nejvýše však lze prominout částku 30 000 Kč. Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci státního podniku podle § 6 a § 11 odst. 2 může být v případě tíživých sociálních poměrů prominut v souladu s pravidly hospodaření s fondem, nejvýše lze však prominout částku 30 000 Kč.
(8) Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.
§ 4
(1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině, kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu, státních podniků a příspěvkových organizací (dále jen „zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců”) a na provoz autobusu, a to v rozsahu, v jakém jsou využívány pro potřeby zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků.
(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:
a) vitaminové prostředky,
b) dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,
c) preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,
d) očkování proti infekčním onemocněním.
(3) Příspěvek podle odstavce 2 lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.
(4) Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům.
(5) Pokud jsou zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců využívána i pro jiné účely, je nutno poměrnou část nákladů uhradit z provozních nákladů ze zdrojů stanovených pro tuto činnost právními předpisy (např. vzdělávání zaměstnanců).5)
(6) Z fondu lze přispívat na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků.
(7) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy.
§ 4a
Příspěvek na použití zařízení péče o děti
Z fondu lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. Pro účely tohoto ustanovení se § 3 odst. 4 nepoužije.
§ 5
Pořízení hmotného majetku
Z fondu se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.6)
§ 5a
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
§ 6
Zápůjčky na bytové účely
(1) Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků fondu zápůjčku na:
a) pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení,
b) koupi bytového zařízení,
c) nesplacený zůstatek zápůjčky z fondu na bytové účely poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek zápůjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky).
(2) Zápůjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se za těchto podmínek:
a) zaměstnanci je možno poskytnout i více zápůjček; součet zůstatků nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci a nové zápůjčky podle odstavce 1 nesmí přesáhnout 300 000 Kč, z toho podle odstavce 1 písm. b) částku 100 000 Kč,
b) každá zápůjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o zápůjčce; prostředky z poskytnuté zápůjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o zápůjčce.
(3) Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o zápůjčce stanoveno

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...