dnes je 6.6.2023

Input:

119/2023 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

č. 119/2023 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2023
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2022.
Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 2
Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle § 3 až 9 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2022 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.
§ 3
(1) Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení podle odstavců 2 až 5.
(2) Případy hospitalizace pacientů, které byly ukončeny v roce 2021 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se ocení součinem základní sazby ve výši 57 297 Kč a relativních vah přiřazených k hospitalizačním případům stanovených podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „Klasifikace CZ-DRG 2021”). Případy hospitalizace pacientů budou sestaveny na základě péče vykázané v roce 2022. Do ocenění případů hospitalizace pacientů podle věty první se nezahrnou léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021; tyto léčivé přípravky se ocení podle § 9.
(3) Případy hospitalizace pacientů, které byly ukončeny v roce 2022 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se ocení součinem základní sazby ve výši 62 236 Kč a relativních vah přiřazených k hospitalizačním případům stanovených podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2021 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „Klasifikace CZ-DRG 2022”). Případy hospitalizace pacientů budou sestaveny na základě péče vykázané v roce 2022. Do ocenění případů hospitalizace pacientů podle věty první se nezahrnou léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2022; tyto léčivé přípravky se ocení podle § 9.
(4) Případy hospitalizace pacientů, u kterých před rokem 2022 došlo k vykázání alespoň části zdravotní péče, se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,56 Kč a počtu bodů výkonu s bodovou hodnotou (dále jen „výkon”) stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam výkonů”), pro příslušný výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty, přičemž pro ocenění se použije pouze ta část péče případu hospitalizace pacienta, která byla vykázána v roce 2022.
(5) Péče vykázaná v roce 2022, poskytnutá v rámci případů hospitalizací pacientů, které nelze na základě péče vykázané v roce 2022 sestavit podle Klasifikace CZ-DRG 2021 nebo Klasifikace CZ-DRG 2022 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se pro účely této vyhlášky nepovažuje za vykázanou v roce 2022.
§ 4
Náklady na extramurální péči vztahující se k případům hospitalizace pacientů oceněným podle § 3 odst. 2, 3 nebo 5 jsou zahrnuty v ocenění podle § 3 a již se dále neoceňují. Náklady na extramurální péči vztahující se k případům hospitalizace pacientů oceněným podle § 3 odst. 4 se ocení podle § 7 až 9. Extramurální péčí se rozumí extramurální péče podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 428/2020 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.
§ 5
Náklady na zdravotní služby poskytnuté poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle přílohy k této vyhlášce.
§ 6
Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 části A bodu 1 k vyhlášce č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022, ve výši 51 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc. Náklady na zdravotní služby zahrnuté v agregované úhradě pro poskytovatele v oboru zubního lékařství se ocení částkou ve výši 16 Kč za registrovaného pojištěnce a měsíc.
§ 7
Náklady na

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...