dnes je 6.6.2023

Input:

151/2007 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

č. 151/2007 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 25. června 2007
o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), vyhlašuje pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008:
 roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel (bez Prahy a Brna) -uvedeno v příloze č. 1,
 územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území - uvedeno v příloze č. 2,
 základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů a cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu - uvedeno v příloze č. 3,
 maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech - uvedeno v příloze č. 4 a č. 4a,
 postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt.
V příloze č. 1 jsou podle krajů jmenovitě uvedeny všechny obce, kromě Prahy a Brna, s počtem obyvatel 2000 a více a jsou zařazeny do velikostních kategorií v závislosti na počtu obyvatel. Obce shodného názvu nacházející se ve stejném kraji jsou označeny v závorce příslušným okresem. Obce s počtem obyvatel nižším než 2000 v této příloze jmenovitě uvedeny nejsou; pro účely vyhledání základní ceny a cílového nájemného v příloze č. 3 a pro účely vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného v příloze č. 4 a 4a patří obce s počtem obyvatel nižším než 2000 v příslušném kraji do velikostní kategorie „do 1999 obyvatel”. Obce jsou do velikostních kategorií roztříděny na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu 2007.
V příloze č. 2 jsou uvedena všechna katastrální území v Praze a Brně a jsou seskupena do jednotlivých oblastí označených čísly. Toto členění bylo převzato z vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
V příloze č. 3 jsou uvedeny základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí. Dále jsou v této příloze uvedeny cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu pro jednotlivé velikostní kategorie obcí v jednotlivých krajích a pro jednotlivé oblasti Prahy a Brna; těchto cílových hodnot může být dosaženo nejdříve k 1. lednu 2010 (§ 2 písm. c) zákona). Tyto hodnoty byly vypočteny podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu. Cílové hodnoty měsíčního nájemného jsou uvedeny zvlášť pro byty se sníženou kvalitou, což jsou byty vymezené v ustanovení § 2 písm. e) až g) zákona. Podlahová plocha bytuje vymezena v ustanovení § 2 písm. d) zákona.
V příloze č. 4 jsou uvedeny maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech, vypočtené pro aktuální nájemné - tj. nájemné placené k datu výpočtu jednostranného zvýšení - (v Kč/m2) podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Aktuální nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu (§ 2 písm. b) zákona), ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energii. Hodnoty aktuálního nájemného rozčleněné podle velikostních kategorií obcí v jednotlivých krajích a podle oblastí v Praze a Brně jsou uvedeny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Nejsou zde uvedeny hodnoty aktuálního nájemného, u nichž je v jednotlivých velikostních kategoriích obcí a v oblastech Prahy a Brna nízká pravděpodobnost jejich výskytu, ani hodnoty vyšší než příslušné cílové nájemné. V příloze č. 4a jsou uvedeny, ve stejné struktuře, hodnoty aktuálního nájemného a jim odpovídající maximální přírůstky nájemného pro byty se sníženou kvalitou.

Zásady zvyšování nájemného podle zákona:
 Zvýšení nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, popř. jednostranným, avšak limitovaným, zvýšením nájemného podle zákona.
 Jednostranné zvýšení nájemného nesmí převýšit maximální přírůstek měsíčního nájemného (v procentech) stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného - tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení - za 1 m2 podlahové plochy bytu v příslušné velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy a Brna.
 Maximální přírůstek měsíčního nájemného lze vypočítat podle vzorce stanoveného v příloze zákona. Pro přímý výpočet maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu se použijí základní ceny, popř. cílové hodnoty nájemného, v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu v závislosti na velikostní kategorii obce v příslušném kraji nebo oblasti Prahy nebo Brna, kde se konkrétní byt nachází. Tyto hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3. Již vypočtené maximální přírůstky měsíčního nájemného lze alternativně vyhledat v příloze č. 4 nebo 4a.
Postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt v přílohách k tomuto Sdělení a určení zvýšeného nájemného o tento přírůstek:
1. Zjistěte v příloze č. 1, v rámci příslušného kraje, velikostní kategorii (podle počtu obyvatel), kam je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt.
2. Pokud se konkrétní byt nachází v Praze nebo Brně, vyhledejte v příloze č. 2 podle příslušného katastrálního území oblast, do které byt patří.
3. Vyhledejte v příloze č. 4 (popř. 4a pro byty se sníženou kvalitou) ve vodorovném řádku odpovídajícím velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy nebo Brna (podle označení v levé části stránky) hodnotu odpovídající konkrétnímu aktuálnímu nájemnému - tj. nájemnému, které je placeno k datu výpočtu jednostranného zvýšení („AN”). Nenajdete-li konkrétní hodnotu aktuálního nájemného, vyhledejte v témže vodorovném řádku hodnotu nejbližší nižší (směrem doprava). Hodnoty aktuálního nájemného rovné nebo vyšší než cílové nájemné pro danou velikostní kategorii obcí nebo oblast Prahy a Brna zde uvedeny nejsou, protože pro takové hodnoty se aktuální nájemné jednostranně zvýšit nemůže.
4. Následně pak vyhledejte v záhlaví - tj. v prvním řádku nahoře - toho sloupce, v němž se vyhledané aktuální nájemné nachází, maximální přírůstek měsíčního nájemného („MP”) vyjádřený v procentech.
5. O maximální přírůstek měsíčního nájemného „MP” (v %) může pronajímatel zvýšit nájemné v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. Znamená to, že zvýšené nájemné „ZN” (v Kč/m2) se odvodí z aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení) „AN” (v Kč/m2) takto:

Příklad postupu při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt:
Například - byt se nachází v Pečkách ve Středočeském kraji, má sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 12,62 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.
V příloze č. 1 je obec Pecky jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce se 2000 - 9999 obyvatel”, jak ukazuje následující obrázek:

Na základě tohoto zařazení obce Pečky do příslušné velikostní kategorie (2 000 -9 999 obyvatel) se v příloze č. 4a (jde o byt se sníženou kvalitou) vyhledává hodnota aktuálního nájemného v Kč/m2 (12,62). Tato konkrétní hodnota zde uvedena není; v témže řádkuje však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 12,61.
V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) je k tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 43,7 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek:

Výpočet zvýšeného nájemného o 43,7 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,437:

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu je v roce 2008 18,13 Kč/m2.
 
Ministr:
Čunek v. r.
 

  
Příloha č. 1:
  
Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel
Středočeský kraj
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel
Bakov nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Benátky nad Jizerou
Březnice
Buštěhrad
Bystřice
Čerčany
Černošice
Český Brod
Dobrovice
Dobřichovice
Dobříš
Dolní Bousov
Dolní Břežany
Horoměřice
Hořovice
Hostivice
Jesenice (okr.Praha-západ)
Jílové u Prahy
Jince
Kamenice
Klecany
Komárov
Kosmonosy
Kostelec nad Černými Lesy
Kostelec nad Labem
Králův Dvůr
Libčice nad Vltavou
Libušín
Lysá nad Labem
Městec Králové
Milín
Milovice
Mnichovice (okr. Praha-východ)
Mnichovo Hradiště
Mníšek pod Brdy
Neveklov
Nové Strašecí
OdolenaVoda
Pečky
Průhonice
Psáry
Roztoky (okr.Praha-západ)
Rožmitál pod Třemšínem
Rudná
Řevnice
Sadská
Sázava
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Stochov
Tuchlovice
Týnec nad Sázavou
Uhlířské Janovice
Unhošť
Úvaly
Velim
Velké Popovice
Velký Osek
Velvary
Votice
Vrané nad Vltavou
Vrdy
Všetaty (okr. Mělník)
Zdice
Zeleneč
Zlonice
Zruč nad Sázavou
Žebrák
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel
Benešov
Beroun
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Čáslav
Čelákovice
Kolín
Kralupy nad Vltavou
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Neratovice
Nymburk
Poděbrady
Příbram
Rakovník
Říčany
Slaný
Vlašim
Obce 50 000 a více obyvatel
Kladno
Jihočeský kraj
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel
Bechyně
Blatná
Borovany (okr.České Budějovice)
České Velenice
Dačice
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Hluboká nad Vltavou
Horní Planá
Chlum u Třeboně
Chýnov
Jistebnice
Kamenný Újezd
Kaplice
Kardašova Řečice
Křemže
Ledenice
Lišov
Milevsko
Mladá Vožice
Netolice
Nová Bystřice
Nová Včelnice
Nové Hrady
Planá nad Lužnicí
Protivín
Rudolfov
Sezimovo Ústí
Slavonice
Soběslav
Studená
Suchdol nad Lužnicí
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Velešín
Veselí nad Lužnicí
Větřní
Vimperk
Vodňany
Volary
Volyně
Vyšší Brod
Zliv
Obce 10 000-49 999 obyvatel
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Obce 50 000 a více obyvatel
České Budějovice
Plzeňský kraj
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel
Blovice
Bor
Břasy
Dobřany
Holýšov
Horažďovice
Horní Bříza
Horšovský Týn
Hrádek (okr. Rokycany)
Chlumčany
Chotěšov
Janovice nad Úhlavou
Kaznějov
Kdyně
Královice
Líně
Mirošov
Nepomuk
Nýrsko
Nýřany
Planá
Plasy
Přeštice
Spálené Poříčí
Staňkov
Starý Plzenec
Stod
Strašice
Stříbro
Šťáhlavy
Tlučná
Třemošná
Vejprnice
Zbiroh
Zruč-Senec
Železná Ruda
Obce 10 000-49 999 obyvatel
Domažlice
Klatovy
Rokycany
Sušice
Tachov
Obce 50 000 a více obyvatel
Plzeň
Karlovarský kraj
Obce 2 000-9 999 obyvatel
Březová (okr.Sokolov)
Františkovy Lázně
Habartov
Horní Slavkov
Hranice
Jáchymov
Kraslice
Kynšperk nad Ohří
Loket
Luby
Nejdek
Nová Role
Nové Sedlo
Plesná
Rotava
Teplá
Toužim
Velká Hleďsebe
Žlutice
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel
Cheb
Chodov (okr.Sokolov)
Mariánské Lázně
Ostrov
Sokolov
Obce 50 000 a více obyvatel
Karlovy Vary
Ústecký kraj
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel
Benešov nad Ploučnicí
Bohušovice nad Ohří
Budyně nad Ohří
Česká Kamenice
Dubí
Duchcov
Horní Jiřetín
Hrob
Chabařovice
Chlumec
Jílové
Jiříkov
Košťany
Krásná Lípa
Kryry
Libochovice
Lom
Lovosice
Meziboří
Mikulášovice
Novosedlice
Obrnice
Osek
Peruc
Podbořany
Postoloprty
Povrly
Proboštov
Šluknov
Štětí
Terezín
Trmice
Úštěk
Vejprty
Velké Březno
Velký Šenov Obce
10 000 - 49 999 obyvatel
Bílina
Chomutov
Jirkov
Kadaň
Klášterec nad Ohří
Krupka
Litoměřice
Litvínov
Louny
Roudnice nad Labem
Rumburk
Varnsdorf
Žatec
Obce 50 000 a více obyvatel
Děčín
Most
Teplice
Ústí nad Labem
Liberecký kraj
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel
Cvikov
Český Dub
Desná
Doksy
Frýdlant
Hejnice
Hodkovice nad Mohelkou
Hrádek nad Nisou
Chrastava
Jablonné v Podještědí
Jilemnice
Kamenický Šenov
Lomnice nad Popelkou
Mimoň
Nové Město pod Smrkem
Raspenava
Rokytnice nad Jizerou
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Semily
Smržovka
Stráž nad Nisou
Stráž pod Ralskem
Tanvald
Velké Hamry
Zákupy
Železný Brod
Obce 10 000 - 49 999 obyvatel
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Nový Bor
Turnov
Obce 50 000 a více obyvatel
Liberec
Královéhradecký kraj
Obce 2 000 - 9 999 obyvatel
Borohrádek
Broumov
Čemilov
Červený Kostelec
Česká Skalice
Dobruška
Hořice
Hostinné
Hronov
Chlumec nad Cidlinou
Kopidlno
Kostelec

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...