dnes je 2.6.2023

Input:

16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.7.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ 58/2003 Sb.
 
 
102/2004 Sb.
(k 5.3.2004)
mění § 3 písm. d), v § 6 mění odst. 6 až 9 a ruší odst. 10 a 11, v § 10 odst. 5 ruší slova, nové znění § 12, v § 17 nové znění odst. 1, zrušen odst. 2
102/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
viz body 1, 2, 4, 7 až 9, 11, 13 a 14 čl. I novely 102/2004 Sb., celkem k oběma datům 16 novelizačních bodů
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
mění § 12 odst. 3, v § 15 doplňuje odst. 3
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 6 odst. 6 a 7 nahrazuje slova
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 16 vkládá nový odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 15 odst. 1, nové přechodné ustanovení
246/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 2 odst. 1, § 3 písm. d) a f), § 6 odst. 6 až 9, § 15 odst. 3; ruší v § 17 odst. 1; vkládá v § 6 odst. 10 a v § 10 odst. 6; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16 a 17
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 15
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v § 15 ruší odst. 4
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 písm. d)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 1 a 2
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 2 odst. 3, § 3 písm. a) a f), § 6 odst. 9 a 10
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 6 odst. 2; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 15 odst. 4 a bod 4 přechodných ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) kategorie N podkategorie
1. vozidlo zvláštního určení nebo
2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) .
(6) Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) , které nemá v žádném technickém dokladu k vozidlu uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
§ 3
Osvobození od daně
(1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.
(2) Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
§ 4
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
a) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
b) užívá zdanitelné vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
(2) Poplatníkem daně silniční je rovněž
a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 
b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).
§ 5
Výše daně za zdanitelné vozidlo
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
§ 6
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru
 
do 800 cm3
1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3
1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3
2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3
3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3
3 600 Kč
nad 3000 cm3
4 200 Kč
(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav hmotnosti
 
1 náprava
 
 
 
do 1 tuny
1 800 Kč
 
nad 1 t do 2 t
2 700 Kč
 
nad 2 t do 3,5 t
3 900 Kč
 
nad 3,5 t do 5 t
4 500 Kč
 
nad 5 t do 6,5 t
5 200 Kč
 
nad 6,5 t do 8 t
6 300 Kč
 
nad 8 t
7 200 Kč
2 nápravy
 
 
 
do 1 tuny
1 800 Kč
 
nad 1 t do 2 t
2 400 Kč
 
nad 2 t do 3,5 t
3 600 Kč
 
nad 3,5 t do 5 t
4 100 Kč
 
nad 5 t do 6,5 t
4 500 Kč
 
nad 6,5 t do 8 t
5 400 Kč
 
nad 8 t do 9,5 t
6 300 Kč
 
nad 9,5 t do 11 t
7 200 Kč
 
nad 11 t do 12 t
8 100 Kč
 
nad 12 t do 13 t
9 500 Kč
 
nad 13 t do 14 t
11 000 Kč
 
nad 14 t do 15 t
12 400 Kč
 
nad 15 t do 18 t
17 800 Kč
 
nad 18 t do 21 t
21 800 Kč
 
nad 21 t do 24 t
26 300 Kč
 
nad 24 t do 27 t
30 400 Kč
 
nad 27 t
34 700 Kč
3 nápravy
 
 
 
do 1 t
1 800 Kč
 
nad 1 t do 3,5 t
2 400 Kč
 
nad 3,5 t do 6 t
2 700 Kč
 
nad 6 t do 8,5 t
4 500 Kč
 
nad 8,5 t do 11 t
5 400 Kč
 
nad 11 t do 13 t
6 300 Kč
 
nad 13 t do 15 t
7 900 Kč
 
nad 15 t do 17 t
9 900 Kč
 
nad 17 t do 19 t
11 900 Kč
 
nad 19 t do 21 t
13 100 Kč
 
nad 21 t do 23 t
16 000 Kč
 
nad 23 t do 26 t
20 500 Kč
 
nad 26 t do 31 t
27 500 Kč
 
nad 31 t do 36 t
32 600 Kč
 
nad 36 t
37 800 Kč
4 nápravy a více náprav
 
 
 
do 18 t
6 300 Kč
 
nad 18 t do 21 t
7 900 Kč
 
nad 21 t do 23 t
10 600 Kč
 
nad 23 t do 25 t
13 300 Kč
 
nad 25 t do 27 t
16 700 Kč
 
nad 27 t do 29 t
21 200 Kč
 
nad 29 t do 32 t
28 000 Kč
 
nad 32 t do 36 t
29 500 Kč
 
nad 36 t
33 100 Kč.
(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.
(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.
(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud
a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.
(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.
§ 7
(zrušen zák. 102/2004 Sb. k 1.5.2004)
§ 8
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 9
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 10
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 11
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 12
Sleva na dani
(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci
a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
b) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.
(2) U zdanitelného vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 % výše daně pro toto vozidlo.
(3) U zdanitelného vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období
 
více než  120 jízd
činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo,
od 91 do 120 jízd
činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,
od 61 do  90 jízd
činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,
od 31 do  60 jízd
činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo.

Je-li vzdálenost ujetá po železnici územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.
(4)  Slevu na dani uplatní poplatník v daňovém přiznání.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...