dnes je 18.7.2024

Input:

166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 13. července 1999
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
102/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění, § 10 odst. 1 písm. a) a b), v § 67 ruší odst. 3, mění § 68
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, vkládá nový § 77a
120/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 39 odst. 4
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 41 odst. 2, § 49 odst. 1, § 76 odst. 3 a 4, vkládá nový § 77b
131/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění 183 novelizačních bodů, též doplňuje nové přílohy č. 1 až č. 5
131/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 17a, HLAVA IV, § 60 odst. 2
ÚZ 286/2003 Sb.
 
 
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění 14 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 74 odst. 4 nahrazuje slova
48/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění celkem 240 novelizačních bodů
ÚZ 147/2006 Sb.
 
 
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 49 odst. 1 mění písm. i) a vkládá písm. j); mění § 56 odst. 1, § 76 odst. 1 a § 77a
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 50 odst. 4
182/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 206 novelizačních bodů
ÚZ 332/2008 Sb.
 
 
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 64 odst. 1; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 50 odst. 4, § 51 odst. 2, § 64, § 66c odst. 1 písm. a), § 72 odst. 2 písm. b), § 78, § 78a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 53 odst. 7 a § 74 odst. 3
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 49 odst. 1
298/2009 Sb.
(k 4.9.2009)
mění § 5a odst. 1, § 21 odst. 13, § 27b odst. 3 a 5, § 48 odst. 1 písm. q), § 49 odst. 1 písm. p), § 70 odst. 1
308/2011 Sb.
(k 21.10.2011)
mění § 75 odst. 3
308/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 167 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 75 odst. 4
359/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21 odst. 2 a 3 a § § 78
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 53 a § 78; vkládá nový § 53a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 71 odst. 1 písm. d), § 72 odst. 1 písm. h) § 76 odst. 4
139/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3, § 6, § 13, § 27a, § 53, § 53a, § 70, § 76 a § 78
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 47
264/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
mění § 4, § 19 odst. 5, § 38a, § 45 odst. 2, § 48, § 71, § 72, § 78; vkládá § 4a, 4b, § 31a, § 48a
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 59; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 3, § 32, § 34, § 37 § 38d, § 48 a § 49
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 53a, § 71, § 72, § 74 a ruší § 73
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 76 odst. 1
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
302/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
vkládá v § 4 odst. 4
368/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění k datu 150 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
368/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4 odst. 7 a § 48 odst. 1
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 48 odst. 1 písm. p) a § 49 odst. 1 písm. v)
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 75a a mění § 76
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 57
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 48, § 49, § 56, § 76, § 77a; nová přechodná ustanovení
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem 235 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ PÉČE
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie”)1a) stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky”) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.
§ 2
Veterinární péče
Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje
a)  péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů (dále jen „nákaza”) a jiných onemocnění zvířat a jejich tlumení, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,
b)  péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,
c)  ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí,
d)  ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných produktů, jakož i ochranu zvířat a jejich produkce před riziky ze znečištěného životního prostředí,
e)  veterinární asanaci,
f)  dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy1b) a předpisy Evropské unie2) (státní veterinární dozor).
§ 3
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,
b)  hospodářstvím jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské zvíře nebo kde jsou hospodářská zvířata chována nebo držena, včetně chovu pod širým nebem. Je-li v hospodářství chováno nebo drženo více než jedno stádo nebo více než jedna skupina hospodářských zvířat, která mohou onemocnět stejnou nákazou nebo nemocí přenosnou ze zvířat na člověka (dále jen „vnímavá zvířata”), je každé z těchto stád nebo každá z těchto skupin oddělenou epizootologickou jednotkou, která má stejný zdravotní status,
c)  hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové, včely, včelstva, čmeláci a hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny,
d)  jatečnými zvířaty hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno k výživě lidí,
e)  svodem zvířat soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...