dnes je 12.4.2024

Input:

175/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

č. 175/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. května 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX” zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).”.
2. V § 1 se za slovo „společenství3” vkládají slova „(dále jen „pokyny Komise”)” a slova „č. 1” se zrušují.
3. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Obsah a forma informace
Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.”.
4. Přílohy č. 1 až 4 se zrušují.
5. Příloha včetně nadpisu zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 396/2004 Sb.
Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru
 
Postup oznamování
Akce
Lhůta
Systém společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX” zřízený podle článku 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků
 
Zaslat „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
 
Zaslat „oznámení podle článku 12”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Oznámení
Potvrdit opatření, pokud bylo oznámení zasláno před rozhodnutím o přijetí opatření
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy byly informace oznámeny.
 
Aktualizovat oznámení
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
 
 
„oznámení podle článku 12 vyžadujícímu okamžitou akci”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 18 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
 
Zajistit následná opatření k:
„oznámení podle článku 12” a „oznámení od Evropské komise”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
Reakce
 
 
 
 
 
„oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od:
 
Zaslat reakci na:
 
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
 
 
 
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
 
 
 
- od přijetí doplňujících informací.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...