dnes je 15.7.2024

Input:

239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 28. června 2000
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 57 novelizačních bodů
20/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění § 10 odst. 2 písm. f)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7, § 10, § 12, § 15, § 33; ruší v § 7 odst. 7 písm. i), v § 35 odst. 4 a v části třetí hlavu II
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 26 odst. 2
151/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 1 a odst. 3, § 8, § 21 odst. 2 písm. c), § 23 odst. 2 písm. e)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 2 a 3 a § 30 odst. 3 a 4
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 4
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 27 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 28, vkládá nové § 28a a § 28b; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 2 a § 10 odst. 6
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 10 odst. 2 písm. g) a § 20 odst. 4 a 5
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 7 odst. 2 písm. h)
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 7, 33 a 35; nová přechodná ustanovení
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 7 a § 18
415/2021 Sb.
(k 1.12.2021)
mění § 10 odst. 6 a § 33 odst. 1
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 7, § 10 a § 15
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové stavy”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,
b)  mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,
c)  záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,
d)  likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí,
e)  ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany,1) zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku,
f)  zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen „zařízení civilní ochrany”) součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky,
g)  věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce,
h)  osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.
HLAVA II
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
§ 3
Použití integrovaného záchranného systému
Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.
§ 4
Složky integrovaného záchranného systému
(1)  Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky2) (dále jen „hasičský záchranný sbor”), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...