dnes je 25.5.2024

Input:

§ 26

22.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1.26
§ 26

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Dotaz č. 1 (a k § 27 a 39)

Musejí subjekty vlastnící tzv. zařízení lehce kontaminovaná PCB vést evidenci a ohlašovat neprodleně změny v evidovaných skutečnostech na centrální evidenční místo, nebo vedou evidenci o těchto zařízení vnitropodnikově a evidenci prokazují pouze na vyžádání kontrolního orgánu?

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon“) a z vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, vyplývá pro evidenci a ohlašování zařízení lehce kontaminovaných PCB následující:

  1. § 26 písm. d) a c) vymezuje zařízení lehce kontaminované PCB jako zařízení, které obsahuje, nebo u něhož lze na základě dostupných údajů důvodně předpokládat, že obsahuje provozní kapaliny obsahující 50–500 mg/kg PCB. Zařízením podléhajícím evidenci se toto zařízení stává v tom případě, že celkový objem provozní kapaliny s obsahem 50–500 mg/g PCB v něm činí nejméně 5 litrů (vyplývá z odkazu na písm. c).

  2. Na vlastníky nebo provozovatele zařízení lehce kontaminovaných PCB se z povinností zákonem stanovených vlastníkům a provozovatelům zařízení s PCB nevztahují pouze následující:

    1. odstranit nebo dekontaminovat zařízení v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB (§ 27 odst. 1 zákona),

    2. označovat tato zařízení, včetně objektů, kde jsou tato zařízení umístěna, způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem (§ 27 odst. 4 zákona),

    3. prokazovat způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem ministerstvu, že jejich zařízení, které může obsahovat PCB, jej neobsahuje – v opačném případě se považují tato zařízení za zařízení obsahující PCB (§ 27 odst. 7 zákona),

    4. vypracovat a zaslat ministerstvu plány podle 27 odst. 8 .

Ve všech výše uvedených ustanoveních zákona o odpadech je výslovně stanoveno, že se v nich stanovené povinnosti netýkají vlastníků, popřípadě provozovatelů zařízení lehce kontaminovaných PCB, což je vyjádřeno formulací buď "tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele lehce kontaminovaných zařízení“, nebo "s výjimkou lehce kontaminovaných zařízení“.

Povinnost vést evidenci a ohlašovat tato zařízení a změny v evidenci ministerstvu jim zákonem výslovně odejmuta nebyla. Ustanovení § 39 odst. 8 výslovně vyjmenovává zařízení, na která se vztahuje povinnost evidence a ohlašování, a jaká evidence. Větou první ustanovení § 39 odst. 8 zákona je uložena zvlášť povinnost

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...