Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

3/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 3/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Velký Roudný (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, kterým je pleistocénní stratovulkán se čtyřmi lávovými proudy, s výskytem
a) naleziště olivinického čediče a pyroklastik (čedičových a lávových tufů, sopečných pum a sopečných aglomerátů),
b) lesních ekosystémů bučin a suťových lesů,
c) travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
d) biotopu slezského ekotypu modřínu opadavého (Larix decidua), včetně jeho přirozené populace,
e) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače mužského (Orchis mascula), včetně její populace, a
f) biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha vřetenovky (voskové) opavské (Cochlodina cerata opaviensis), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálním území Roudno. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
g) umisťovat obnovní těžbu v lesních hospodářských plánech nebo v lesních hospodářských osnovách v porostech na plochách větších než 0,25 ha,
h) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky, nebo
i) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, nebo vypouštět živočichy.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2017 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Velký Roudný
 
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: