dnes je 15.7.2024

Input:

320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
ze dne 13. Června 2002
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 141/2002 Sbírky zák.
 
 
426/2002 Sb.
(k 1.10.2002)
mění čl. CXX (účinnost čl. XXV bodů 1 a 2)
čá. 168/2002 Sbírky zákon.
 
 
518/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v čl. CXVII mění bod 14 a doplňuje bod 22
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší část šedesátou osmou
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část sto druhou
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
ruší část padesátou
41/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část sedmdesátou druhou
99/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
ruší část sedmdesátou šestou
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část patnáctou
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
ruší část osmdesátou druhou
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část dvacátou sedmou
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část čtyřicátou pátou
586/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část osmdesátou osmou
587/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší čl. XLVII
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část šestou
379/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část třicátou druhou
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část pádesátou čtvrtou
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší část padesátou druhou
22/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v části sto sedmnácté vkládá bod 14a včetně pozn. č. 1
59/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ruší část sto čtvrtou
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část sedmdesátou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část desátou
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část osmdesátou třetí
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část dvanáctou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část dvacátou pátou a dvacátou šestou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třicátou první a třicátou třetí
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtvrtou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části šestnáctou, třicátou osmou, třicátou devátou, čtyřicátou třetí, sedmdesátou první
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části padesátou první a padesátou pátou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
186/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší část první
222/2016 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část padesátou šestou
ve znění zák. č. 277/2019 Sb., č. 261/2021 Sb. a 177/2022 Sb.
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtyřicátou osmou
123/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší část sto třetí
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část sto čtrnáctou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část sto šestou
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
ruší část dvacátou čtvrtou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část padesátou osmou
30/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
ruší část sedmnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 186/2016 Sb. k 1.1.2017)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. II
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 115/1994 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 větě první se slova „okresního národního výboru, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází (dále jen „okresní národní výbor”)” nahrazují slovy „krajského úřadu, v jehož správním obvodu se nemovitost nachází”.
2. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2)  V případě převodu nemovitosti podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. se k výzvě připojí potvrzení krajského úřadu o odnětí věci a o tom, komu byla odňata. Tyto doklady lze nahradit stejným způsobem jako doklady podle odstavce 1. K výzvě se dále připojí potvrzení
a)  krajského úřadu o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vyplacena5(dále jen „vyplacená částka”), s uvedením organizace, která ji zaplatila;
b)  Ministerstva financí o tom, zda bylo příslušným Ministerstvem financí nebo příslušnou Správou pro věci majetkové a devizové za odňaté věci vyplaceno mimořádné odškodnění ze státního rozpočtu (dále jen „odškodnění”), komu bylo vyplaceno a v jaké výši.”.
3. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:
㤠23b
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Čl. III
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:
1. § 4 se zrušuje.
2. § 9 se zrušuje.
3. V § 11 odst. 4 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „krajskému úřadu”, slova „magistrátnímu úřadu” se nahrazují slovem „Magistrátu” a slovo „územním” se nahrazuje slovem „správním”.
4. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.
5. § 16 se zrušuje.
6. V § 16a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
7. V § 16a odst. 1 se slova „dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise příslušný okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”, slova „příslušný obvodní úřad” se nahrazují slovy „příslušný úřad městské části”.
8. V § 16a se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Spisový materiál soustředěný okresními úřady bude ke dni ukončení činnosti okresních úřadů předán příslušným krajským úřadům.”.
9. V § 16a odst. 2 se slova

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...