Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

37/2017 Sb., Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

č. 37/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2017
o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich,
b) označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, včetně zakázaných prvků a rysů,
c) způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti výrobců a dovozců elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření a
d) rozsah údajů požadovaných pro registraci u přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku a způsob jejího provedení.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) společnou elektronickou vstupní bránou pro předkládání informací informační elektronický portál zřízený a provozovaný Evropskou komisí k zajištění jednotného způsobu oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření,
b) zdravotním varováním varování týkající se nepříznivých účinků elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní nebo bylinného výrobku určeného ke kouření na lidské zdraví,
c) maloobchodním prodejcem jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která uvádí elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich nebo bylinné výrobky určené ke kouření na trh.
§ 3
Obecné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich
(1) Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich musí být
a) zabezpečeny proti manipulaci ze strany dětí a jakékoliv nežádoucí manipulaci, která by zejména narušovala integritu výrobku a byla v rozporu s účelem, k němuž jsou elektronické cigarety a náhradní náplně určeny,
b) chráněny proti rozlomení a úniku tekutiny a
c) opatřeny mechanismem zajišťujícím opakované plnění bez úniku tekutiny podle § 4, jedná-li se o opakovaně plnitelné elektronické cigarety.
(2) Elektronické cigarety s obsahem nikotinu musí uvolňovat dávky nikotinu rovnoměrně za běžných podmínek použití.
(3) Při výrobě tekutých náplní do elektronických cigaret musí být používány pouze složky s vysokou čistotou. Jiné látky než složky uvedené v seznamu podle § 6 odst. 1 písm. a) mohou být obsaženy v tekuté náplni ve stopovém množství, pouze pokud je takové stopové množství technicky nevyhnutelné během výroby tekutých náplní do elektronických cigaret.
(4) Tekuté náplně do elektronických cigaret mohou obsahovat pouze látky, které v zahřáté nebo nezahřáté formě nepředstavují riziko pro lidské zdraví, a nikotin.
(5) Tekuté náplně do elektronických cigaret nesmí obsahovat
a) vitaminy nebo jiné přísady, které vytvářejí dojem, že tekutá náplň je zdraví prospěšná nebo že představuje snížené zdravotní riziko,
b) kofein, taurin nebo další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: