dnes je 6.6.2023

Input:

38/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění účinném k 1.5.2011

č. 38/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění účinném k 1.5.2011
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. ledna 2001
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2003 Sb.
(k 24.6.2003)
mění 29 novelizačních bodů, včetně příloh, doplňuje přílohu č. 15
207/2006 Sb.
(k 18.5.2006)
mění 18 novelizačních bodů, včetně příloh
551/2006 Sb.
(k 20.12.2006)
mění § 19 odst. 2 a přílohu č. 3 a 9, nová přechodná ustanovení
271/2008 Sb.
(k 15.8.2008)
mění 16 novelizačních bodů, včetně příloh; nové přechodné ustanovení
386/2008 Sb.
(k 23.10.2008)
mění přílohy č. 3, 4 a 13
127/2009 Sb.
(k 15.5.2009)
mění; celkem 11 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
111/2011 Sb.
(k 1.5.2011)
mění v příloze č. 3 položku s referenčním číslem 13480
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 a 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami (dále jen „výrobky určené pro styk s potravinami”).
§ 2
Výklad některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
1. celkovou migrací celkové hmotnostní množství složek plastu nebo výrobku z plastu, které se uvolní v průběhu vyluhovací zkoušky a za přesně definovaných podmínek do potraviny nebo simulantu potravin, vztažené na jednotku plochy plastu nebo výrobku z plastu nebo na hmotnost použitého množství potravin nebo simulantu potravin;
2. specifickou migrací přechod určité látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak;
3. simulantem potravin zkušební roztok přesně definovaného složení a přesně definovaných vlastností, nahrazující určitou potravinu nebo skupinu potravin při ověřování celkové nebo specifické migrace;
4. specifickým migračním limitem nejvyšší povolená hodnota specifické migrace látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak;
5. krátkodobým stykem styk nepřesahující 4 hodiny pro nápoje a potraviny tekuté konzistence a 48 hodin pro potraviny tuhé nebo pastovité konzistence;
6. tuky kromě tuků též oleje, emulze vody v tucích a olejích a potraviny, u nichž se samovolně odděluje tuková fáze;
7. kyselou potravinou potravina o pH nižším než 4,5;
8. silně kyselou potravinou potravina o pH nižším než 3,7;
9. suchou potravinou potravina, která svým vzhledem a vlastnostmi odpovídá tomuto označení a v níž obsah vody je takový, že nepřispívá k urychlení jejího kažení nebo poklesu biologické hodnoty;
10. používáním za „nízkých teplot” kontakt materiálu a potravin s teplotou nižší než +5 °C;
11. používáním za „vyšší teploty” kontakt materiálu a potraviny s teplotou nad 45 °C;
12. plněním za horka kontakt potraviny s materiálem při teplotě 45 až 100 °C, přičemž systém není déle ohříván;
13. varným materiálem výrobek sloužící k přípravě pokrmu nebo úpravě potravin při teplotách nad 90 °C;
14. kontaktem za varu kontakt potraviny a materiálu s teplotou vyšší než 90 °C;
15. funkční plochou část povrchu výrobku, která při normálním použití výrobku přichází do přímého styku s potravinami;
16. okrajem pro pití 20 mm široký pás podél horního okraje na vnější straně naplnitelných výrobků, který může při pití z těchto výrobků přicházet do styku s ústy;
17. škodlivým vlivem vliv, kterým je způsobeno podstatné snížení poživatelnosti potraviny (například z chemické látky, patogenního nebo jiného nežádoucího mikroorganismu, toxinu, škůdců, domácích zvířat a ostatních kontaminant);
18. senzorickou analýzou zkoušení organoleptických vlastností výrobku smyslovými orgány;
19. elastomery kompletní spektrum elastických polymerů nebo polymerů s kaučukovitým chováním, nesystematicky nazývaných: pryže, syntetické kaučuky nebo elastomery;
20. kaučukem polymer, který lze vulkanizací převést na pryž;
21. přírodním kaučukem kaučuk získaný z latexu kaučukodárných rostlin (například Hevea Brasiliensis). Podstatou je cis-1,4-polyisopren, s malým množstvím nekaučukovitých příměsí;
22. syntetickým kaučukem kaučuk vyrobený polyreakcemi, hlavně polymerací a kopolymerací;
23. pryží zvulkanizovaná kaučuková směs nebo kaučuk;
24. keramickými výrobky předměty vyrobené ze směsi anorganických materiálů s obecně vysokým obsahem jílů nebo křemičitanů, do nichž může být přidáno malé množství organických látek. Tyto předměty jsou nejdříve tvarovány a takto získaný tvar je trvale ustálen vypálením. Výrobky mohou být glazovány, emailovány, popřípadě zdobeny;
25. sklem anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tekutého stavu, aniž by došlo k podstatné krystalizaci;
26. sklokeramikou anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tuhého stavu za vzniku určitého podílu krystalů;
27. smaltem sklovitý, anorganický povlak, který je nataven na kov při teplotě nad 500 °C.
28. plasty, organické makromolekulami sloučeniny, získané polymerací, polykondenzací, polyadicí nebo jinými obdobnými procesy z molekul s nižší molekulovou hmotností nebo chemickou přeměnou přírodních makromolekul. K těmto makro-molekulárním sloučeninám mohou být přidány další látky nebo materiály, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a to za podmínek této vyhlášky,
29. přísadou polymeru látka, která je v polymerech fyzikálně dispergována, aniž by významně ovlivňovala strukturu polymeru, a je přidávána z důvodu ovlivnění zpracovatelských vlastností nebo za účelem modifikace užitných vlastností polymeru,
30. správnou výrobní praxí, zavedený a udržovaný soubor opatření, který zaručuje řízení výrobních procesů a reprodukovatelnou jakost výrobků s požadovanými vlastnostmi,
31. vícevrstvým materiálem nebo předmětem z plastu materiál nebo výrobek z plastu, který je složen ze dvou či více vrstev materiálů, z nichž každá sestává výhradně z plastu a které jsou spolu spojeny lepidly nebo jinak,
32. funkční bariérou z plastu bariéra, která je tvořena jednou nebo více vrstvami z plastu a zajišťuje, aby konečný výrobek odpovídal požadavkům této vyhlášky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství1b) ,
33. beztukovými potravinami potraviny, pro něž příloha č. 4 k této vyhlášce stanoví pro zkoušení migrace jiné simulanty než simulant D.
§ 3
Požadavky na složení výrobků určených pro styk s potravinami
(1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí splňovat požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1b) , hygienické požadavky a limity stanovené v této vyhlášce a podle povahy výrobku požadavky k ochraně lidského zdraví před riziky, která by mohla vyplývat z orálního kontaktu s výrobky, podle požadavků stanovených v § 15 písm. a) a přílohy č. 9.
(2) Hygienické požadavky a limity na výrobky určené pro styk s potravinami musí být ověřovány za podmínek a podle pravidel stanovených touto vyhláškou a přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c) .
(3) Při výrobě výrobků určených pro styk s potravinami smějí být použity pouze přírodní materiály, jako například korek nebo dřevo nejedovatých dřevin, bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým nepopraskaným povrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami.
(4) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek
a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,
b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,
c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty

musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného předpisu Evropských společenství1d) .
(5) Požadavky uvedené v odstavci 4 se nevztahují na kontejnery a zásobní nádrže o objemu vyšším než 10 000 litrů, jakož i na jejich potrubí a na potrubí s nimi spojené, které je upraveno vysocezátěžovým povlakem.
§ 4
Ověření dodržení hygienických požadavků
(1) K ověřování hygienických požadavků stanovených touto vyhláškou se používají validované analytické metody splňující požadavky přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1c) nebo podle pravidel a podmínek upravených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce. Pokud metoda není takto upravena, lze používat metodu s přiměřenými charakteristikami s ohledem na příslušný hygienický limit stanovený touto vyhláškou.
(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené kombinací více druhů materiálů se hodnotí jako celek, přičemž hlavní důraz se klade na materiál, který přichází do přímého styku s potravinou.
§ 5
Konstrukce výrobků určených pro styk s potravinami
(1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí být s ohledem na jejich použití konstruovány tak, aby umožňovaly řádné čištění, sterilizaci, případně dezinfekci před každým stykem s potravinou a aby po celou dobu své životnosti odolávaly čisticím, dezinfekčním a sterilizačním prostředkům a postupům. Musí mít funkční a mechanické vlastnosti odpovídající předpokládanému použití.
(2) Povrchy, povlaky, případně dekory výrobků musí být bez porušení, odolné proti praskání, odlamování, odprýskávání a otěru. Musí odolávat působení potravin, potravinářských surovin a látek.
(3) Výrobky určené pro styk s potravinami, které jsou určeny pro opakované použití, musí i při opakovaném použití vyhovovat hygienickým požadavkům stanoveným touto vyhláškou. Tyto výrobky nesmějí být ani dočasně použity pro nepotravinářské zboží.
(4) Výrobky určené pro styk s potravinami, které nejsou určeny k opakovanému použití, nelze v potravinářské výrobě a při uvádění potravin do oběhu opětovně použít k původnímu ani jinému potravinářskému účelu.
§ 6
Barvení, potiskování a dekorace výrobků určených pro styk s potravinami
(1) K barvení, potiskování a dekoraci výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen barviv a pigmentů, které budou ve výrobcích pevně zakotveny a budou vyhovovat požadavkům čistoty upraveným v příloze č. 1.
(2) Výrobky určené pro styk s potravinami mohou být potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do styku s potravinami. U výrobků tvořených několika vrstvami může být potisk v mezivrstvě. Potisk nesmí pronikat nebo být otisknut na plochách, které přijdou do styku s potravinami. Rozpouštědla barev musí být dokonale odtěkaná.
(3) Pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami se nesmí používat barvicí prostředky na základě sloučenin antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, olova, rtuti a selenu.
(4) Pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami lze použít azobarviva a diazobarviva (například diarylpigmenty) pouze za podmínky, že během všech stupňů technologického procesu výroby a zpracování výrobků a při jejich dalším správném a předvídatelném používání nebude překročena teplota, při níž dochází k rozkladu barviva za vzniku karcinogenních aromatických aminů.
(5) Saze, používané jako přísada do výrobků pro styk s potravinami, musí odpovídat požadavkům čistoty podle přílohy č. 1.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na vypalované dekory silikátových výrobků, které musí vyhovovat hygienickým požadavkům podle § 19.
§ 7
Plniva pro výrobky určené pro styk s potravinami
(1) Jako plniva výrobků určených pro styk s potravinami se nesmí používat látky na základě sloučenin antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, olova, rtuti a selenu.
(2) Jako plniva výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen látek, které budou vyhovovat požadavkům čistoty uvedeným v příloze č. 1.
§ 8
(zrušen vyhl. č. 127/2009 Sb. k 15.5.2009)
§ 9
(zrušen vyhl. č. 127/2009 Sb. k 15.5.2009)
ČÁST DRUHÁ
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY, Z NICHŽ JSOU VYROBENY VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI
HLAVA I
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z PLASTŮ
§ 10
(1) Za plasty se nepovažují
a) lakovaný nebo nelakovaný celofán,
b) elastomery a materiály na základě přírodního a/nebo syntetického kaučuku,
c) papír a lepenka, modifikované i nemodifikované přídavkem plastů,
d) povrchové úpravy získané
1. z parafínových vosků, včetně vosků syntetických parafínových nebo mikrokrystalických,
2. ze směsí výše uvedených vosků nebo z jejich směsí s plasty,
e) iontoměničové pryskyřice,
f) silikony.
(2) Požadavky uvedené v § 11 až 14 se vztahují na výrobky určené pro styk s potravinami a na jejich části a součásti skládající se výhradně z plastů, nebo jsou složeny ze dvou či více vrstev, z nichž každá je tvořena výhradně plasty, vrstvy nebo povrchy z plastů, tvořící těsnicí kroužky víček, která jsou dohromady složena ze dvou či více vrstev různých druhů materiálů. Nevztahují se na výrobky složené ze dvou nebo více vrstev, z nichž jedna nebo více nejsou tvořeny výhradně plasty, a to ani v případech, kdy vrstva určená k přímému styku s potravinami je z plastu. Takovéto výrobky se hodnotí podle § 4 odst. 2.
(3) Odchylně od odstavce 2 je v případě vrstvy, která není v přímém styku s potravinami a kterou od potravin odděluje funkční bariéra z plastu, možné, aby v případě, že konečný materiál nebo předmět je v souladu se specifikacemi a migračními limity stanovenými touto vyhláškou:
a) nebyla v souladu s omezeními a specifikacemi stanovenými touto vyhláškou,
b) byla vyrobena za použití jiných látek, než které jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Migrace látek podle odstavce 3 písm. b) do potraviny nebo potravinového simulantu stanovená analytickou metodou splňující požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) nesmí překročit 0,01 mg/kg. Tento limit musí být vždy vyjádřen jako koncentrace v potravinách nebo simulantech. Použije se na skupinu sloučenin, které jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, zejména izomery nebo sloučeniny se stejnou funkční skupinou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem.
(5) Látka uvedená v odstavci 3 písm. b) nesmí patřit ani do jedné z těchto kategorií:
a) látky klasifikované jako látky, u nichž je prokázáno, nebo se má za to, že jsou látkami karcinogenními, mutagenními nebo toxickými pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu2a) , nebo
b) látky klasifikované podle kritérií vlastní odpovědnosti jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu2a) .
§ 11
(1) Pro výrobu plastů a výrobků z plastů určených pro styk s potravinami lze použít pouze monomery, výchozí látky a přísady uvedené v seznamu látek přílohy č. 3, a to při respektování stanovených omezení a specifikací.
(2) Obecné specifikace týkající se výrobků z plastů a jejich materiálů jsou stanoveny v dodatku II části A přílohy č. 3. Další specifikace týkající se některých látek uvedených v pozitivních seznamech přílohy č. 3 jsou stanoveny v dodatku II části B této přílohy. Náležitosti prohlášení o shodě2b) , které se připojuje k materiálům a předmětům z plastů, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Seznamy látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce nezahrnují
a) monomery a jiné výchozí látky a přísady používané při výrobě
1. povrchových nátěrů z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky a nátěry,
2. epoxidových pryskyřic,
3. lepidel a povlaků zlepšujících přilnavost,
4. tiskařských barev, nebo
b) barviva,
c) rozpouštědla.
§ 11a
(1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků určených pro styk s potravinami použity přísady, které jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních právních předpisů3) , nesmějí se tyto látky uvolňovat do potravin,
a) v množstvích, která mají technologickou funkci v hotových potravinách,
b) v nichž jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci, v množstvích překračujících omezení stanovená podle zvláštních právních předpisů nebo omezení upravených v § 11; dodržení tohoto ustanovení se posuzuje podle omezení, které je přísnější,
c) v nichž nejsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky k aromatizaci v množstvích překračujících omezení upravená v § 11.
§ 11b
(1) Přísady uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, které se použijí při výrobě vrstev a povrchů z plastů ve víčkách, musí splňovat omezení a specifikace týkající se jejich použití podle této přílohy.
(2) Pro používání přísad, které se chovají výlučně jako pomocné látky pro polymerizaci a které nemají zůstat v konečném výrobku (dále jen „PPA”), k výrobě vrstev a povrchů z plastů uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se použijí omezení a specifikace uvedené v této příloze.
§ 12
(1) Plasty a výrobky z plastů nesmějí uvolňovat do potravin své složky v množstvích přesahujících 60 miligramů složek uvolněných na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu (dále jen „limit celkové migrace”).
(2) V následujících případech může být použit limit celkové migrace 10 miligramů na decimetr čtvereční povrchu materiálu nebo výrobku:
a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám a které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů,
b) desky, fólie či jiné výrobky, které nelze naplnit nebo u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku.
(3) V případě výrobků z plastů, které mají přijít do styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu4) nebo již jsou ve styku s těmito potravinami, činí limit celkové migrace vždy 60 miligramů na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu.
§ 13
(1) Velikost migrace jednotlivých složek z materiálů a výrobků z plastů nesmí překročit specifické migrační limity nebo jiná omezení uvedená v seznamu látek.
(2) Specifické migrační limity uvedené v seznamu látek v příloze č. 3 jsou vyjádřeny v mg.kg-1, vztaženo na hmotnost potravin nebo simulantu potravin.
(3) V následujících případech jsou limity specifických migrací vyjádřeny v mg.dm-2:
a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám nebo které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů,
b) desky, fólie nebo jiné výrobky, které nelze plnit a u nichž nelze stanovit poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku.
(4) V případech, kdy limity uvedené v příloze č. 3 jsou vyjádřeny v mg.kg-1, lze je vydělením konvenčním konverzním faktorem 6 přepočítat na mg.dm-2.
(5) Ověření dodržení migračních limitů se provádí podle pravidel upravených v příloze č. 4.
(6) Ověřování dodržení specifických migračních limitů není povinné, pokud lze prokázat, že dodržením limitu celkové migrace nedojde k překročení specifických migračních limitů.
(7) Ověření dodržení specifických migračních limitů podle odstavce 5 není povinné, pokud lze prokázat, že i za předpokladu úplné migrace zbytkové látky ve výrobku nedojde k překročení specifických migračních limitů.
(8) Ověření shody s limity specifické migrace lze provést stanovením množství látky v konečném materiálu nebo výrobku za předpokladu, že vztah mezi tímto množstvím a hodnotou specifické migrace látky byl stanoven dostačujícími experimenty nebo za použití obecně uznávaných modelů difúze, založených na vědeckých důkazech. K prokázání neshody materiálu nebo výrobku je nutné potvrzení stanovené hodnoty migrace experimentálním testováním.
(9) U látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce v Neúplném seznamu přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, jeho oddílu B se při ověřování shody jejich migrace se specifickými migračními limity v simulantu D nebo ve zkušebním médiu náhradních migračních zkoušek postupuje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
§ 14
(1) Obsah monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů nesmí být vyšší než jeden miligram na kilogram konečného výrobku (1 mg monomerního vinylchloridu na 1 kg výrobku).
(2) Metoda stanovení obsahu monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů je uvedena v příloze č. 5.
(3) Z výrobků vyrobených z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů nesmí přecházet do potravin nebo na potraviny monomerní vinylchlorid v množství, které by bylo detekovatelné analytickou metodou uvedenou v příloze č. 6.
(4) Monomerní vinylchlorid uvolněný z výrobků do potravin se stanovuje v potravině metodou podle přílohy č. 6. Pokud toto stanovení nelze z technických důvodů realizovat, lze provést stanovení v simulantech potravin.
HLAVA II
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z ELASTOMERŮ A MATERIÁLŮ NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍHO A SYNTETICKÉHO KAUČUKU
§ 15
Podle způsobu použití se výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku řadí do kategorií I až V:
a) kategorie I, do které náleží výrobky pro aplikace ze zdravotního hlediska zvláště náročné (například dětské savičky, sosáky a jiné výrobky, které děti dávají do úst nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou),
b) kategorie II, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá delší než 24 hodin (například skladovací nádrže, velkoplošná těsnění, těsnicí kroužky pro nádoby, sklenice),
c) kategorie III, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá delší než 10 minut, nejvýše však 24 hodin (například hadice pro přepravu potravin),
d) kategorie IV, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá nejvýše 10 minut (například součásti dojicího zařízení, těsnění mlékárenských strojů, potahy válců a dopravní pásy pro potraviny s tukem na povrchu, rukavice používané při zpracování potravin),
e) kategorie V, do které náleží výrobky, u nichž se předpokládá krátká doba nebo minimální plocha styku s potravinami a které nelze zahrnout do kategorií II až IV (například potahy válců a dopravní pásy, těsnění čerpadel, těsnění den a plášťů konzervových obalů).
§ 16
(1) Pro výrobky kategorií I a II je přípustné používat pouze látky uvedené v části A přílohy č. 7. Pro výrobky kategorií III až V lze používat látky uvedené v částech A i B přílohy č. 7.
(2) Výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku musí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v bodě 9 přílohy č. 7.
(3) Dětské savičky a sosáky, které děti dávají do úst nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou, nesmí obsahovat anorganické a organické pigmenty, barviva a plniva.
HLAVA III
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
§ 17
(1) Pro výrobu výrobků z kovových materiálů mohou být použity kovy, slitiny a pájky uvedené v příloze č. 8.
(2) Povrchová úprava výrobků z kovových materiálů musí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v § 20.
(3) Vnější i vnitřní povrch výrobků z kovů musí být čistý, hladký, bez makroskopicky viditelných trhlin, skvrn, zjevných rýh, známek koroze, otřepků, zalisovaných předmětů, promáčklin, výdutin, ostřin nebo ostrých přelisků. Je přípustný jen takový stupeň deformace kovových výrobků, který neovlivní nepříznivě jejich funkci.
(4) Na vnitřním povrchu kovových výrobků, včetně vnitřní lakové vrstvy, se nesmějí vyskytovat kapky pájky nebo jiné zbytky kovů a jejich slitin, popřípadě kapky těsnicí hmoty, s výjimkou natavenin pájky u plechovek vyrobených přeplátováním.
HLAVA IV
POŽADAVKY NA VÝROBKY ZE SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ
§ 18
(1) Pro výrobu skleněného stolního nádobí a skleněných obalů je povoleno používat skla třídy odolnosti proti vodě I až IV za předpokladu, že během normálního a předvídatelného způsobu používání výrobku bude zaručeno splnění § 3 odst. 1. Pro výrobu dětských sacích lahví je povoleno používat pouze bezbarvé sklo třídy odolnosti proti vodě I.
(2) Při výrobě skleněných výrobků, mimo dětské sací láhve, smí být k ošetření vnějšího povrchu použity tyto látky:
a) sloučeniny cínu (při ošetřování skla na tzv. horkém konci),
b) titan (při pokovování titanem),
c) vazelínový olej,
d) methylestery mastných kyselin C12-C18 z přírodních olejů a tuků, schválené typy polypropylenového oleje, polyethyleny a polyethylenové vosky, kyselina olejová (při ošetřování na tzv. chladném konci výrobní linky).
§ 19
(1) Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z výrobků ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a výrobků se smaltovaným povrchem jsou uvedeny v oddílu 1 přílohy č. 9.
(2) Ověření migrace olova a kadmia se provádí za podmínek a za použití analytické metody uvedené v oddílu 2 přílohy č. 9 nebo podle normalizované metody. Dále příloha č. 9 upravuje náležitosti písemného prohlášení, kterým se vybavují keramické výrobky.
(3) Silikátové výrobky se pro účely ověření limitu migrace olova a kadmia dělí podle způsobu použití do následujících kategorií:
a) kategorie 1, do které patří výrobky, které nemohou být naplněny, nebo výrobky, které mohou být naplněny, ale jejichž vnitřní hloubka měřená od nejhlubšího bodu k horizontální rovině, která prochází horním okrajem, nepřesahuje 25 mm,
b) kategorie 2, do které patří výrobky, které mohou být naplněny,
c) kategorie 3, do které patří výrobky, které jsou určeny k ohřevu při přípravě jídel a nápojů, a obalové a skladovací nádoby, jejichž vnitřní objem je větší než 3 litry.
(4) Pro silikátový výrobek, který se skládá z nádoby opatřené víkem ze stejného materiálu, nesmí být překročeny limity migrace olova a kadmia vztahující se na samotnou nádobu, přičemž nádoba a vnitřní povrch víka musí být zkoušeny samostatně a za stejných zkušebních podmínek. Součet těchto dvou stanovených hodnot migrace olova a kadmia se vztáhne na plochu povrchu nádoby nebo na její objem.
HLAVA V
POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU VÝROBKŮ URČENÝCH PRO STYK S POTRAVINAMI
§ 20
(1) Povrchová úprava (zejména lakováním, pocínováním, povlakem z plastů, glazováním, smaltováním) musí být souvislá, stejnoměrně nanesená, s minimálním množstvím mikroskopických pórů, dobře lpící na výrobku. Po dobu používání výrobku určeného pro styk s potravinami se při předepsaných podmínkách používání povrchová úprava nesmí odlupovat, mít zjevné rýhy, trhliny, puchýřky nebo jiná porušení. Pokud se povrch výrobků moří, nesmějí se vyskytovat nemořená místa.
(2) Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků určených pro styk s potravinami je uveden v příloze č. 10.
(3) Povrchová úprava výrobků lakováním musí být vyrobena z látek uvedených v příloze č. 11.
(4) Nesilikátové a nekovové povrchové úpravy výrobků určených pro styk s potravinami musí splňovat hygienické požadavky uvedené v bodě 7 přílohy č. 11.
(5) Na výrobu kovových výrobků určených pro styk s potravinami je přípustné oboustranné olejování plechů dioktylsebakátem, butylstearátem, vazelínovým olejem, methylestery mastných kyselin C12-C18 z přírodních olejů a tuků a polypropylénovým olejem. Množství maziva na jedné straně smí být nejvýše 0,25 g.dm-2.
(6) Na výrobu kovových výrobků určených pro styk s potravinami je přípustná pasivace pocínovaných plechů v lázni s obsahem chromanu nebo dvojchromanu. Zbytky pasivační lázně musí být z plechu odstraněny řádným vymytím.
HLAVA VI
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z PAPÍRU, KARTONU A LEPENKY
§ 21
(1) Pro výrobu výrobků z papíru, kartonu a lepenky včetně jejich zušlechtěných forem se smí používat jen materiály vyrobené ze surovin, přísad, pomocných a jiných látek, jejichž seznam a přípustná množství jsou uvedeny v příloze č. 12.
(2) Papírové obalové materiály mohou dosahovat nejvyšší vlhkost 8 %.
(3) Opakované použití papírových obalů pro přímé balení potravin se nepřipouští.
§ 22
(1) Papíry, kartony a lepenky zušlechtěné plasty, u nichž přicházejí potraviny do přímého styku jen s polymerní látkou, která vytváří dokonalou bariéru vůči přechodu cizorodých látek z papírů, kartonů a lepenek na povrch potravin, se posuzují podle podmínek upravených v § 4 odst. 2.
(2) Při výrobě papírů určených pro použití za varu a filtraci za horka (varné sáčky, sáčky na čaj, filtrační papíry pro horkou filtraci) a pro používání jako filtračních vrstev určených pro horkou extrakci lze použít pouze látek uvedených v oddílu 2 přílohy č. 12.
(3) Při výrobě papírů určených pro použití na filtrační vrstvy pro filtraci za studena lze použít pouze látek uvedených v oddílu 3 přílohy č. 12.
(4) Výrobky z papíru, kartonu, lepenky včetně jejich zušlechtěných forem musejí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v oddílu 4 přílohy č. 12.
HLAVA VII
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z CELOFÁNU
§ 23
(1) Pro účely této vyhlášky se celofánem rozumí tenká fólie získaná z regenerované celulózy vyrobené z nerecyklovaného dřeva nebo bavlny. Pro splnění technických požadavků mohou být do hmoty nebo na povrch přidány přísady a jiné pomocné látky. Celofán může být na jedné nebo po obou stranách povrchově upraven. Použité látky musí být dobré technické jakosti.
(2) Požadavky této vyhlášky se vztahují na celofán, který
a) sám o sobě tvoří konečný výrobek, nebo
b) tvoří část konečného výrobku obsahujícího jiné materiály

a je určen pro styk s potravinami nebo s nimi přichází do styku vzhledem ke svému účelu.
(3) Pro výrobu celofánu mohou být použity látky nebo skupiny látek uvedené v příloze č. 13, a to pouze za stanovených podmínek.
(4) Při výrobě celofánu lze použít barviva, pigmenty a adheziva za podmínky, že nebude docházet k jejich migraci do potraviny nebo na potravinu a budou splňovat požadavky uvedené v § 6.
(5) Odstavce 2 až 4 se nevztahují na celofánová střeva.
(6) K celofánu podle odstavce 2 patří fólie z regenerované celulózy
a) bez povrchové úpravy,
b) s povrchovou úpravou na bázi celulózy,
c) s povrchovou úpravou z plastu.
§ 23a
(1) Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. a) a b) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 13 k této vyhlášce, jejích částech I a II, a to za podmínek upravených v této příloze. Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm c) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. c) musí být v souladu s požadavky upravenými v § 12 až 14.
HLAVA VIII
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KORKU
§ 24
Při zpracování přírodního korku určeného k výrobě výrobků přicházejících do styku s potravinami se smí používat jen látek, jejichž seznam, přípustná množství a požadavky na takto upravený korek jsou uvedeny v příloze č. 14.
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25
Zrušují se:
1. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněná pod poř. č. 49/1978 ve sbírce Hygienické předpisy a oznámená v částce 13/1978 Sb.;
2. výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR, kterým se mění a doplňují směrnice č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněný pod poř. č. 73/1989 ve sbírce Hygienické předpisy a oznámený v částce 8/1989 Sb.;
3. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na kovové obaly, uveřejněná pod poř. č. 68/1985 sb. Hygienické předpisy a oznámená v částce 34/1985 Sb.
§ 26
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
* * *
Článek II. vyhl. č. 551/2006 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Těsnění z polyvinylchloridu s obsahem epoxidovaného oleje ze sójových bobů s referenčním číslem 88640 uvedeného v oddíle A Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů přílohy č. 3 k této vyhlášce, která se používají k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou, s obilnými nebo ostatními příkrmy pro kojence a malé děti1) naplněných přede dnem 19. listopadu 2006, splňující omezení, popřípadě specifikace, upravené v oddíle A Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů přílohy č. 3 k této vyhlášce, mohou být nadále uváděna na trh za předpokladu, že v označení potraviny je uvedeno datum plnění nebo jiný údaj, který umožní určit toto datum.
2. Výrobky z keramiky určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s čl. I body 2 a 4 se při uvádění na trh posuzují do 19. května 2007 podle dosavadních právních předpisů.
3. Výrobky z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s čl. I bodem 3, s výjimkou výrobků uvedených pod bodem 1, se při uvádění na trh posuzují do 18. listopadu 2007 podle dosavadních právních předpisů.


1Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb.
* * *
Článek II vyhl. č. 271/2008 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Výrobky z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 čl. II této vyhlášky, s výjimkou výrobků z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pro ftaláty (ref. č. 74560, 74640, 74880, 75100 a 75105) uvedenými v této vyhlášce, a víčka obsahující těsnicí kroužky z plastů, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pod ref. č. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 a 93760, lze uvádět na trh nejdéle do 1. května 2009.
* * *
Článek II vyhl. č. 127/2009 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, lze vyrábět a uvádět na trh nejdéle do 7. března 2010.
* * *
Článek II vyhl. č. 111/2011 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Polykarbonátové kojenecké láhve s obsahem bisfenolu A lze uvádět na trh nebo dovážet nejdéle do 1. června 2011.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.
Požadavky na čistotu barviv, pigmentů a plniv
 
1
Požadavky na čistotu barviv a pigmentů
1.1
barviva a pigmenty smí obsahovat nejvíce těchto následujících látek v hmotnostních procentech:
1.1.1
prvků rozpustných v roztoku 0, 1 M HCl;
1.1.1.1
0,01 % barya
1.1.1.2
0,1 % chrómu
1.1.1.3
0,01 % kadmia
1.1.1.4
0,01 % selenu
1.1.1.5
0,005 % rtuti
1.1.1.6
0,05 % antimonu
1.1.1.7
0,01 % arzenu
1.1.1.8
0,01 % olova
 
Výluh se připravuje působením 150 ml 0,1 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové na 10 g pigmentu při teplotě 23 ±3 °C, po dobu 15 minut za stálého protřepávání směsi.
1.1.2
0,05 % primárních aromatických aminů rozpustných v roztoku 1 mol.l-1 HCl a vyjádřených jako anilin, přičemž obsah benzidinu, beta-naftylaminu a 4-aminobifenylu nesmí překročit hodnotu 0,001 %.
1.1.3
0,005 % extrahovatelných polychlorovaných bifenylů, vyjádřených jako dekachlorbifenyl.
1.2
Absorbance filtrátu ze suspenze 1,0 g sazí ve 100 ml předestilovaného cyklohexanu po 24 hodinách vyluhování při teplotě 23 ± 3 °C, měřená v kývete o délce 5 cm, při vlnové délce 385 nm nesmí být vyšší než 0, 1.
1.3
Toluenový extrakt připravený 8 hodinovou extrakcí 10 g sazí v Soxhletově extraktoru nesmí být vyšší než 0,15 %.
2
Požadavky na čistotu plniv
2.1
plniva mohou obsahovat nejvíce těchto rizikových prvků rozpustných v roztoku 0,1 mol.l-1 HCl:
2.1.1
0,01% olova
2.1.2
0,01% arzénu
2.1.3
0,0005% rtuti
2.1.4
0,01% kadmia
2.1.5
0,005 % antimonu
2.2
čistota síranu barnatého podle Českého lékopisu 1997.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.
(zrušena vyhláškou č. 207/2006 Sb. k 18.5.2006)
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.
Požadavky na plasty a výrobky z plastů
SEZNAM MONOMERU, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ
1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty
1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul;
1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulami látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu;
1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek;
1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery, prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků;
1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky).
Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady.
2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny:
a) soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Název „soli” je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny).
b) soli zinku (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupinový specifický migrační limit SML = 25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na:
i) látky, jejichž názvy obsahují termín „soli” jsou v seznamu uvedeny pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny).
ii) látky uvedené v poznámce 38 dodatku III.
3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:
b) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:
- nečistoty v použitých látkách;
- reakční meziprodukty;
- produkty rozkladu;
c) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulami látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu;
d) směsi povolených látek;
e) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy);
f) barviva;
g) rozpouštědla.
Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1.
4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty.
1. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.
2. Seznam obsahuje následující informace:
- sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu;
- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service);
- sloupec 3 (Název): chemický název;
- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat specifický migrační limit (SML),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA),
- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,
- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.
3. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.
4. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí číslo CAS podle registru CAS.
5. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:
DL = mez stanovitelnosti analytické metody;
FP = konečný materiál nebo výrobek;
NCO = isokyanatany;
ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1 vyhlášky.
QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku.
Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami.
QMA (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku, stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.
  
SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERU A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK
ODDÍL A
 
PM/REF č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
10030
000514-10-3
abietová kyselina
 
10060
000075-07-0
acetaldehyd
SML (T) = 6 mg/kg (2)
10090
000064-19-7
octová kyselina
 
10120
000108-05-4
vinyl-acetát
SML = 12 mg/kg
10150
000108-24-7
acetanhydrid
 
10210
000074-86-2
acetylen
 
10599/90A
061788-89-4
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/91
061788-89-4
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A
068783-41-5
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/93
068783-41-5
kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilované
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10630
000079-06-1
akrylamid
SML = ND (DL = 0,01mg/kg)
10660
015214-89-8
2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
10690
000079-10-7
akrylová kyselina
SML(T) = 6 mg/kg (36)
10750
002495-35-4
benzyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
10780
000141-32-2
n-butyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
10810
002998-08-5
sek-butyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
10840
001663-39-4
terc-butyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11005
012542-30-2
dicyklopentenyl-akrylát
QMA = 0,05 mg/6 dm2
11245
002156-97-0
dodecyl-akrylát
SML = 0,05 mg/kg (1)
11470
000140-88-5
ethyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11500
000103-11-7
2-ethylhexyl-akrylát
SML = 0,05 mg/kg
11510
000818-61-1
hydroxyethyl-akrylát
viz. monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
11530
000999-61-1
2-hydroxypropyl-akrylát
QMA = 0,05 mg/6 dm2 pro sumu 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
11590
00106-63-8
isobutyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11680
000689-12-3
isopropyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11710
000096-33-3
methyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11830
000818-61-1
monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11890
002499-59-4
n-oktyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
11980
000925-60-0
propyl-akrylát
SML(T) = 6 mg/kg (36)
12100
000107-13-1
akrylonitril
SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)
12130
000124-04-9
adipová kyselina
 
12265
004074-90-2
divinyl-adipát
QM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.
12280
002035-75-8
adipanhydrid
 
12310
1. -
albumin
 
12340
2. -
albumin koagulovaný formaldehydem
 
12375
3. -
alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22)
 
12670
002855-13-2
1 -amino-3aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexan
SML = 6mg/kg
12761
000693-57-2
12-aminododekanová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
12763
00141-43-5
2-aminoethanol
SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č .4 k této vyhlášce použit simulant D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
12765
84434-12-8
N-(2-aminoethyl)-(β-alanin, sodná sůl
SML = 0,05 mg/kg
12786
000919-30-2
3-aminopropyltriethoxysilan
Zbytkový extrahovatelný obsah 3-aminopropyltriethoxysilanu musí být nižší než 3 mg/kg plniva, při použití jen pro reaktivní povrchovou úpravu anorganických plniv a SML = 0,05 mg/kg při použití pro povrchovou úpravu materiálů a výrobků.
12788
002432-99-7
11-aminoundekanová kyselina
SML = 5mg/kg
12789
007664-41-7
amoniak
 
12820
000123-99-9
azelaová kyselina
 
 
 
nonandiová kyselina
 
12970
004196-95-6
azelanhydrid
 
 
 
anhydrit nonandiové kyseliny
 
13000
001477-55-0
1,3-benzendimethanamin
SML = 0,05 mg/kg
13060
004422-95-1
1,3-bis(aminomethyl)benzen trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyseliny benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)
QMA =0,05 mg/6 dm2 (měřeno jako 1,3,5-benzentrikarboxylová kyselina)
13075
000091-76-9
benzoguanamin
viz. 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin
13090
000065-85-0
benzoová kyselina
 
13150
000100-51-6
benzylalkohol
 
13180
000498-66-8
bicyklo[2.2.1]hept-2-en, (= norbornen)
SML = 0,05 mg/kg
13210
001761-71-3
bis(4-aminocyklohexyl)methan
SML = 0,05 mg/kg
13317
132459-54-2
N,N'-bis[4-(ethoxykarbonyl)fenyl]-1,4,5,8-naftalenetetrakarboxy-diimid
SML = 0,05 mg/kg. Čistota vyšší než 98,1% (w/w). Pouze pro použití jako komonomer (max.4%) pro polyestery (PET, PBT)
13323
000102-40-9
1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzen
SML = 0,05 mg/kg
13326
000111-46-6
bis(2-hydroxyethyl)ether
viz diethylenglykol
13380
13390
000077-99-6
000105-08-8
2,2-bis(hydroxymethyl)- butan-1 -ol;
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol 1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan
viz 1,1,1-trimethylolpropan
13395
04767-03-7
2,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselina
QMA = 0,05 mg/6 dm2
13480
000080-05-7
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan 4,4´-(propan-2,2-diyl)difenol bisfenol A
SML (T) = 0,6 mg/kg
Není určen k použití při výrobě polykarbonátových kojeneckých
*) láhví.
13510
001675-54-3
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE);
Podle požadavků přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství 1b)
 
 
2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
 
13530
038103-06-9
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)
SML = 0,05 mg/kg
13550
000110-98-5
bis(hydroxypropyl)ether
viz dipropylenglykol
13560
005124-30-1
bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan
viz. dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
13600
047465-97-4
3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl-
SML =1,8 mg/kg
 
 
indolin-2-on
 
13607
000080-05-7
bisfenol A
viz. 13480
 
 
 
2,2-bis(4hydroxy fenyl) propan
13610
001675-54-3
bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether
viz. 13510
 
 
(=BADGE)
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether
13614
038103-06-9
bisfenol A bis(ftalanhydrid)
viz. 13530
13617
00080-09-1
bisfenol S
viz. 4,4'-dihydroxydifenylsulfon
13620
010043-35-3
kyselina boritá
SML (T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního předpisu
13630
000106-99-0
butadien
QM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
13690
000107-88-0
butan-1,3-diol
 
13720
000110-63-4
butan- 1,4-diol
SML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780
002425-79-8
1,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether; 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan
QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
13810
00505-65-7
butan-1,4-diolformal;
QMA = 0,05 mg/6 dm2
 
 
1,3-dioxepan
 
13840
000071-36-3
butan- l-ol
 
13870
000106-98-9
but-l-en
 
13900
000107-01-7
but-2-en
 
13932
00598-32-3
but-3-en-2-ol
QMA = ND (DL = 0,02mg/6 dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady
14020
000098-54-4
4-terc-butylfenol
SML = 0,05 mg/kg
14110
000123-72-8
butyraldehyd; butanaldehyd
 
14140
14170
14200
14230
000107-92-6 000106-31-0 000105-60-2 002123-24-2
máselná kyselina; butanová kyselina
anhydrid máselné kyseliny; butananhydrid
kaprolaktam; hexano-6-laktam
kaprolaktam,
sodná sůl; hexano-6-laktam, sodná sůl
SML(T)= 15 mg/kg (5) SML(T)= 15 mg/kg (5) (vyjádřeno jako kaprolaktam)
14260
000502-44-3
kaprolakton
SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako suma kaprolaktonu a 6-hydroxyhexanové kyseliny)
14320
000124-07-2
kaprylová kyselina; oktanová kyselina
 
14350
000630-08-0
oxid uhelnatý
 
14380
000075-44-5
karbonylchlorid
QM = 1 mg/kg v FP
14411
008001-79-4
ricínový olej
 
14500
009004-34-6
celulóza
 
14530
007782-50-5
chlor
 
14570
000106-89-8
1-chlor-2,3-epoxypropan
viz epichlorhydrin
14650
000079-38-9
chlortrifluorethen
QMA = 0,05 mg/kg
14680
000077-92-9
citrónová kyselina
 
14710
000108-39-4
m-kresol
 
14740
000095-48-7
o-kresol
 
14770
00106-44-5
p-kresol
 
14800
003724-65-0
krotonová kyselina;
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2
 
 
(E)-but-2-enová kyselina
(33)
14841
000599-64-4
4-( 1 -fenyl-1 -methylethyl)fenol
SML = 0,05 mg/kg
 
 
4-cumylphenol
 
14880
000105-08-8
1,4-cyklohexandimethanol
viz 1,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan
14950
003173-53-3
cyklohexyl-isokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
15030
00931-88-4
cyklookten
SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které
 
 
 
je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu A
15070
001647-16-1
deka-1,9-dien
SML = 0,05 mg/kg
15095
000334-48-5
dekanová kyselina
 
15100
000112-30-1
dekan-l-ol
 
15130
000872-05-9
dec-1 -en
SML = 0,05 mg/kg
15250
000110-60-1
1,4-diaminobutan
 
15267
000080-08-0
bis(4-aminofenyl)sulfon
SML = 5 mg/kg
15272
000107-15-3
1,2-diaminoethan
viz ethylendiamin
15274
000124-09-4
1,6-diaminohexan
viz hexamethylendiamin
15310
000091-76-9
2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin;
QMA = 5 mg/6 dm2
 
 
6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
 
15404
000652-67-5
1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
SML = 5 mg/kg. K použití pouze jako komonomer pro poly(ethylen-tereftalát-co-isosorbid-tereftalátu).
15565
000106-46-7
1,4-dichlorbenzen
SML = 12 mg/kg
15610
00080-07-9
4,4'-dichlordifenylsulfon
SML = 0,05 mg/kg
15700
005124-30-1
dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát; bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan;
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
4,4'-methylendicyklohexyldiisokyanát
 
15760
000111-46-6
bis(2-hydroxyethyl )ether;
SML(T) = 30 mg/kg (3)
 
 
diethylenglykol
 
15790
000111-40-0
diethylentriamin
SML = 5 mg/kg
15820
000345-92-6
4,4'-difluorbenzofenon
SML = 0,05 mg/kg
15880
15910
15940
15970
000120-80-9
000108-46-3
000123-31-9
000611-99-4
1,2-dihydroxybenzen;
benzen-1,2-diol 1,3-dihydroxybenzen;
benzen-1,3-diol 1,4-dihydroxybenzen;
benzen-1,4-diol 4,4'-dihydroxybenzofenon
SML = 6 mg/kg
SML = 2,4 mg/kg
SML = 0,6 mg/kg
SML(T) = 6 mg/kg (15)
16000
000092-88-6
4,4'-dihydroxydifenyl
SML = 6 mg/kg
16090
16150
00080-09-1 000108-01-0
4,4'-dihydroxydifenylsulfon;
4,4'-sulfonyldifenol 2-(dimethylamino)ethanol
SML = 0,05 mg/kg
SML= 18 mg/kg
16210
4. 0068 64-37-5
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyklohexylmethan; 4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexan-1 -amin)
SML = 0,05 mg/kg (32) Pouze pro použiti v polyamidech
16240
000091-97-4
3,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatodifenyl;
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
4,4 methyl enbi s(2-methylfenyl)diisokyanát;
 
 
 
bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan
 
16360
000576-26-1
2,6-dimethylfenol
SML = 0,05 mg/kg
16390
16450
00126-30-7 000646-06-0
2,2-dimethylpropan-1,3-diol; neopentylglykol
1,3-dioxolan
SML = 0,05 mg/kg
SML = 5 mg/kg
16480
000126-58-9
dipentaerythritol
 
16540
000102-09-0
difenyl-karbonát
SML = 0,05 mg/kg
16570
004128-73-8
diťenylether-4,4'-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16600
005873-54-1
diťenylmethan-2,4'-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16630
000101-68-8
difenylmethan-4,4'-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16650
000127-63-9
difenylsulfon
SML (T) = 3 mg/kg (25)
16660
000110-98-5
dipropylenglykol
 
16690
001321-74-0
divinylbenzen
QMA = 0,01 mg/6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
16694
013811-50-2
N,N '-divinylimidazolidin-2-on
QM = 5 mg/kg v FP
16697
000693-23-2
dodekandiová kyselina
 
16704
000112-41-4
dodec-1-en
SML = 0,05 mg/kg
16750
000106-89-8
epichlorhydrin
QM = 1 mg/kg v FP
16780
000064-17-5
ethanol
 
16950
000074-85-1
ethylen; ethen
 
16955
000096-49-1
ethylen-karbonát
Zbytkový obsah = 5 mg/kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu na 1 kg potravin. Hydrolyzát obsahuje ethylenglykol a SML = 30 mg/kg
16960
000107-15-3
ethylendiamin
SML = 12 mg/kg
16990
000107-21-1
ethan- 1,2-diol;
SML(T) = 30 mg/kg (3)
 
 
ethylenglykol
 
17005
000151-56-4
ethylenimin
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020
000075-21-8
ethylenoxid
QM = 1 mg/kg v FP
17050
000104-76-7
2-ethylhexan-1-ol
SML = 30 mg/kg
17110
016219-75-3
5-ethylidenbicyklo[2,2,1]hept-2-en
QMA = 0,05 mg/6 dm2
 
 
 
Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2/kg
17160
000097-53-0
eugenol; 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol)
SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
17170
061788-47-4
mastné kyseliny, kokos
 
17200
068308-53-2
mastné kyseliny, sója
 
17230
061790-12-3
mastné kyseliny, tálový olej
 
17260
000050-00-0
formaldehyd
SML(T)= 15 mg/kg (22)
17290
000110-17-8
fumarová kyselina
 
17530
000050-99-7
glukóza
 
18010
000110-94-1
glutarová kyselina
 
18070
000108-55-4
glutaranhydrid
 
18100
000056-81-5
glycerol
 
18220
068564-88-5
N-heptylaminoundekanová kyselina
SML = 0,05 mg/kg (1)
18250
000115-28-6
hexachlorendomethylentetrahydro-ftalová kyselina;
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
 
 
1,4,5,6,7,7-
 
 
 
hexachlorbicyklo[2.2.1 ]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselina
 
18280
000115-27-5
hexachlorendomethylentetrahydro-ftalanhydrid;
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
 
 
anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1 ]hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyseliny
 
18310
036653-82-4
hexadekan-1-ol
 
18430
000116-15-4
hexafluorpropylen
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460
000124-09-4
hexamethylendiamin
SML = 2,4 mg/kg
18640
000822-06-0
hexamethylendiisokyanát; hexan-1,6-diyldiisokyanát;
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
 
 
1,6-diisokyanatohexan
 
18670
000100-97-0
hexamethylentetramm
SML(T)=15mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
18700
000629-11-8
hexan-1,6-diol
SML = 0,05 mg/kg
18820
000592-41-6
hex-1-en
SML = 3 mg/kg
18867
000123-31-9
hydrochinon;
viz 1,4dihydroxybenzen
 
 
benzen-1,4-diol
 
18880
000099-96-7
p-hydroxybenzoová kyselina;
 
 
 
4-hydroxybenzoová kyselina
 
18896
001679-51-2
4-(hydroxymethyl)cyklohex-1 -en
SML = 0,05 mg/kg
18897
016712-64-4
6-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
18898
000103-90-2
N-(4-hydroxyfenyl)acetamid
SML = 0,05 mg/kg
19000
000115-11-7
isobuten
 
19060
000109-53-5
isobutyl(vinyl)ether
QM = 5 mg/kg v FP
19110
04098-71-9
[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethy lcyklohexyl] isokyanát
QM(T)=lmg/kgvFP (vyjádřeno jako NCO)) (26)
19150
000121-91-5
benzen- 1,3-dikarboxylová kyselina; isoftalová kyselina
SML(T) = 5 mg/kg (43)
19180
000099-63-8
isoftaloyldochlorid
SML(T) = 5 mg/kg (43) (vyjádřeno jako isoftalová kyselina).
19210
001459-93-4
dimethyl-isoftalát
SML = 0,05 mg/kg
19243
00078-79-5
isopren
viz. 2-methylbuta-1,3-dien
19270
000097-65-4
itakonová kyselina;
 
 
 
prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina
 
19460
000050-21-5
mléčná kyselina
 
19470
000143-07-7
laurová kyselina;
 
 
 
dodekanová kyselina
 
19480
002146-71-6
vinyl-laurát;
 
 
 
vinyl-dodekanoát
 
19490
00947-04-6
laurolaktam;
SML = 5 mg/kg
 
 
dodekano-12-laktam
 
19510
011132-73-3
lignocelulóza
 
19540
000110-16-7
maleinová kyselina;
SML(T) = 30 mg/kg (4)
 
 
(Z)-butendiová kyselina
 
19960
000108-31-6
maleinanhydnd
SML(T) = 30 mg/kg (4) (vyjádřeno jako maleinová kyselina)
19975
000108-78-1
melamin;
viz. 2,4,6-triamino- 1,3,5-triazin
 
 
1,3,5-triazm-2,4,6-tnamin
 
19990
000079-39-0
methakrylamid
SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20020
000079-41-4
methakrylová kyselina
SML(T) = 6 mg/kg (37)
20050
000096-05-9
allyl-methakrylát
SML = 0,05 mg/kg
20080
002495-37-6
benzyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
20110
000097-88-1
butyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
20140
002998-18-7
sek-butyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
20170
000585-07-9
terc-butyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
20260
00101-43-9
cyklohexyl-methakrylát
SML = 0,05 mg/kg
20410
02082-81-7
diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolem
SML = 0,05 mg/kg
20440
000097-90-5
diester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem
SML = 0,05 mg/kg
20530
002867-47-2
2-(dimethylamino)ethyl-methakrylát
SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20590
00106-91-2
2,3-epoxypropyl-methakrylát
QMA = 0,02mg/6 dm2
20890
000097-63-2
ethyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21010
000097-86-9
isobutyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21100
004655-34-9
isopropyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21130
000080-62-6
methyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21190
000868-77-9
monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21280
002177-70-0
fenyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21340
002210-28-8
propyl-methakrylát
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21370
010595-80-9
2-sulfoethyl-methakrylát
QMA = ND
 
 
 
(DL = 0,02mg/6 dm2)
21400
054276-35-6
sulfopropyl-methakrylát
QMA = 0,05 mg/6 dm2
21460
000760-93-0
methakrylanhydrid
SML(T) = 6 mg/kg (37)
21490
000126-98-7
methakrylnitril
SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21520
01561-92-8
natrium-methallylsulfonát
SML = 5 mg/kg
21550
000067-56-1
methanol
 
21640
00078-79-5
2-methylbuta-1,3-dien
QM = 1 mg/kg v FP nebo SML = ND
 
 
 
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21730
000563-45-1
3-methylbut-l-en
QMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.
21765
106246-33-7
4,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)
QMA = 0,05 mg/6 dm2
21821
00505-65-7
1,4-(methylendioxy)butan
viz. butan-1,4-diolformal
21940
000924-42-5
N-methylolakrylamid
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
21970
000923-02-4
N-(hydroxymethyl)methakrylamid
SML = 0,05 mg/kg
22150
000691-37-2
4-(methyl)pent-1 -en
SML = 0,05 mg/kg
22210
000098-83-9
alfa-methylstyren
SML = 0,05 mg/kg
22331
025513-64-8
směs(35-45 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanu
QMA = 5 mg/6 dm2
22332
028679-16-5
směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexanu a 1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátu
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22350
000544-63-8
myristová kyselina;
 
 
 
tetradekanová kyselina
 
22360
01141-38-4
naftalen-2,6-dikarboxylová kyselina
SML = 5 mg/kg
22390
000840-65-3
dimethyl-2,6-naftalendikarboxylát
SML = 0,05 mg/kg
22420
003173-72-6
1,5-naftalen-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22437
00126-30-7
neopentylglykol
viz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
22450
009004-70-0
nitrocelulóza
 
22480
000143-08-8
nonan-1 -ol
 
22550
000498-66-8
norbornen
Viz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en
22570
000112-96-9
oktadecylisokyanát; 1 -isokyanatooktadekan
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22600
000111-87-5
oktan-1 -ol
 
22660
000111-66-0
okt-l-en
SML =15 mg/kg
22763
000112-80-1
olejová kyselina
 
22775
000144-62-7
šťavelová kyselina
SML (T) = 6 mg/kg (29)
22778
07456-68-0
4,4'-oxybis(benzensulťonylazid)
QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780
000057-10-3
palmitová kyselina;
 
 
 
hexadekanová kyselina
 
22840
000115-77-5
pentaerythritol
 
22870
000071-41-0
pentan-1 -ol
 
22900
00109-67-1
pent-1-en
SML = 5 mg/kg
22932
001187-93-5
perfluormethyl perfluorvinyl ether
SML = 0,05 mg/kg. K použití jen pro nepřilnavé povrchy.
22937
001623-05-8
perfluorpropyl(perfluorvinyl)ether
SML = 0,05 mg/kg
22960
000108-95-2
fenol
 
23050
000108-45-2
1,3-fenylendiamin
SML = ND (DL = 0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
23070
000102-39-6
(1,3-fenylendioxy)dioctová kyselina
QMA = 0,05 mg/6 dm2
23155
000075-44-5
fosgen
viz karbonylchlorid
23170
007664-38-2
kyselina fosforečná
 
23175
000122-52-1
triethyl-fosfit
QM = ND (DL = 1 mg/kg v FP)
23187
-
ftalová kyselina
viz tereftalová kyselina
23200
000088-99-3
o-ftalová kyselina
 
23230
000131-17-9
diallyl-ftalát
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23380
000085-44-9
ftalanhydrid
 
23470
000080-56-8
alfa-pinen
 
23500
000127-91-3
beta-pinen
 
23547
009016-00-6 063148-62-9
polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)
V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku TT této přílohy
23590
025322-68-3
polyethylenglykol
 
23650
025322-69-4
polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 400)
 
23651
025322-69-4
polypropylenglykol
 
23740
000057-55-6
propan-1,2-diol
 
23770
000504-63-2
propan-1,3-diol
SML = 0,05 mg/kg
23800
000071-23-8
propan-1-ol
 
23830
000067-63-0
propan-2-ol
 
23860
000123-38-6
propionaldehyd;
 
 
 
propanaldehyd
 
23890
000079-09-4
propionová kyselina
 
23920
000105-38-4
vinyl-propanoát
SML(T) = 6 mg/kg (2) (vyjádřeno jako acetaldehyd)
23950
000123-62-6
propionanhydrid
 
23980
000115-07-1
propylen;
 
 
 
propen
 
24010
000075-56-9
propylenoxid
QM = 1 mg/kg v FP
24051
000120-80-9
pyrokatechol;
viz 1,2-dihydroxybenzen
 
 
benzen-1,2-diol
 
24057
000089-32-7
pyromellitanhydrid
SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako pyromellitová kyselina)
24070
073138-82-6
pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny
 
24072
000108-46-3
resorcinol
viz 1,3dihydroxybenzen
24073
000101-90-6
resorcinol(diglycidyl)ether
QMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
24100
008050-09-7
kalafuna
 
24130
008050-09-7
kalafunová pryskyřice
viz. kalafuna
24160
008052-10-6
kalafunový talový olej
 
24190
009014-63-5
kalafunové dřevo
 
24250
009006-04-6
kaučuk, přírodní
 
24270
000069-72-7
salicylová kyselina;
 
 
 
2-hydroxybenzoová kyselina
 
24280
000111-20-6
sebaková kyselina;
 
 
 
dodekandiová kyselina
 
24430
002561-88-8
sebakanhydnd;
 
 
 
anhydrid dekandiové kyseliny
 
24475
001313-82-2
sulfid sodný
 
24490
000050-70-4
sorbitol
 
24520
008001-22-7
sojový olej
 
24540
009005-25-8
škrob, potravinářský
 
24550
000057-11-4
stearová kyselina;
 
 
 
oktadekanová kyselina
 
24610
000100-42-5
styren
 
24760
026914-43-2
styrensulfonová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
24820
000110-15-6
jantarová kyselina
 
24850
000108-30-5
anhydrid jantarové kyseliny
 
24880
000057-50-1
sacharóza
 
24886
046728-75-0
monolithium-5-sulfoisoftalát
SML = 5 mg/kg a pro lithium SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
24887
006362-79-4
5-sulfoisoftalová kyselina, monosodná sůl
SML = 5 mg/kg
24888
003965-55-7
dimethylester 5-sulphoisoftalové kyseliny, monosodná sůl
SML = 0,05 mg/kg
24903
068425-17-2
sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenované
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy
24910
000100-21-0
tereftalová kyselina
SML = 7,5 mg/kg
24940
000100-20-9
dichlorid tereftalové kyseliny
SML(T) = 7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kyselina)
24970
000120-61-6
dimethyl-tereftalát
 
25080
001120-36-1
tetradec-1 -en
SML = 0,05 mg/kg
25090
000112-60-7
tetraethylenglykol
 
25120
000116-14-3
tetraťl uorethylen
SML = 0,05 mg/kg
25150
000109-99-9
tetrahydrofuran
SML = 0,6 mg/kg
25180
000102-60-3
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin
 
25210
000584-84-9
2,4-toluen-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25240
000091-08-7
2,6-toluen-diisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25270
026747-90-0
2,4-toluen-diisokyanát, dimer
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25360
-
2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-Ci5) acetát
QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina,
 
 
 
molekulová hmotnost = 43)
25380
-
vinyl-trialkyl(C7-C 17)acetáty (= vinyl-versatáty)
QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385
000102-70-5
triallylamin
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku TT této přílohy.
25420
000108-78-1
2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
SML = 30 mg/kg
25450
26896-48-0
tncyklodekandimethanol
SML = 0,05 mg/kg
25510
000112-27-6
triethylenglykol
 
25540
000528-44-9
trimelitová kyselina
SML(T) = 5 mg/kg (35)
25550
000552-30-7
trimelitanhydrid
SML(T) = 5 mg/kg (35) (vyjádřeno jako trimelitová kyselina)
25600
000077-99-6
1,1,1 -trimethylolpropan;
SML = 6 mg/kg
 
 
2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
 
25840
003290-92-4
2,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakrylát
SML = 0,05 mg/kg
25900
00110-88-3
trioxan
SML = 5 mg/kg
25910
024800-44-0
tripropylenglykol
 
25927
027955-94-8
1,1,1 -tris(4-hydroxyfenyl)ethan
QM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech.
25960
000057-13-6
močovina
 
26050
000075-01-4
vinylchlorid
viz. požadavky této vyhlášky
26110
000075-35-4
vinylidenchlorid
QM = 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140
000075-38-7
vinyliden-fluond
SML = 5 mg/kg
26155
001072-63-5
1-vinylimidazol
QM = 5 mg/kg v FP
26170
003195-78-6
N-vmyl-N-methylacetamid
QM = 2mg/kg v FP
26305
000078-08-0
triethoxy (vinyl)silan
SML = 0,05 mg/kg. K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu.
26320
002768-02-7
vinyltrimethoxysilan
QM = 5 mg/kg v FP
26360
007732-18-5
voda
V souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na
 
 
 
pitnou vodu.
 
*)
§ 4 odstavec 1 písm. a) vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.
  
ODDÍL B
SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY AŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A
 
PM/REF č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
13050
00528-44-9
1,2,4-benzentrikarboxylová kyselina
viz trimellitová kyselina
15730
00077-73-6
dicyklopentadien
 
18370
000592-45-0
hexa-1,4-dien
 
26230
000088-12-0
vinylpyrrolidon
 
  
NEÚPLNÝ SEZNAM PRISAD, KTERÉ MOHOU BYT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU
ODDÍL A
 
PM/REF č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
30000
000064-19-7
octová kyselina
 
30045
000123-86-4
butyl-acetát
 
30080
004180-12-5
kyselina octová, měďná sůl
SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
30140
000141-78-6
ethyl-acetát
 
30280
000108-24-7
acetanhydnd
 
30295
000067-64-1
aceton
 
30370
-
acetyloctová kyselina, soli
 
30401
-
acetylované mono- a diglycendy mastných kyselin
 
30610
-
C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních
 
 
 
olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě)
 
30612
 
syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono-di- a triglyceridy
 
30960
-
estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem
 
31328
-
mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů
 
31530
123968-25-2
2,4-di terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylát
SML = 5 mg/kg
31542
174254-23-0
methyl-akrylát, telomer s 1-dodekaneethiolem, C16-C18 alkylestery
QM = 0,5% (w/w) v FP
31730
000124-04-9
adipová kyselina
 
33120
-
alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24)
 
33350
009005-32-7
alginová kyselina
 
33801
-
n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselina
SML = 30 mg/kg
34240
-
estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenoly
SML = 6 mg/kg
34281
 
alkylsírové kyseliny (C8-C22), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů
 
34475
-
hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát
 
34480
-
hliníková vlákna, vločky a prášky
 
34560
021645-51-2
hydroxid hlinitý
 
34690
011097-59-9
hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý
 
34720
001344-28-1
oxid hlinitý
 
34850
143925-92-2
oxidované dialkylminy technicky hydrogenované
QM = pouze pro použití:
 
 
 
a) v polyolefinech v množství do 0,1 % (hmot.), nikoli však v LDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3;
b) v PET v množství do 0,25% (hmot), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D.
34895
000088-68-6
2-aminobenzamid
SML = 0,05 mg/kg Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnou vodou a nápoji.
35120
013560-49-1
thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny
 
35160
06642-31-5
6-amino-1,3-dimethyluracil
SML = 5 mg/kg
35170
00141-43-5
2-aminoethanol
SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35284
00111-41-1
N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diamin
SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy Č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35320
007664-41-7
amoniak
 
35440
012124-97-9
bromid amonný
 
35600
001336-21-6
hydroxid amonný
 
35840
000506-30-9
arachidová kyselina
 
35845
007771-44-0
arachidonová kyselina
 
36000
000050-81-7
askorbová kyselina
 
36080
000137-66-6
askorbyl-palmitát;
 
 
 
askorbyl-hexadekanoát
 
36160
010605-09-1
askorbyl-stearát
 
36840
012007-55-5
tetraboritan barnatý
SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako barium) a SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.
36880
008012-89-3
včelí vosk
 
36960
003061-75-4
behenamid
 
37040
000112-85-6
behenová kyselina
 
37280
001302-78-9
bentonit
 
37360
000100-52-7
benzaldehyd
V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
37600
000065-85-0
benzoová kyselina
 
37680
000136-60-7
butyl-benzoát
 
37840
000093-89-0
ethyl-benzoát
 
38080
000093-58-3
methyl-benzoát
 
38160
002315-68-6
propyl-benzoát
 
38510
136504-96-6
1,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinem
SML = 5 mg/kg
38515
001533-45-5
4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilben
SML = 0,05 mg/kg (1)
38810
080693-00-1
3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro [5.5] undekan
SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
 
 
(bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)pentaerymhhritol-difosfit)
 
38840
154862-43-8
bis(2,4-dikumylfenyl) pentaerythritoldifosfit
SML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl)
 
 
 
pentaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)
38875
002162-74-5
bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid
SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita, pokud je oddělena vrstvou PET.
38879
135861-56-2
bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol
 
38885
002725-22-6
2,4-bis(2,4-dimethy1feny1)-6-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]-1,3,5-triazin
SML = 0,05 mg/kg. Pouze pro vodné potraviny.
38950
079072-96-1
bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol
 
39200
006200-40-4
bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamonium-chlorid
SML = 1,8 mg/kg
39680
000080-05-7
2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan
SML(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815
182121-12-6
9,9-bis(methoxymethyl)fluoren
SML = 0,05 mg/kg
39890
087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
bis(methylbenzyliden)sorbitol
 
39925
129228-21-3
3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan
SML = 0,05 mg/kg
40120
068951-50-8
5. bis(polyethylenglykol )hydroxymethyl fosfonát;
SML = 0,6 mg/kg
 
 
[(hydroxymethyl)fosforyl] bis[poly(oxyethylen)]
 
40320
010043-35-3
kyselina boritá
SML(T) = 6 mg/kg (23)
 
 
 
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.
40400
010043-11-5
nitrid bóru
 
40570
000106-97-8
butan
 
40580
000110-63-4
butan-1,4-diol
SML(T) = 5 mg/kg (24)
41040
005743-36-2
kalcium-butyrát
 
41120
10043-52-4
chlorid vápenatý
 
41280
001305-62-0
hydroxid vápenatý
 
41520
001305-78-8
oxid vápenatý
 
41600
012004-14-7 037293-22-4
sulfohlinitan vápenatý
 
41680
000076-22-2
kafr
V souladu s poznámkou (9) v dodatku II1 této přílohy.
41760
008006-44-8
vosk kandelilla
 
41840
00105-60-2
kaprolaktam
SML(T) = 15 mg/kg (5)
41960
000124-07-2
kaprylová kyselina;
 
 
 
oktanová kyselina
 
42080
001333-86-4
saze
V souladu se specifikacemi stanovenými dodatku TI.této přílohy.
42160
000124-38-9
oxid uhličitý
 
42320
007492-68-4
uhličitan měďnatý
SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
42500
-
kyselina uhličitá, soli
 
42640
009000-11-7
karboxymethylcelulóza
 
42720
008015-86-9
karnaubský vosk
 
42800
009000-71-9
kasein
 
42880
008001-79-4
ricínový olej
 
42960
064147-40-6
ricínový olej, bezvodý
 
43200
-
ricínový olej, mono- a diglyceridy
 
43280
009004-34-6
celulosa
 
43300
009004-36-8
acetát-butyrát celulosy
 
43360
068442-85-3
celulosa, regenerovaná
 
43440
008001-75-0
ceresin
 
43480
064365-11-3
aktivní uhlí
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
43515
-
chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového oleje
QMA = 0,9 mg/6 dm2
44160
000077-92-9
citrónová kyselina
 
44640
000077-93-0
methyl-citrát
 
45195
007787-70-4
bromid měďný
SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
45200
001335-23-5
jodid měďný
SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML(T)= 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
45280
-
bavlněná vlákna
 
45450
068610-51-5
produkt reakce p-kresolu s dicyklopentadienem a isobutylenem;
SML = 5 mg/kg
 
 
p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymer
 
45560
014464-46-1
kristobalit
 
45600
003724-65-0
kyselina krotonová; (E)-but-2-enová kyselina
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
45640
005232-99-5
ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát;
SML = 0,05 mg/kg
 
 
ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difeny1-akrylové
 
45703
491589-22-1
kalcium-cis-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
SML = 5 mg/kg.
45705
166412-78-8
diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
 
45760
000108-91-8
cyklohexylamin
 
45920
009000-16-2
dammar
 
45940
000334-48-5
n-dekanová kyselina
 
46070
010016-20-3
alfa-dextrin
 
46080
007585-39-9
beta-dextrin
 
46375
061790-53-2
křemelina
 
46380
068855-54-9
křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny
 
46480
032647-67-9
dibenzyliden-sorbitol
 
46700
 
5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on, obsahující:
SML = 5 mg/kg
 
 
a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethy]fenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 hmot. %), a
 
 
 
b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (0 až 20 hmot. %),
 
46720
004130-42-1
2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol
QMA = 4,8 mg/6 dm2
46790
004221-80-1
2,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny
 
46800
067845-93-6
hexadecylester 3,5-di- terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny
 
46870
003135-18-0
dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny
 
46880
065140-91-2
monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůl
SML = 6 mg/kg
47210
26427-07-6
dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymer
V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
47440
000461-58-5
dikyanodiamid
 
47540
27458-90-8
di-terc-dodecyl-disulfíd
SML = 0,05 mg/kg
47680
000111-46-6
bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykol
SML(T) = 30 mg/kg (3)
48460
000075-37-6
1,1-difluorethan
 
48620
00123-31-9
1,4-dihydroxybenzen
SML = 0,6 mg/kg
48720
00611-99-4
4,4‘-dihydroxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (15)
48960
-
9,10-dihydroxystearová kyselina a její oligomery
SML = 5 mg/kg
49485
134701-20-5
2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
SML = 1 mg/kg
49540
000067-68-5
dimethylsulfoxid
 
51200
000126-58-9
dipentaerythritol
 
51700
147315-50-2
2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol
SML = 0,05 mg/kg
51760
025265-71-8 000110-98-5
dipropylenglykol
 
52640
016389-88-1
dolomit
 
52645
10436-08-5
cis-11 -eikosenamid
 
52720
000112-84-5
erukamid
 
52730
000112-86-7
eruková kyselina
 
52800
000064-17-5
ethanol
 
53270
037205-99-5
ethyl karboxymethyl celul óza
 
53280
009004-57-3
ethyl cel ulóza
 
53360
000110-31-6
N,N'-ethylenbis(oleamid)
 
53440
005518-18-3
N,N'-ethylenbis(palmitamid)
 
53520
000110-30-5
N,N'-ethylenbis(stearamid)
 
53600
000060-00-4
ethylendiamintetraoctová kyselina
 
53610
054453-03-1
ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůl
SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
53650
000107-21-1
ethan-1,2-diol (ethylenglykol)
SML(T) = 30 mg/kg (3)
54005
005136-44-7
ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid
 
54260
009004-58-4
ethylhydroxyethylcelulóza
 
54270
-
ethylhydroxymethylcelulóza
 
54280
-
ethylhydroxypropylcelulóza
 
54300
118337-09-0
2,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl )fluorfosfonit
SML = 6 mg/kg
54450
-
tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin
 
54480
-
tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované
 
54930
025359-91-5
formaldehyd-1-naftol, kopolymer; poly(l -hydroxynaftylmethan)]
SML = 0,05 mg/kg
55040
000064-18-6
mravenčí kyselina
 
55120
000110-17-8
fumarová kyselina
 
55190
029204-02-2
gadoleová kyselina
 
55440
009000-70-8
želatina
 
55520
-
skleněná vlákna
 
55600
-
skleněné mikrokuličky
 
55680
000110-94-1
glutarová kyselina
 
55910
736150-63-3
acetáty hydrogenovaných monoglyceridů ricinového oleje
 
55920
000056-81-5
glycerol
 
56020
099880-64-5
glycerol-dibehenát;
 
 
 
glycerol-didokosonoát
 
56360
-
estery glycerolu s kyselinou octovou
 
56486
 
estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14-C18) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18)
 
56487
-
estery glycerolu s kyselinou máselnou
 
56490
-
estery glycerolu s kyselinou erukovou
 
56495
-
estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou
 
56500
-
estery glycerolu s kyselinou laurovou
 
56510
-
estery glycerolu s kyselinou linolovou
 
56520
-
estery glycerolu s kyselinou myristovou
 
56535
-
estery glycerolu s kyselinou nonanovou
 
56540
-
estery glycerolu s kyselinou olejovou
 
56550
-
estery glycerolu s kyselinou palmitovou
 
56570
-
estery glycerolu s kyselinou propionovou
 
56580
-
estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou
 
56585
-
estery glycerolu se kyselinou stearovou
 
56610
030233-64-8
monobehenát glycerolu
 
56720
026402-23-3
monohexanoát glycerolu
 
56800
030899-62-8
monolaurát-diacetát glycerolu
 
56880
026402-26-6
monooktanoát glycerolu
 
57040
-
ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou
 
57120
-
ester monooleátu glycerolu s kyselinou citrónovou
 
57200
-
ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou
 
57280
-
ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citrónovou
 
57600
-
ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou
 
57680
-
ester monostearátu glycerolu s kyselinou citrónovou
 
57800
018641-57-1
glycerol-tri(dokosanoát)
 
57920
000620-67-7
triheptanoát glycerolu
 
58300
-
glycin, soli
 
58320
007782-42-5
grafit
 
58400
009000-30-0
guarová pryskyřice
 
58480
009000-01-5
arabská guma
 
58720
000111-14-8
heptanová kyselina
 
59280
000100-97-0
hexamethyletetraamin;
SML(T)= 15 mg/kg
 
 
1,3,5,7-tetraazaadamantan
(22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
59360
000142-62-1
hexanová kyselina
 
59760
019569-21-2
huntit
 
59990
007647-01-0
kyselina chlorovodíková
 
60025
 
hydrogenované homopolymery nebo kopolymery dec-1-enu, dodec-1-enu nebo okt-1-enu.
V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. Nepoužívat pro předměty ve styku s tukovými potravinami.
60030
012072-90-1
hydromagnesit
 
60080
012304-65-3
hydrotalkit
 
60160
000120-47-8
ethyl-4-hydroxybenzoát
 
60180
004191-73-5
isopropyl-4-hydroxybenzoát
 
60200
000099-76-3
methyl-4-hydroxybenzoát
 
60240
000094-13-3
propyl-4-hydroxybenzoát
 
60480
003864-99-1
2-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butyl-fenyl)-5-chlorbenzotriazol
SML(T) = 30mg/kg (19)
60560
009004-62-0
hydroxyethylcelulóza
 
60880
009032-42-2
hydroxyethylmethylcelulóza
 
61120
009005-27-0
hydroxyethylový škrob
 
61390
037353-59-6
hydroxymethylcelulóza
 
61680
009004-64-2
hydroxypropylcelulóza
 
61800
009049-76-7
hydroxypropylový škrob
 
61840
000106-14-9
12-hydroxystearová kyselina
 
62020
007620-77-1
lithium-12-hydroxystearát
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
62140
006303-21-5
kyselina fosforná
 
62240
001332-37-2
oxid železa
 
62245
012751-22-3
fosfid železa
Pouze pro polymery a kopolymery PET
62280
009044-17-1
kopolymer isobutylenu (2-methylpropenu) a butenu
 
62450
000078-78-4
isopentan
 
62640
008001-39-6
japonský vosk
 
62720
001332-58-7
kaolin
 
62800
-
kaolin, kalcinovaný
 
62960
000050-21-5
mléčná kyselina
 
63040
000138-22-7
butyl-laktát
 
63280
000143-07-7
laurová kyselina
 
63760
008002-43-5
lecithin
 
63840
000123-76-2
levulová kyselina
 
63920
000557-59-5
lignocerová kyselina
 
64015
000060-33-3
linolová kyselina
 
64150
028290-79-1
linolenová kyselina
 
64500
-
lysin, soli
 
64640
001309-42-8
hydroxid horečnatý
 
64720
001309-48-4
oxid horečnatý
 
64800
00110-16-7
maleinová kyselina
SML(T) = 30mg/kg (4)
64990
02573661-2
maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku
 
 
 
11 této přílohy.
65020
006915-15-7
jablečná kyselina
 
65040
000141-82-2
malonová kyselina
 
65520
000087-78-5
mannitol
 
65920
66822-60-4
natrium-[N-methakryloyloxyethyl-N,N dimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl-methakrylát-ethyl methakrylát-cyklohexyl-methakryl át-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery
 
66200
037206-01-2
methylkarboxymethylcelulóza
 
66240
009004-67-5
methylcelulóza
 
66560
004066-02-8
2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)
SML(T) = 3 mg/kg (6)
66580
000077-62-3
2,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(l-methylcyklohexyl)fenol]
SML(T) = 3 mg/kg (6)
66640
009004-59-5
methylethylcelulóza
 
66695
-
methylhydroxymethylcelulóza
 
66700
009004-65-3
methylhydroxypropylcelulóza
 
66755
002682-20-4
2-methyl-2,3-dihydroisohiazol-3-on
SML = 0,5 mg/kg. K použití pouze ve vodných dispersích polymeru a emulzích a v koncentracích, které nemají na povrch polymeru nebo na samotnou potravinu antimikrobiální účinek.
66905
000872-50-4
N-methylpyrrolidon
 
66930
068554-70-1
methylsilseskvioxan
Zbytkový monomer v methyl sil seskvioxanu; ding methyltrimethoxysilanu /kg methylsilseskvioxanu
67120
012001-26-2
slída
 
67155
 
směs 4-(2-benzoxazolyl)-4 '-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu
Nejvíce 0,05% hmotnostních (množství použité látky/množství přípravku). V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku
 
 
 
11 této přílohy.
67180
---
směs decyl-octylftalátu (50 % hmot.), didecyl-ftalátu (25 % hmot.) a dioktylftalátu (25 hmot.)
SML = 5 mg/kg (1)
67200
001317-33-5
sulfid molybdeničitý
 
67840
---
montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a/nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem
 
67850
008002-53-7
montanový vosk
 
67891
000544-63-8
myristová kyselina
 
68040
003333-62-8
7-[2H-nafto-(1,2-D))triazol-2-yl]-3-fenylkumarin
 
68078
027253-31-2
neodekanová kyselina, sůl kobaltu; 7,7-dimethyloktanová kyselina, sůl kobaltu
SML(T) = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako neodekanová kyselina) a
 
 
 
SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt) Látka nesmí být použita v polymerech určených pro styk s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
68125
037244-96-5
nefelinsyenit
 
68145
080410-33-9
2,2',2''-nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'-tetra-terc-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfit]
SML = 5 mg/kg (suma fosfítů a fosfátů)
68960
000301-02-0
oleamid
 
69040
000112-80-1
olejová kyselina
 
69760
000143-28-2
oleylalkohol
 
69920
000144-62-7
šťavelová kyselina
SML (T) = 6 mg/kg (29)
70000
070331-94-1
2,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát]
 
70240
012198-93-5
ozokerit
 
70400
000057-10-3
palmitová kyselina
 
70480
000111-06-8
butyl-palmitát
 
71020
000373-49-9
palmitolejová kyselina
 
71440
009000-69-5
pektin
 
71600
000115-77-5
pentaerythritol
 
71635
025151-96-6
2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-di(oktadec-9-enoát) (pentaerythritol-dioleát)
SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
71670
178671-58-4
pentaerythritol tetrakis(2-kyano-3,3-di-fenylakrylát)
SML = 0,05 mg/kg
71680
006683-19-8
pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát]
 
71720
000109-66-0
pentan
 
71960
003825-26-1
aminium-perfluoroktanoát
K použití pouze v předmětech pro opakované použití spékaných při vysokých teplotách.
72640
007664-38-2
kyselina fosforečná
 
73160
-
mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery kyselin fosforečné
SML = 0,05 mg/kg
73720
000155-96-8
(trichlorethyl)-fosfát
SML = ND (DL = 0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
74010
145650-60-8
bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)ethyl-fosfit
SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
74240
031570-04-4
tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit
 
74480
000088-99-3
o-ftalová kyselina
 
74560
000085-68-7
benzyl-butyl-ftalát
K použití pouze jako:
 
 
 
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití
 
 
 
b) změkčovadlo v materiálech a výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) .
 
 
 
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku
 
 
 
SML = 30 mg/kg simulantu potravin
74640
000117-81-7
bis(2-ethylhexyl)-ftalát
K použití pouze jako:
 
 
 
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami
 
 
 
b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku
 
 
 
SML= 1,5 mg/kg simulantu potravin
74880
000084-74-2
dibutyl-ftalát
K použití pouze jako:
 
 
 
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami
 
 
 
b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,05% v konečném výrobku
 
 
 
SML = 0,3 mg/kg simulantu potravin
75100
068515-48-0 028553-12-0
dialkyl-ftaláty s nasycenými rozvětvenými primárními alkyly C8-C10 obsahující více než 60 % alkylů C9
K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro
 
 
 
opakované použití
 
 
 
b) změkčovadlo ve výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) .
 
 
 
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku
 
 
 
SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)
75105
068515-49-1 026761-40-0
dialkyl-ftaláty s nasycenými primárními alkyly C9-C11 obsahující více než 90 % alkylů C10
K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití
 
 
 
b) změkčovadlo ve výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4)
 
 
 
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku
 
 
 
SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)
76320
000085-44-9
ftalanhydrid
 
76415
019455-79-9
pimelová kyselina, vápenatá sůl
 
76463
-
soli poly(akrylové kyseliny)
SML (T) = 6 mg/kg (36) (pro póly akrylovou kyselinu)
76721
009016-00-6 063148-62-9
polydimethylsiloxan (Mw>6 800)
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
76723
167883-16-1
kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanu
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příloze
76725
661476-41-1
kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a 5-isokyanato-l-(isokyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyklohexanu
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příloze
76730
-
polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropylovaný
SML = 6 mg/kg
76815
 
polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythntolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineární
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku V této přílohy.
76845
031831-53-5
polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku IT této přílohy.
76866
 
polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan- 1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1 -olu a/nebo dekan-1 -olu
SML = 30 mg/kg
76960
025322-68-3
polyethylenglykol
 
77370
070142-34-6
poly(ethylenglykol-30) dipolyhydroxystearát
 
77600
061788-85-0
ester polyethylenglykolu s hydrogenovaným ricínovým olejem
 
77702
 
estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a sodné sírany
 
77732
 
poly(ethylenglykol) s 1-30 oxyethylenovými jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-kyanakrylátem
SML = 0,05 mg/kg. K použití pouze v PET.
77733
 
poly(ethylenglykol) s 1-30 oxyethylenovými jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-hydroxyfenyl)-2-kyanakrylátem
SML = 0,05 mg/kg. K použití pouze v PET.
77895
068439-49-6
ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkylu (C16-C18)
SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy
77897
 
poly(ethylenglykol) monoalkylethersulfát, soli (1-50 oxyeťhylenových jednotek, typicky 5; alkyly C8-C20 lineární i rozvětvené)
SML = 5 mg/kg
79040
009005-64-5
sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu
 
79120
009005-65-6
sorbitan-monooleát polyethylenglykolu
 
79200
009005-66-7
sorbitan-monopalmitát polyethylenglycolu
 
79280
009005-67-8
sorbitan-monostearát polyethylenglykolu
 
79360
009005-70-3
sorbitan-trioleát polyethylenglykolu
 
79440
009005-71-4
sorbitan-tristearát polyethylenglykolu
 
79600
009046-01-9
poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát
SML = 5 mg/kg. Pro materiály a předměty určené pouze pro styk s vodnými potravinami. V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
79920
009003-11-6
poly(ethylenglykol-co-propylenglykol)
 
 
106392-12-5
 
 
80000
009002-88-4
polyethylenový vosk
 
80240
029894-35-7
ricinoleát polyglycerolu
 
80640
-
polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan
 
80720
008017-16-1
polyfosforečné kyseliny
 
80800
025322-69-4
polypropylenglykol
 
81060
009003-07-0
polypropylenový vosk
 
81220
192268-64-7
poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n-buty lamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][N-(2,2,6,6-tetrarnethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]]-a-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''''-(2,2,6,6-
SML = 5 mg/kg
 
 
tetramethylpiperidin-4-ylamino)hexyl][1,3,5-triazin-2,4,6-triamino]-ω-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
 
81500
9003-39-8
póly (vinylpyrrolidon)
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy
81515
087189-25-1
polyglycerolát zinečnatý
SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek)
81520
007758-02-3
bromid draselný
 
81600
001310-58-3
hydroxid draselný
 
81760
 
prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železa
SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML = 48mg/kg (vyjádřeno jako železo)
81840
000057-55-6
propan-1,2-diol
 
81882
000067-63-0
propan-2-ol
 
82000
000079-09-4
propionová kyselina
 
82080
009005-37-2
algmát 1,2-propylenglykolu
 
82240
022788-19-8
dilaurát 1,2-propylenglykolu
 
82400
000105-62-4
dioleát 1,2-propylenglykolu
 
82560
033587-20-1
dipalmitát 1,2-propylenglykolu
 
82720
006182-11-2
distearát 1,2-propylenglykolu
 
82800
027194-74-7
monolaurát 1,2-propylenglykolu
 
82960
001330-80-9
monooleát 1,2-propylenglykolu
 
83120
029013-28-3
monopalmitát 1,2-propylenglykolu
 
83300
001323-39-3
monostearát 1,2-propylenglykolu
 
83320
-
propylhydroxyethylcelulóza
 
83325
-
propylhydroxymethylcelulóza
 
83330
-
propylhydroxypropylcelulóza
 
83440
002466-09-3
kyselina difosforečná
 
83455
013445-56-2
kyselina difosforitá
 
83460
012269-78-2
pyrophyllit
 
83470
014808-60-7
křemen
 
83599
68442-12-6
reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlormethylcínem
SML(T) = 0,18mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
83610
073138-82-6
pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny
 
83840
008050-09-7
kalafuna
 
84000
008050-31-5
kalafuna, ester s glycerolem
 
84080
008050-26-8
kalafuna, ester s pentaerythritolem
 
84210
065997-06-0
kalafuna, hydrogenovaná
 
84240
065997-13-9
kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem
 
84320
008050-15-5
kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem
 
84400
064365-17-9
kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem
 
84560
009006-04-6
kaučuk, přírodní
 
84640
000069-72-7
salicylová kyselina
 
85360
000109-43-3
dibutyl-dekandioát
 
85601
-
přírodní křemičitany (kromě azbestu)
 
85610
-
křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu)
 
85680
01343-98-2
kyselina křemičitá
 
85840
053320-86-8
křemičitan lithno-sodno-hořečnatý
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
86000
-
křemičitá kyselina, silylovaná
 
86160
000409-21-2
karbid křemíku
 
86240
007631-86-9
oxid křemičitý
 
86285
-
oxid křemičitý, silanizovaný
 
86560
007647-15-6
bromid sodný
 
86720
001310-73-2
hydroxid sodný
 
87040
001330-43-4
tetraboritan sodný
SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou
 
 
 
vodu
87200
000110-44-1
sorbová kyselina
 
87280
029116-98-1
sorbitan-dioleát
 
87520
062568-11-0
sorbitan-monobehenát
 
87600
001338-39-2
sorbitan-monolaurát
 
87680
001338-43-8
sorbitan-monooleát
 
87760
026266-57-9
sorbitan-monopalmitát
 
87840
001338-41-6
sorbitan-monostearát
 
87920
061752-68-9
sorbitan-tetrastearát
 
88080
026266-58-0
sorbitan-trioleát
 
88160
054140-20-4
sorbitan-tripalmitát
 
88240
026658-19-5
sorbitan-tristearát
 
88320
000050-70-4
sorbitol
 
88600
026836-47-5
monostearát sorbitolu
 
88640
008013-07-8
olej ze sojových bobů, epoxidovaný
SML = 60 mg/kg. Avšak v případě těsnění z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle zvláštního právního předpisu, kterým se upravují požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, nebo s obilnými a ostatními příkony pro kojence a malé děti podle této vyhlášky se SML snižuje na 30 mg/kg. V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
88800
009005-25-8
škrob, potravinářský
 
88880
068412-29-3
škrob, hydrolyzovaný
 
88960
000124-26-5
stearamid
 
89040
000057-11-4
stearová kyselina
 
89120
000123-95-5
butyl-stearát
 
89200
007617-31-4
stearát měďný
SML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
89440
-
estery stearové kyseliny s ethylenklykolem
SML(T) = 30 mg/kg (3)
90720
058446-52-9
stearoylbenzoylmethan
 
90800
005793-94-2
stearoyl-2-mléčná kyselina, vápenatá sůl
7.
90960
000110-15-6
jantarová kyselina
 
91200
000126-13-6
acetát-isobutyrát sacharózy
 
91360
000126-14-7
oktaacetát sacharózy
 
91840
007704-34-9
síra
 
91920
007664-93-9
kyselina sírová
 
92030
010124-44-4
síran měďnatý
SML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
92080
014807-96-6
talek
 
92150
01401-55-4
kyseliny taninu
V souladu se specifikacemi JECFA
92160
000087-69-4
vinná kyselina
 
92195
-
taurin, soli
8.
92205
057569-40-1
2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc- butylfenol)diester tereftalové kyseliny
9.
92350
000112-60-7
tetraethylenglykol
10.
92640
000102-60-3
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin
11.
92700
078301-43-6
2,2,4,4-tetramethy 1-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymer
12. SML = 5 mg/kg
92930
120218-34-0
thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-karboxylát
13. SML = 6 mg/kg
93440
013463-67-7
oxid titaničitý
 
93520
000059-02-9 010191-41-0
alfa-tokoferol
 
93680
009000-65-1
guma tragant
 
93720
00108-78-1
2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
SML = 30 mg/kg
93760
000077-90-7
tributyl-O-acetylcitrát
 
93970
-
tricyklodekandimethanol-bis(hexahydroftalát)
SML = 0,05 mg/kg
94320
000112-27-6
triethylenglykol
 
94960
000077-99-6
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SML = 6 mg/kg
95000
028931-67-1
poly[2,2-bis(hydroxymethyl)butan-l-ol-trimethakrylát]-co-methyl-methakrylát
 
95020
6846-50-0
2,2,4-trimethylpentan-1,3-diyl-diisobutyrát
SML = 5 mg/kg. Při použití jsou nutné rukavice najedno použití
95200
001709-70-2
1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen
 
95270
161717-32-4
2,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfát
SML = 2 mg/kg (jako suma fosfitu, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP)
95420
745070-61-5
1,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamido)-benzen
SML = 0,05 mg/kg potraviny
95725
110638-71-6
vermikulit, reakční produkt s lithium-citrátem
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
95855
007732-18-5
voda
V souladu se zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
95858
 
parafíny, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíků
SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy. Látka nesmí být použita v předmětech, které přijdou do styku s tukovými potravinami.
95859
---
vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíků
V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95883
---
bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropných uhlovodíků
V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95905
013983-17-0
wollastonit
 
95920
-
dřevní moučka a vlákna, neupravená
 
95935
011138-66-2
xanthanová guma
 
96190
020427-58-1
hydroxid zinečnatý
SML = 25 mg/kg (38)
96240
001314-13-2
oxid zinečnatý
(vyjádřeno jako zinek) SML = 25mg/kg(38) (vyjádřeno jako zinek)
96320
001314-98-3
sulfid zinečnatý
SML = 25mg/kg(38) (vyjádřeno jako zinek)
 
 
 
 
 
4)
Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.
  
ODDÍL B
 
PM/REF. č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
30180
02180-18-9
octan manganatý
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
31500
025134-51-4
akrylová kyselina-2-ethylhexyl-akrylát, kopolymer
SML(T) = 6 mg/kg (36) (vyjádřeno jako akrylová kyselina) a SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako 2-ethylhexyl-akrylát)
31520
61167-58-6
2-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát
SML = 6 mg/kg
31920
00103-23-1
bis(2-ethylhexyl)-hexandioát bis(2-ethylhexyl)-adipát
SML =18 mg/kg (1)
34130
-
alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12-C20 se sudým počtem atomů uhlíku)
SML = 30 mg/kg
34230
-
alkyl(C8-C22)sulfonové kyseliny
SML = 6 mg/kg
34650
151841-65-5
hydroxid-bis[2,2'methylbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát]hlinitý
SML = 5 mg/kg
35760
01309-64-4
oxid antimonitý
SML = 0,02 mg/kg (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)
36720
17194-00-2
hydroxid barnatý
SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
36800
10022-31-8
dusičnan barnatý
SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
38240
00119-61-9
benzofenon
SML = 0,6 mg/kg
38560
07128-64-5
2,5-bis(5-terc-butyl-2-
SML = 0,6 mg/kg
 
 
benzoxazolyl)thiofen
 
38700
63397-60-4
bis(2-karbobutoxy ethyl )cín-bis(isooktylsulfanylacetát)
SML= 18 mg/kg
38000
000553-54-8
lithium-benzoát
SML (T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
38505
351870-33-2
cis-endo-bicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylová kyselina, di-sodná sůl
SML = 5 mg/kg. Nepoužívat s polyethylenem ve styku s kyselými potravinami. Čistota >96%.
38800
32637-78-8
N',N'-bis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl)hydrazid
SML =15 mg/kg
38820
26741-53-7
bis(2,4-di-terobutylfenyl) pentaerythritoldifosfit
SML = 0,6 mg/kg
38940
110675-26-8
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol
SML(T) = 5 mg/kg (40)
39060
35958-30-6
1,1 -bis(2-hydroxy-3,5-di-terc- butylfenyl)ethan
SML = 5 mg/kg
39090
-
N',N'-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amin
SML(T) = 1,2 mg/kg (13)
39120
 
N',N'-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18) aminhydrochloridy
SML(T)=1,2mg/kg (13) (vyjádřeno jako N',N-bis(2-hydroxyethyl) alkyl(C8-C18)amin)
40000
00991-84-4
2,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-terc-butylanilino)-1,3,5-triazin
SML = 30 mg/kg
40020
110553-27-0
2,4-bis[(oktylthiomethyl)-6-methyl]fenol
SML(T) = 5 mg/kg (40)
40160
61269-61-2
N',N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymer
SML = 2,4 mg/kg
40720
025013-16-5
2-terc-butyl-4-methoxyfenol; terc-butyl-4-hydroxyanisol (= BHA)
SML = 30 mg/kg
40800
13003-12-8
4,4'-butylidenbis(6-terc-butyl-3-methylfenylditridecylfosfit)
SML = 6 mg/kg
40980
19664-95-0
butanová kyselina, sůl manganu
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
42000
63438-80-2
(2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát)
SML = 30 mg/kg
42400
10377-37-4
uhličitan lithný
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
42480
00584-09-8
uhličitan rubidný
SML = 12 mg/kg
43600
04080-31-3
1 -(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1 -azoniaadamantanchlorid
SML = 0,3 mg/kg
43680
00075-45-6
chlordifluormethan
SML = 6 mg/kg V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
44960
11104-61-3
oxid kobaltitý
SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
45440
-
stryenované butylované kresoly
SML= 12 mg/kg
46640
000128-37-0
2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol; (= BHT)
SML = 3 mg/kg
47500
153250-52-3
N,N'-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamid
SML = 5 mg/kg
47600
084030-61-5
didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
SML(T) = 0,05 mg/kg (41) (jako součet dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín-sulfanylacetátu, dodecylcín-trichloridu a didodecylcín-dichloridu) vyjádřené jako součet mono- a didodecyl cínchloridů.
48640
00131-56-6
2,4-dihydroxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (15)
48800
00097-23-4
2,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethan
SML = 12 mg/kg
48880
00131-53-3
2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (15)
49595
057583-35-4
dimethylcínbis(ethylhexyl-merkaptoacetát)
SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
49600
26636-01-1
dimethylcínbis(isooktylsulfanylacetát)
SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
49840
02500-88-1
dioktadecyl-disulfid
SML = 3 mg/kg
50160
 
di-n-oktylcinbis(n-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50240
10039-33-5
di-n-oktylcínbis(2-ethylhexylmaleinát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50320
15571-58-1
di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50360
 
di-n-oktylcínbis(ethylmaleinát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50400
33568-99-9
di-n-oktylcínbis(isooktyl-maleinát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50480
26401-97-8
di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50560
-
di-n-oktylcínbutan 1,4-diol-bis (sulfanylacetát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50640
03648-18-8
di-n-oktylcíndidodekanoát
di-n-oktylcíndilaurát
 
50720
15571-60-5
di-n-oktylcíndimaleinát
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50800
 
di-n-oktylcíndimaleinát, esterifikovaný
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50880
 
di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 2-4)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50960
69226-44-4
di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát)
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51040
15535-79-2
di-n-oktylcínsulfanylacetát
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51120
 
di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl)-sulfanylacetát]
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51570
00127-63-9
Difenylsulfon
SML = 3mg/kg (25)
51680
00102-08-9
N,N'-difenylthiomočovina
SML = 3 mg/kg
52000
27176-87-0
dodecylbenzensulfonová kyselina
SML = 30 mg/kg
52320
52047-59-3
2-(4-dodecylfenyl)indol
SML = 0,06 mg/kg
52880
23676-09-7
ethyl4-ethoxybenzoát
SML = 3,6 mg/kg
53200
23949-66-8
2-ethoxy-2'-ethyloxanilid
SML = 30 mg/kg
53670
032509-66-3
ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl4-hydroxyfenyl)butanoát]
SML = 6 mg/kg
54880
000050-00-0
formaldehyd
SML(T)= 15 mg/kg (22)
55200
001166-52-5
dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; dodecyl-gallát
SML(T) = 30 mg/kg (34)
55280
001034-01-1
oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; oktyl-gallát
SML(T) = 30 mg/kg (34)
55360
000121-79-9
propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; propyl-gallát
SML(T) = 30 mg/kg (34)
58960
00057-09-0
hexadecyltrimethylamoniumbromid
SML = 6 mg/kg
59120
23128-74-7
1,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxy fenyl)propanamid] cyklohexan
SML = 45 mg/kg
59200
35074-77-2
1,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]cyklohexan
SML = 6 mg/kg
60320
70321-86-7
2-(2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl)benzotriazol
SML =1,5 mg/kg
60400
03896-11-5
2-(2'-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol
SML(T) = 30 mg/kg (19)
60800
65447-77-0
dimethy ester [ 1 -(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymer
SML = 30 mg/kg
61280
03293-97-8
2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (15)
61360
00131-57-7
2-hydroxy-4-methoxybenzofenon
SML(T)= 6 mg/kg (15)
61440
02440-22-4
2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazol
SML(T) = 30 mg/kg (19)
61600
01843-05-6
2-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenon
SML(T) = 6 mg/kg (19)
63200
51877-53-3
manganatá sůl mléčné kyseliny manganům- dilaktát
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
63940
008062-15-5
lignosulfonová kyselina
SML= 0,24 mg/kg a k použití jako rozprašovač pro disperzi plastů.
64320
10377-51-2
jodid lithný
SML(T) = 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) a SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
65120
07773-01-5
chlorid manganatý
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyj ádřeno j ako mangan)
65200
12626-88-9
hydroxid manganatý
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65280
10043-84-2
hypofosfit manganatý
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyj ádřeno j ako mangan)
65360
11129-60-5
oxid manganatý
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65440
---
difosforečnan manganu
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
66350
085209-93-4
2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylphenyl) lithiumfosfát
SML = 5 mg/kg a SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
66360
85209-91-2
2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)-natriumfosfát
SML = 5 mg/kg
66400
00088-24-4
2,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol)
SML(T) = 1,5 mg/kg (20)
66480
00119-47-1
2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)
SML(T)= 1,5 mg/kg (20)
67360
067649-65-4
dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetát
SML(T) = 0,05 mg/kg (41) (jako součet dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín-sulfanylacetátu, dodecylcín-trichlondu a didodecylcín-dichloridu) vyjádřené jako součet mono- a didodecylcínchloridů.
67515
057583-34-3
monomethylcíntris (ethylhexylmerkaptoacetát)
SML(T) = 0,18mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
67520
54849-38-6
monomethylcíntns(isooktyl-sulfanylacetát)
SML(T) = 0,18mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
67600
 
mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát)
SML(T)= 1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67680
27107-89-7
mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)
SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67760
26401-86-5
mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)
SML(T) = 1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67896
020336-96-3
lithium-tetradekanoát; lithium-myristát
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
68320
02082-79-3
oktadecyl3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoát
SML = 6 mg/kg
68400
10094-45-8
oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecyl erukamid
SML = 5 mg/kg
68860
004724-48-5
n-oktylfosfoniová kyselina
SML = 0,05 mg/kg
69160
014666-94-5
olejová kyselina, kobaltová sůl
SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
69840
16260-09-6
N-(Z)-oktadec-9-en-1 -ylhexadekanamid oleylpalmitamid
SML = 5 mg/kg
71935
007601-89-0
chloristan sodný, monohydrát
SML = 0,05 mg/kg (31)
72081/10
 
hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
72160
00948-65-2
2-fenylindol
SML =15 mg/kg
72800
01241-94-7
difenyl-2-ethylhexylfosfát
SML = 2,4 mg/kg
73040
13763-32-1
kyselina fosforečná, lithné soli
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
73120
10124-54-6
kyselina fosforečná, soli manganu
SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
74400
 
tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforite tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)fosforitan
SML = 30 mg/kg
77440
 
polyethylenglykoldi( 12hydroxyoktadec9-enoát) polyethylenglykoldiricinoleát
SML = 42 mg/kg
77520
61791-12-6
polyethylenglykolester ricinového oleje
SML = 42 mg/kg
78320
09004-97-1
polyethylenglykol 12hydroxyoktadec9-enoát polyethylenglykol-monoricinoleát
SML = 42 mg/kg
81200
71878-19-8
poly(6-[( 1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]
SML = 3 mg/kg
81680
07681-11-0
jodid draselný
SML(T) = 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
82020
19019-51-3
propanová kyselina, sůl kobaltu
SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
83595
119345-01-6
reakční produkt di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získaný kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu
SML= 18 mg/kg V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy.
83700
00141-22-0
(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina ricinolejová kyselina
SML = 42 mg/kg
84800
00087-18-3
4-terc-butylfenyl-salicylát
SML = 1,2 mg/kg
84880
00119-36-8
methyl-salicylát
SML = 30 mg/kg
85760
12068-40-5
křemičitan lithnohlinitý
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
85920
12627-14-4
křemičitan lithný
SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
85950
037296-97-2
kyselina křemičitá, sůl s fluoridem sodno-hořečnatým
SML = 0,15 mg/kg (vyjádřeno jako fluorid). Pouze k použití ve vrstvách vícevrstvých materiálů, které nepřijdou do styku s potravinami.
86480
007631-90-5
hydrogensiřičitan sodný
SML(T) = 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
86800
07681-82-5
jodid sodný
SML(T) = 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
86880
-
natriummonoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonát
SML = 9 mg/kg
86920
007632-00-0
dusitan sodný
SML = 0,6 mg/kg
86960
007757-83-7
siřičitan sodný
SML(T) = 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
87120
007772-98-7
thiosíran sodný
SML(T) = 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
89170
13586-84-0
oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl stearová kyselina, kobaltnatá sůl
SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
92000
07727-43-7
síran barnatý
SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyj ádřeno j ako baryum)
92320
 
tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether glykolové kyseliny
SML =15 mg/kg
92560
38613-77-3
tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylendiifosfonit
SML= 18 mg/kg
92800
00096-69-5
4,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-methylfenol)
SML = 0,48 mg/kg
92880
41484-35-9
thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát)
SML = 2,4 mg/kg
93120
00123-28-4
didodecylthiodipropanoát
SML(T)=5 mg/kg (21)
93280
00693-36-7
dioktadecyl-thiodipropanoát
SML(T)=5 mg/kg (21)
94400
036443-68-2
triethylenglykol bis[3-(3-terc-butyl-4hydroxy-5-methylfenyl)propanoát]
SML = 9 mg/kg
94560
00122-20-3
triisopropanolamin
SML = 5 mg/kg
95265
227099-60-7
1,3,5-tri(4-benzoylfenyl)benzen
SML = 0,05 mg/kg
95280
40601-76-1
1,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
SML = 6 mg/kg
95360
27676-62-6
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1 ,1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion
SML = 5 mg/kg SML = 5 mg/kg
95600
01843-03-4
1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-terc-butylfenyl)butan
 
  
DODATEK I
PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ
 
PM/Ref. Č.
Číslo CAS
Název
Omezení a/nebo specifikace
(1)
(2)
(3)
(4)
18888
080181-31-3
3-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymer
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy
  
DODATEK II
SPECIFIKACE
Část A: Obecné specifikace
Materiály a předměty vyrobené z plastů nesmí uvolňovat primární aromatické aminy ve stanovitelném množství (DL = 0,01 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují.
Část B: Jiné specifikace
 
PM/Ref. č.
Jiné specifikace
11530
(2-hydroxypropan-1 -yl)-akrylát Může obsahovat až 25 % (hmot.) 2-hydroxyisopropyl-akrylátu (CAS No 002918-23-2)
16690
divinylbenzen Může obsahovat až 45 % ethyl(vinyl)benzenu.
18888
3hydroxybutanová kyselina a 3hydroxypentanová kyselina, kopolymer
 
Definice
Tyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyofilizovaném stavu v ampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky
 
 
z fermentoru jsou denně prohlíženy pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvařované granule obsahující přísady jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a individuálním specifikacím.
 
- Chemický název
Poly(3Dhydroxybutanoátco3Dhydroxypentanoát)
 
- Číslo CAS
80181-31-3
 
- Strukturní vzorec

kde n / (m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25
 
- Průměrná molekulová hmotnost
Nejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační chromatografickou metodou).
 
- Obsah
Nejméně 98 % poly(3Dhydroxybutanoátco3D-hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny 3Dhydroxybutanové a kyseliny 3D-hydroxypentanové.
 
Popis
Po izolaci bílý až krémově bílý prášek.
 
Vlastnosti
 
 
- Identifikační zkoušky:
 
 
- Rozpustnost
Rozpustný v chlorovaných uhlovodících, jako je chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a ve vodě.
 
- Omezení
QMA pro but2enovou kyselinu (krotonovou kyseliny) nesmí překročit hodnotu 0,05 mg/6 dm2.
 
- Čistota
Před granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat:
 
- Dusík
Nejvýše 2 500 mg/kg plastu
 
- Zinek
Nejvýše 100 mg/kg plastu
 
- Měď
Nejvýše 5 mg/kg plastu
 
- Olovo
Nejvýše 2 mg/kg plastu
 
- Arsen
Nejvýše 1 mg/kg plastu
 
- Chrom
Nejvýše 1 mg/kg plastu
23547
Polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
24903
Sirupy, hydrolyzovaný škrob, hadrogenované V souladu s kritérii čistoty pro maltitolový sirup E 965(ii) stanovené vyhláškou č. 54/2002 Sb.
25385
triallylamin 40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu. Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou.
38320
4(2benzoxazolyl)4'(5metylbenzoxazolyl)stilben Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku)
42080
Saze
 
Specifikace
 
- Toluenový extrakt: max. 0,1% stanoveno metodou ISO 6209
 
- UV absorbance cyklohexanového extraktu při vlnové délce 386 nm: < 0,02
 
pro 1 cm kyvetu nebo < 0,1 pro 5 cm kyvetu, stanoveno obecně uznávanou
 
analytickou metodou
 
- Obsah benzo[a]pyrenu: max. 0,25 mg/kg sazí
 
- Maximální obsah sazí v polymeru: 2,5 %.
43480
Aktivní uhlí
Pouze pro použití v materiálu PET a v množství max. 10 mg/kg polymeru. Tytéž požadavky na čistotu jako pro medicinální uhlí (rostlinná čerň) (E 153) stanovené vyhláškou č.54/2002 Sb.
43680
Chlordifluormethan
Obsah chlordifluormethanu menší než 1 mg na kg látky
47210
-
dibutylthiocíničitá kyselina, polymer
Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n = 1,5 - 2)
60025
Specifikace:
 
- minimální viskozita (při 100°C) = 3,8 cSt
 
- průměrná molekulová hmotnost > 450
64990
Maleianhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních)
67155
Směs 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl) stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu Směs získaná z výrobního procesu v typickém poměru: (58-62 %): (23-27 %): (13-17)
72081/10
Hydrogenované smoly z ropných produktů
 
Specifikace:
 
Hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků se vyrábějí katalytickou nebo tepelnou polymerací alifatických, alicyklických nebo alkenylbenzenových dienů a olefinů z destilátů krakovaných surovin s bodem varu na vyšším než 220°C.Rovněž se vyrábějí z čistých polymerů z těchto zdrojů s následnou destilací, hydrogenací a dalším zpracováním
 
Vlastnosti:
 
Viskozita: > 3 Pa.s při 120 °C.
 
Bod měknutí: > 95 °C, jak bylo stanoveno metodou ASTM E 28-67.
 
Bromové číslo: < 40 (ASTM D 1159)
 
Barva 50 % roztoku v toluenu < 11 v Gardnerově stupnici.
 
Zbytkový aromatický polymer ≤ 50 ppm.
76721
polydimethylsiloxan (Mw > 6 800) Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
76723
Kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminpropylovými skupinami a bis(3-isokyanatocyklohexyl)methanu
Specifikace:
 
Frakce s molekulovou hmotností < 1000 by neměla přesáhnout 1,5% (hmotnostních)
76725
Kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a 5-iso-kyanato-1 -(isokyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyklohexanu
 
Specifikace:
 
Frakce s molekulovou hmotností < 1000 by neměla přesáhnout 1% (hmotnostních)
76845
Polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,5 % (hmotnostních)
76815
Polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineární MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních)
77895
alkyl (C16 - C18) ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) Složení směsi:
 
1. alkyl (C16 - C18)ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) (přibližně 28 % hmot.),
 
2. mastné alkoholy (C16 - C18) (přibližně 48 % hmot.),
 
3. alkyl (C16 - C18)ethery ethylenglykolu) (přibližně 24 % hmot.)
79600
Poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát
Poly(ethylenglykol) (EO ≤ 11) tridecylether, fosfát (mono- a dialkyl ester) s max. 10 % obsahem poly(ethylenglykolu) (EO ≤ 11) tridecyletheru.
81500
Poly(vinylpyrrolidon) Látka splňuje kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Komise 96/77/ES
83595
Reakční produkty di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu
 
Složení
 
- 4,4 '-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmot.)
 
- 4,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.)
 
3,3 '-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-01-5) (1-5 % hmot.)
 
4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.)
 
tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit (číslo CAS 31570-04-4) (9-18 % hmot.)
 
- 4,4'-bifenylenbis{[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]} (číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.)
 
Jiné specifikace:
 
Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 %
 
Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram
 
- Rozmezí bodu tání: 85 - 110 °C
88640
Sójový olej, epoxidovaný
 
Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6
95858
Specifikace:
 
- obsah uhlovodíků s počtem atomů uhlíku menším než 25: nejvýše 40 % (m/m)
 
- viskozita nejméně 2,5 cSt při teplotě 100°C.
 
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 350.
95859
Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
 
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
 
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
 
- Viskozita nejméně 11x10 -6 m2.s-1 (= 11 centistokesů) při 100°C.
 
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500.
95883
Bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
 
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
 
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým Číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
 
- Viskozita nejméně 8,5 x10 -6 m2.s-1 (= 8,5 centistokesů) při 100°C.
 
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480.
*) Použité množství látky/množství směsi
  
DODATEK III
POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE „OMEZENÍ A/NEBO SPECIFIKACE”
(1) Varování: existuje riziko překročení SML v tukových simulantech
(2) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10060 a 23920.
(3) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.
(4) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 19540, 19960 a 64800.
(5) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 14200, 14230 a 41840.
(6) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 66560 a 66580.
(7) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610,81760,89200, 92030.
(8) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 24886, 38000, 42400, 62020, 64320,66350,67896,73040,85760,85760, 85840,85920 a 95725.
(9) Varování: existuje riziko, že migrace látky zhorší organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a v důsledku toho konečný výrobek nevyhoví článku 2 druhé odrážce směrnice 89/109/EHS.
(10) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200,65280, 65360, 65440 a 73120.
(11) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 45200, 64320, 81680 a 86800.
(12) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 36720, 36800, 36840 a 92000.
(13) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 39090 a 39120.
(14) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 44960, 68078, 69160, 82020 a 89170.
(15) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280,61360 a 61600.
(16) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 49595, 49600, 67515, 67520 a 83599.
(17) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960,51040 a 51120.
(18) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 67600, 67680 a 67760.
(19) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 60400, 60480 a 61440.
(20) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66400 a 66480.
(21) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 93120 a 93280.
(22) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 17260, 18670, 54880 a 59280.
(23) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13620, 36840, 40320 a 87040.
(24) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13720 a 40580.
(25) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 16650 a 51570.
(26) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420,22570,25210,25240 a 25270.
(27) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A a 10599/93.
(28) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13480 a 39680.
(29) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 22775 a 69920.
(30) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod Čísly PM/REF 86480, 86960 a 87120.
(31) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit simulant D jako simulant nasycených potravinářských tuků.
(32) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit jako náhradní potravinový simulant D isooktan.
(33) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14800 a 45600.
(34) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 55200, 55280 a 55360.
(35) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 25540 a 25550.
(36) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 a 76463.
(37) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 a 21460.
(38) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 81515, 96190, 96240 a 96320, jakož i solí (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Totéž omezení pro zinek se uplatní na názvy obsahující termín... kyselina (kyseliny), soli, které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny.
(39) Při velmi vysoké teplotě by mohl být migrační limit překročen.
(40) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 38940 a 40020.
(41) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 47600 a 67360
(42) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 75100 a 75105.
(43) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref.č.: 19150 a 19180.
  
DODATEK IV
LIPOFILNÍ LÁTKY, PRO KTERÉ SE POUŽIJE FAKTOR FRF
 
Ref. č.
Číslo CAS
Název
31520
061167-58-6
2-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4- methylfenyl - akrylát
31530
123968-25-2
2,4-di-terc-pentyl-6-[1-(2-hydroxy-3,5-di-terc-pentylfenyl)ethyl]- akrylát
31920
000103-23-1
bis(2-ethylhexyl)-adipát
34130
-
alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12-C20 se sudým počtem atomů uhlíku)
38240
000119-61-9
benzofenon
38515
001533-45-5
4,4'-di(benzoxazol-2-yl)stilben
38560
007128-64-5
2,5-bis(5-terc-butylbenzoxazol-2-yl)thiofen
38700
063397-60-4
bis[2-(butoxykarbonyl)ethyl]cín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
38800
032687-78-8
N,N'-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoyl]hydrazin
38810
080693-00-1
bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit
38820
026741-53-7
bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit
38840
154862-43-8
bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit
39060
035958-30-6
2,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butylfenol)
39815
182121-12-6
9,9-bis(methoxymethyl)fluoren
39925
129228-21-3
3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan
40000
000991-84-4
2-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)-1.3.5- triazin
40020
110553-27-0
2-methyl-4,6-bis[(oktylsulfanyl)methyl]fenol
40800
013003-12-8
[4,4'-butan-1,1-diylbis(6-terc-butyl-3-methylfenyl)]-bis(ditridecyl- fosfit)
42000
063438-80-2
[2-(butoxykarbonyl)ethyl]-tris(isooktyl-sulfanyl acetát)
45450
068610-51-5
kopolymer p-kresolu, dicyklopentadienu a isobutylenu
45705
166412-78-8
diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
46720
004130-42-í
2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol
47540
027458-90-8
di-terc-dodecyl disulfid
47600
084030-61-5
didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
48800
000097-23-4
4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol
48880
000131-53-3
(2-hydroxyfenyl)(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
49485
134701-20-5
2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
49840
002500-88-1
dioktadecyldisulfid
51680
000102-08-9
N,N'-difenylthiomočovina
52320
052047-59-3
2-(4-dodecylfenyl)indol
53200
023949-66-8
N-(2-ethoxyfenyl)- N'-(2-ethylfenyl)oxalamid
53670
032509-66-3
Ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)butanoát]
54300
118337-09-0
2,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butyl phenyl)-fluorfosfonit
59120
023128-74-7
N,N'-hexan-1,6-diylbis-[3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanamid]
59200
035074-77-2
hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]
60320
070321-86-7
2-[3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)-2-hydroxyfenyl]benzotriazol
60400
003896-11-5
2-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol
60480
003864-99-1
2-(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxyfenyl)-5-chlorbenzotriazol
61280
003293-97-8
fenyl[4-(hexyloxy)-2-hydroxyfenyl]methanon
61360
000131-57-7
fenyl(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
61600
001843-05-6
fenyl[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]methanon
66360
085209-91-2
natrium-[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)]-fosfát
66400
000088-24-4
2,2I-methylenbis(6-terc-butyl-4-ethylfenol)
66480
000119-47-1
2,2'- methylenbis (6-terc-butyl-4-methylfenol)
66560
004066-02-8
2,2'- methylenbis (6-cyclohexyl-4-methylfenol)
66580
000077-62-3
2,2'- methylenbis [4-methyl-6-( 1-methyl cyklohexyl)fenol ]
68145
080410-33-9
nitrilotriethylentris(3,3',5,5'-tetra-terc-butylbifenyl-2,2'-diyl)- trisfosfit]
68320
002082-79-3
oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát
68400
010094-45-8
N-okladecyldokos-13-enamid
69840
016260-09-6
N-oktadec-9-en-1 -ypalmilamid
71670
178671-58-4
pentaerythritol-tetrakis(3,3-difenyl-2-kyanakrylát)
72081/10
-
hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků
72160
000948-65-2
2-fenylindol
72800
001241-94-7
2-ethylhexyl-difenyl-fosfát
73160
-
mono- a dialkyl(n-C16 a n-C18)-fosfáty
74010
145650-60-8
bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)-ethyl-fosfit
74400
-
tris(nonylfenyl)-fosfit a tris(dinonylfenyl)-fosfit
76866
-
polyestery propan- 1,2-diolu nebo butan-1,3-diolu nebo butan-1,4- diolu nebo poly(propylenglykolu) s kyselinou adipovou a též s koncovými skupinami odvozenými od octové kyseliny nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu nebo dekan-1-olu
77440
-
poly(ethylenglykol)-diricinoleát
78320
009004-97-1
poly(ethylenglykol)-monoricinoleát
81200
071878-19-8
poly({6-[1,1,3;3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4- diyl}[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6- diyl[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino])
83599
068442-12-6
produkty reakce 2-sulfanylethyl-oleátu s dichlordimethylstannanem, sulfidem sodným a trichlormethylstannanem
83700
000141-22-0
ricinolejová kyselina
84800
000087-18-3
4-terc-butylfenyl-salicylát
92320
-
α-(karboxymethyl)-ω-tetradecylpoly(ethylenglykol), n = 3-8
92560
038613-77-3
tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)-bifenyl-4,4'-diylbisfosfonit
92700
078301-43-6
poly[20-(2,3-epoxypropyl)-2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20- diazadispiro[5.1.11.2]henikosan-21 -on]
92800
000096-69-5
4,4'-sulfanylbis(6-terc-butyl-3-methylfenol)
92880
041484-35-9
sulfandiyldiethylen-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanoát]
93120
000123-28-4
didodecyl-3,3'-sulfandiyldipropanoát
93280
000693-36-7
dioktadecyl-3,3'-sulfandiyldipropanoát
95270
161717-32-4
(2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diyl)-(2,4,6-tri-terc-butylfenyl)-fosfit
95280
040601-76-1
1,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95360
027676-62-6
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95600
001843-03-4
1,1,3-tris(5-terc-butyl-4-hydroxy-2-methylfenyl)butan
  
DODATEK V
Náležitosti prohlášení o shodě
Písemné prohlášení připojené k materiálům a předmětům z plastů musí obsahovat tyto informace:
a) název a sídlo, popřípadě místo provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží předměty z plastů nebo látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů;
b) identifikaci materiálů, předmětů nebo látek k výrobě těchto materiálů nebo předmětů;
c) datum vydání prohlášení;
d) potvrzení, že materiály a předměty z plastů splňují požadavky této vyhlášky a přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1b) ;
e) příslušné informace týkající se používání látek, pro něž jsou podle této vyhlášky zavedena omezení nebo specifikace, aby následní provozovatelé podniků mohli zajistit soulad s těmito omezeními;
f) příslušné informace týkající se látek, na které se vztahuje omezení v potravině, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, konkrétní informace o úrovni jejich specifické migrace a případně o kritériích pro čistotu v souladu se zvláštními právními předpisy5, aby uživatel těchto materiálů a předmětů dodržoval příslušné právní předpisy;
g) specifikace týkající se použití materiálu a předmětu, například:
i) typ nebo typy potravin, s nimiž má přijít do styku,
ii) dobu a teplotu pro manipulaci s ním a jeho skladování při styku s potravinami,
iii) poměr mezi velikostí povrchu, který je ve styku s potravinou, a objemem, používaným k určení souladu materiálu nebo předmětu;
h) při použití funkční bariéry z plastu ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu potvrzení, že materiál nebo předmět je v souladu s požadavky § 10 této vyhlášky.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.
Zkoušení celkové a specifické migrace plastů a výrobků z plastů
Základní pravidla pro zkoušení celkové a specifické migrace
 
1.
„Zkoušky migrace” pro stanovení celkové a specifické migrace se provedou za použití „simulantů potravin” uvedených v kapitole I této přílohy a za „konvenčních zkušebních podmínek migrace” uvedených v kapitole II. této přílohy
 
 
2.
Pokud z technických důvodů, souvisejících s použitou analytickou metodou, nelze provést „zkoušku migrace” za použití tukových simulantů potravin (podle kapitoly I) mohou být provedeny „náhradní zkoušky”, při nichž se použijí zkušební media za konvenčních podmínek náhradních zkoušek, které jsou uvedeny v kapitole III této přílohy.
 
 
3.
„Alternativní zkoušky” uvedené v kapitole IV je přípustné použít místo zkoušek migrace s tukovými simulanty potravin tehdy, pokud jsou splněny podmínky, specifikované v kapitole IV této přílohy.
 
 
4.
Ve všech třech výše uvedených případech je přípustné:
4.1
omezit počet zkoušek, které mají být provedeny, na ty, které jsou ve zvláštním zkoumaném případě na základě vědeckých důkazů obecně považovány za nejpřísnější.
4.2
vynechat zkoušky migrace nebo náhradní či alternativní zkoušky v případě, že existuje nezvratný důkaz, že migrační limity nemohou být za žádných předvídatelných podmínek použití materiálu nebo výrobku překročeny
Kapitola I
Simulanty potravin
 
1.
Úvod
1.1
Vzhledem k tomu, že při zkoušení materiálů nebo výrobků určených pro styk s potravinami není vždy možné použít přímo potraviny, zavádějí se simulanty potravin. Simulanty potravin jsou konvečně klasifikovány podle charakteristik jednoho nebo více druhů potravin. Druhy potravin a příslušné simulanty potravin, které mají být použity, jsou uvedeny v tabulce 1.
1.2
V praxi se vyskytují rovněž různé směsi druhů potravin, například tukové a vodné potraviny. Tyto směsi potravin, doprovázené výčtem simulantů potravin, které mají být vybrány a použity pro provedení migračních zkoušek, jsou popsány v tabulce 2.
 
TABULKA 1
Druhy potravin a simulantů potravin
 
Druh potraviny
Konvenční klasifikace
Simulant potravin
Zkratka
Vodné potraviny (t.j. vodné potraviny mající pH > 4,5
Potraviny se zkouší za použití simulantu A podle kapitoly II
Destilovaná voda nebo voda odpovídající kvality
Simulant A
Kyselé potraviny (t.j. vodné potraviny mající pH < 4,5
Potraviny se zkouší za použití simulantu B podle kapitoly II
Kyselina octová 3 % (hmotnost/objem)
Simulant B
Alkoholické potraviny
Potraviny se zkouší za použití simulantu C podle kapitoly II
Ethanol 10 % (V/V) Tato koncentrace musí být upravena podle skutečné koncentrace alkoholu v potravině, jestliže překročí 10% (V/V)
Simulant C
Tukové potraviny
Potraviny, se zkouší za použití simulantu D podle kapitoly II
Rektifikovaný olivový olej nebo jiný tukový potravinový simulant
Simulant D
Suché potraviny
Žádný
Žádná
 
 
2.
Výběr simulantů potravin
 
 
2.1.
Výrobky přicházející do styku se všemi druhy potravin
 
Zkoušky migrace se provedou s použitím níže uvedených simulantů potravin, přičemž se vyberou ty, které jsou považovány za nejpřísnější při zkušebních podmínkách uvedených v kapitole II. Pro každý simulant potravin se musí vzít vždy nový vzorek materiálu nebo výrobku z plastu.:
2.1.1
3 % (hmotnost/objem) vodný roztok kyseliny octové
2.1.2
10 % (V/V) vodný roztok ethanolu
2.1.3
rektifikovaný olivový olej („referenční simulant D”)
 
Referenční simulant D, uvedený v bodě 2.1.3, může být nahrazen „jinými tukovými simulanty potravin”, nazývané „simulanty D”, a to:
2.1.3.1
syntetickou směsí triglyceridů
2.1.3.2
slunečnicovým olejem
2.1.3.3
kukuřičným olejem
 
Tyto simulanty D musí mít odpovídající specifikaci a čistotu. Charakteristiky těchto „jiných tukových simulantů” jsou uvedeny v odstavci 2.1.4
 
Jestliže je při použití kteréhokoliv z výše uvedených jiných simulantů potravin zjištěno překročení migračního limitu, je pro posouzení nedodržení limitu povinné, pokud je to technicky možné, potvrdit výsledek zkouškou za použití referenčního simulantu D, tj. rektifikovaného olivového oleje. Pokud toto kontrolní stanovení není technicky proveditelné a zjištěná hodnota migrace materiálu nebo výrobku překračuje migrační limit, výrobek je považován za nevyhovující požadavkům § 10 vyhlášky.
2.1.4
Specifikace a požadavky na čistotu „tukových simulantů D”
2.1.4.1
Charakteristika rektifikovaného olivového oleje:
 
Jodové číslo (podle Wijse) 80 až 88,
 
Index lomu při 25 °C = 1,4665 až 1,4679,
 
Kyselost (vyjádřená v % kyseliny olejové) = nejvýše 0,5 %,
 
Peroxidové číslo (vyjádřené v miliekvivalentech kyslíku na kg oleje) = nejvýše 10.
2.1.4.2
Složení směsi syntetických triglyceridů
 
Rozdělení mastných kyseliny
 
Počet atomů C zbytku mastných kyselin
6
8
10
12
14
16
18
ostatní
 
Plocha píku v GLC chromatogramu [%]
~1
6-9
8-11
45-52
12-15
8-10
8-12
≤ 1
 
Čistota
 
Obsah monoglyceridů (enzymaticky)
≤ 0,2 %
 
Obsah diglyceridů (enzymaticky)
≤ 2,0 %
 
Nezmýdelnitelné látky
≤ 0,2 %
 
Jodové číslo (podle Wijse)
≤ 0,1 %
 
Číslo kyselosti
≤ 0,1 %
 
Obsah vody (metoda podle K. Fischera)
≤ 0,1 %
 
Bod tání
28±2 °C
 
Charakteristické absorpční spektrum (tloušťka vrstvy: d = 1 cm, referenční látka: voda při 35 °C)
 
Vlnová délka (nm)
290
310
330
350
370
390
430
470
510
 
Transmitance (%)
~2
~15
~37
~64
~80
~88
~95
~97
~98
 
Minimálně 10 % transmitance při 310 nm (kyveta 1 cm, referenční látka: voda při 35 °C)
2.1.4.3
Charakteristika slunečnicového oleje
 
Jodové číslo (podle Wijse)
120 až 145
 
Index lomu při 20 °C
1,474 až 1,476
 
Číslo zmýdelnění
188 až 193
 
Relativní hustota při 20 °C
0,918 až 0,925
 
Nezmýdelnitelné složky
0,5 % až 1,5 %
 
2.2.
Výrobky přicházející do styku s určitými typy potravin
Tento případ se týká pouze následujících situací:
2.2.1
výrobek je již ve styku se známou potravinou
2.2.2
výrobek je doprovázen v souladu s požadavky uvedenými v § 8, odstavec (1) písm. b) vyhlášky specifickým údajem, se kterými druhy potravin uvedenými v tabulce 1 smí nebo nesmí přijít do styku, např. „pouze pro vodné potraviny”.
2.2.3
výrobek je doprovázen zvláštním údajem v souladu s § 8, odstavec (1) písm. b) této vyhlášky uvádějícím pro kterou potravinu nebo skupinu potravin, uvedenou v tabulce 3, smí nebo nesmí být použit
 
Toto použití lze vyjádřit následujícími způsoby:
2.2.3.1
na úrovni obchodní činnosti, s výjimkou prodeje spotřebiteli - použitím „referenčního čísla” nebo „popisu” potravin, uvedených v tabulce 3
2.2.3.2
na úrovni prodeje spotřebiteli - použitím údaje, který bude odkazovat na několik potravin či skupiny potravin. Přednost je dána příkladům, kterým spotřebitel snadno porozumí.
V případě situací uvedených v odstavcích 2.2.1 až 2.2.3 se migrační zkoušky provedou následovně:
-
v situaci uvedené v bodě 2.2.2 se výrobky zkouší za použití simulantů potravin uvedených jako příklady v tabulce 2,
-
pro situace uvedené v bodech 2.2.1 a 2.2.3 se použijí simulanty potravin podle tabulky 3.
 
V případech, kdy potravina nebo skupiny potravin nejsou zahrnuty v seznamu uvedeném v tabulce 3, se vybere položka z tabulky 2, která nejblíže odpovídá potravině, potravinám či skupině potravin, se kterými zkoušený výrobek je či má být ve styku.
 
Jestliže materiál nebo výrobek má přicházet do styku s více než jednou potravinou či více jak jednou skupinou potravin a tyto mají různé redukční faktory, uvedené pro jednotlivé potraviny či skupiny potravin v tabulce č. 3, je nutné ke stanovení konečného výsledku zkoušky aplikovat pro každou potravinu příslušný redukční faktor. Jestliže jeden nebo více výsledků zjištěných tímto způsobem přesahuje migrační limit, pak výrobek je pro tuto potravinu nebo skupinu potravin nevyhovující.
 
TABULKA 2
Potravinové simulanty
 
Potraviny přicházející do styku
Simulant
Pouze vodné potraviny
Simulant A
Pouze kyselé potraviny
Simulant B
Pouze alkoholické potraviny
Simulant C
Pouze tukové potraviny
Simulant D
Všechny vodné a kyselé potraviny
Simulant B
Všechny alkoholické a vodné potraviny
Simulant C
Všechny alkoholické a kyselé potraviny
Simulanty C a B
Všechny tukové a vodné potraviny
Simulanty D a A
Všechny tukové a kyselé potraviny
Simulanty D a B
Všechny tukové a alkoholické a vodné potraviny
Simulanty D a C
Všechny tukové a alkoholické a kyselé potraviny
Simulanty D, C a B
 
TABULKA 3
Vymezení simulantů používaných ke stanovení velikosti migrace složek z plastů a plastových výrobků pro jednotlivé potraviny nebo skupiny potravin
 
 
Referenční
Popis potravin
Použité simulanty
číslo
 
A
B
C
D
01
Nápoje
01.01
Nealkoholické nápoje nebo alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nižším než 5 % V/V:
 
 
 
 
 
Vody, jablečné mošty, ovocné a zeleninové šťávy, přírodní nebo koncentrované, mošty, ovocné nektary, limonády a minerální vody. sirupy, hořčinové nápoje, extrakty, káva, čaj, nápoje z čokolády, piva aj.
X(a)
X(a)
 
 
01.02
Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu rovném nebo vyšším než 5 % V/V:
 
 
 
 
 
Nápoje uvedené v položce 01.01, ale o obsahu alkoholu rovném nebo vyšším než 5 % V/V:
 
 
 
 
 
Vína, lihoviny a likéry
 
X(*)
X(**)
 
01.03
Různé: nedenaturovaný etylalkohol
 
X(*)
X(**)
 
02
Obiloviny, obilné výrobky, pečivo, sušenky, moučníky a jiné pekařské výrobky
02.01
Škroby
 
 
 
 
02.02
Obiloviny, nezpracované, expandované (pufované), ve vločkách (včetně pražené kukuřice, kukuřičných lupínků a podobných výrobků.)
 
 
 
 
02.03
Obilná mouka a krupice
 
 
 
 
02.04
Makaróny, špagety a podobné výrobky
 
 
 
 
02.05
Trvanlivé pečivo, sušenky, moučníky a jiné trvanlivé pekařské výrobky:
 
 
 
 
 
A. S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
X/5
 
B. Ostatní
X
 
 
 
02.06
Čerstvé pečivo, moučníky a jiné čerstvé pekařské výrobky:
 
 
 
 
 
A. S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
X/5
 
B. Ostatní
X
 
 
 
 
03
Čokoláda, cukr a výrobky z nich
 
Cukrářské výrobky, cukrovinky
03.01
Čokoláda, výrobky polévané čokoládou, náhražky čokolády, výrobky polévané náhražkami
 
 
 
X/5
03.02
Cukrářské výrobky, cukrovinky:
 
 
 
 
 
A. V pevné formě:
 
 
 
 
 
I. S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
X/5
 
II. Ostatní
 
 
 
 
 
B. V pastovité formě:
 
 
 
 
 
I. S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
X/3
 
II. S vyšším obsahem vlhkosti
X
 
 
 
 
Referenční
Popis potravin
Použité simulanty
číslo
 
A
B
C
D
03.03
Cukr a výrobky z cukru:
 
 
 
 
 
A. V pevné formě
 
 
 
 
 
B. Med a podobné výrobky
X
 
 
 
 
C. Melasy a cukerné sirupy
X
 
 
 
 
04
Ovoce, zelenina a výrobky z nich
04.01
Celé plody ovoce, čerstvé nebo chlazené
 
 
 
 
04.02
Zpracované ovoce:
 
 
 
 
 
A. Sušené nebo dehydratované ovoce, celé nebo ve formě moučky nebo prášku
 
 
 
 
 
B. Ovoce ve formě kousku ovocných plodů, pyré, protlaku nebo pasty
 
 
 
 
 
C. Ovoce konzervované (džemy a obdobné výrobky - celé plody nebo kousky plodů, nebo ve formě moučky nebo prášku, konzervované v tekutém nálevu):
X(a)
X(a)
 
 
 
I. Ve vodném nálevu
X(a)
X(a)
 
X
 
II. V olejovém nálevu
 
 
 
 
 
III. V alkoholovém nálevu (≥ 5 % V/V)
 
X(*)
X
 
04.03
Ořechy (burské oříšky, kaštany, mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, piniová jádra a další):
 
 
 
 
 
A. Loupané, sušené
 
 
 
 
 
B. Loupané a pražené
 
 
 
X/5(**)
 
C. Ve formě pasty nebo krému
X
 
 
X/3(**)
04.04
Celá zelenina, čerstvá nebo chlazená
 
 
 
 
04.05
Zpracovaná zelenina:
 
 
 
 
 
A. Sušená nebo dehydrovaná zelenina, celá nebo ve formě moučky nebo prášku
 
 
 
 
 
B. Zelenina krájená, ve formě protlaku
X(a)
X(a)
 
 
 
C. Konzervovaná zelenina:
 
 
 
 
 
I. Ve vodném nálevu
X(a)
X(a)
 
 
 
II. V olejovém nálevu
X(a)
X(a)
 
X
 
III. V alkoholovém nálevu (≥ 5 % V/V)
 
X(*)
X
 
 
05
Tuky a oleje
05.01
Živočišné a rostlinné tuky a oleje, přírodní nebo zpracované (včetně kakaového másla, vepřového sádla, propouštěného másla)
 
 
 
X
05.02
Margarin, máslo a jiné tuky a oleje vyrobené z vodných emulzí v oleji
 
 
 
X/2
 
06
Živočišné produkty a vejce
06.01
Ryby
 
 
 
 
 
A. Čerstvé, chlazené, solené, uzené
X
 
 
X/3(*)
 
B. Ve formě pasty
X
 
 
X/3(*)
06.02
Korýši a měkkýši (včetně ústřic, slávek jedlých, hlemýžďů), bez přirozené ochrany svými ulitami, krunýři nebo schránkami
X
 
 
 
 
Referenční
Popis potravin
Použité simulanty
číslo
 
A
B
C
D
06.03
Maso ze všech zoologických druhů (včetně drůbeže a zvěřiny):
 
 
 
 
 
   A. Čerstvé, chlazené, solené, uzené
X
 
 
X/4
 
   B. Ve formě pasty nebo krémů
X
 
 
X/4
06.04
Zpracované masné výrobky (šunka, salám, slanina a jiné výrobky)
X
 
 
X/4
06.05
Masné a rybí konzervy a polokonzervy:
 
 
 
 
 
   I. Ve vodném nálevu
X(a)
X(a)
 
 
 
   II. V olejovém nálevu
X(a)
X(a)
 
X
06.06
Vejce bez skořápky
 
 
 
 
 
   A. V prášku nebo sušené
 
 
 
 
 
   B. Ostatní
X
 
 
 
06.07
Vaječné žloutky:
 
 
 
 
 
   A. Tekuté
X
 
 
 
 
   B. V prášku nebo mražené
 
 
 
 
06.08
Sušený vaječný bílek
 
 
 
 
 
07
Mléčné výrobky
07.01
Mléko:
 
 
 
 
 
A. Plnotučné
 
 
 
X(b)
 
B. Zahuštěné
 
 
 
X(b)
 
C. Odtučněné
 
 
 
X(b)
 
D. Sušené
 
 
 
 
07.02
Kysané mléko, jako je jogurt, podmáslí a podobné výrobky
 
X
 
X(b)
07.03
Smetana a kysaná smetana
 
X(a)
 
X(b)
07.04
Sýry:
 
 
 
 
 
A. Bloky, s nepoživatelnou kůrou
 
 
 
 
 
B. Všechny ostatní
X(a)
X(a)
 
X/3*
07.05
Syřidla:
 
 
 
 
 
A. V tekuté nebo viskózní formě
X(a)
X(a)
 
 
 
B. V prášku nebo sušené.
 
 
 
 
 
08
Různé výrobky
08.01
Ocet
 
X
 
 
08.02
Smažené a pečené poživatiny:
 
 
 
 
 
A. Smažené brambory, koblihy, taštičky s masovou nebo ovocnou náplní
 
 
 
X/5
 
a podobné výrobky
 
 
 
X/4
 
B. Výrobky živočišného původu
 
 
 
 
08.03
Přípravky pro polévky, vývarů, v tekuté, pevné nebo práškové formě (výtažky, koncentráty); homogenizované směsi pro přípravu pokrmů, hotové pokrmy:
 
 
 
 
 
A. V prášku nebo sušené:
 
 
 
 
 
I. S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
X/5
 
II. Ostatní
 
 
 
 
 
Referenční
Popis potravin
Použité simulanty
číslo
 
A
B
C
D
 
B. Tekuté nebo pastovité:
X(a)
X(a)
 
X/3
 
I. S tukovými látkami na povrchu
X(a)
X(a)
 
 
 
II. Ostatní
 
 
 
 
08.04
Droždí a kypřící prostředky:
 
 
 
 
 
A. Pastovité
X(a)
X(a)
 
 
 
B. Sušené
 
 
 
 
08.05
Jedlá sůl
 
 
 
 
08.06
Omáčky
 
 
 
 
 
A. Bez tukových látek na povrchu
X(a)
X(a)
 
 
 
B. Majonéza, majonézové omáčky, salátové dresingy a jiné emulze oleje ve vodě
X(a)
X(a)
 
X/3
 
C. Neemulgované omáčky obsahující olej a vodu
X(a)
X(a)
 
X
08.07
Hořčice (kromě hořčice v prášku uvedené v položce 08.17)
X(a)
X(a)
 
X/3(*)
08.08
Sendviče, toastový chléb a podobné výrobky, obsahující jakýkoli druh potraviny:
 
 
 
X/5
 
A. S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
 
 
B. Ostatní
 
 
 
 
08.09
Zmrzliny
X
 
 
 
08.10
Sušené potraviny:
 
 
 
 
 
A S tukovými látkami na povrchu
 
 
 
X/5
 
B. Ostatní
 
 
 
 
08.11
Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny
 
 
 
 
08.12
Koncentrované výtažky s obsahem alkoholu rovným nebo přesahujícím 5 % V/V
 
X(**)
X
 
08.13
Kakao:
 
 
 
 
 
A. Kakaový prášek
 
 
 
X/5 (*)
 
B. Kakaová hmota
 
 
 
X/3(*)
08.14
Káva, pražená nebo nepražená, bez kofeinu nebo rozpustná, náhrady kávy, granulované nebo v prášku
 
 
 
 
08.15
Kapalné kávové výtažky
X
 
 
 
08.16
Aromatické a jiné byliny:
 
 
 
 
 
heřmánek, sléz, máta, čaj, lípový květ a jiné
 
 
 
 
08.17
Koření a ochucovací přípravky celé nebo v prášku v přírodním stavu:
 
 
 
 
 
skořice, hřebíček, hořčice v prášku, pepř, vanilka, šafrán a jiné
 
 
 
 
 
Poznámka:
(*)
Jestliže lze vhodnou zkouškou prokázat, že nedojde ke styku mezi tukem a plastem, lze od zkoušky se simulantem D upustit

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...