dnes je 10.6.2023

Input:

38/2008 Sb., Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění účinném k 1.3.2023

č. 38/2008 Sb., Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění účinném k 1.3.2023
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008
o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9, § 10, § 11 a § 12
90/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
383/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
mění § 3, § 6 a vkládá § 14a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen „nařízení Rady”),
a) práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a
b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou zahraničního obchodu se zbožím.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zahraničním obchodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím související,
b) zbožím výrobky nebo služby, které jsou vymezeny nařízením Rady.
§ 2
Působnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”)
a) rozhoduje o vydání
1. povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží,
2. povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci,
b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a členských států Evropské unie.
§ 3
Žádost o povolení
Žádost o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím se podává písemně s využitím elektronického formuláře zveřejněného způsobem stanoveným zákonem upravujícím právo na digitální služby (dále jen „elektronický formulář”). Žádost kromě obecných náležitostí obsahuje údaje stanovené nařízením Rady.
§ 4
Rozhodnutí o žádosti
(1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.
(2) V případě vývozu zboží uvedeného v příloze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí.
§ 5
(1) Ministerstvo povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím zruší, jestliže
a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,
b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení, nebo
c) stát konečného určení zboží nebo technické pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávaných donucovacím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.
(2) Ministerstvo může povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím změnit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za kterých bylo uděleno.
(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím pozastaví na dobu nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány podmínky pro jeho změnu nebo zrušení.
(4) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.
§ 6
Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží
(1) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží uvede do celního prohlášení číslo povolení.
(2) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží je povinen informovat ministerstvo o využívání povolení v kalendářním pololetí vždy do desátého dne měsíce následujícího po uplynutí tohoto kalendářního pololetí. Informace se podává písemně s využitím elektronického formuláře. V informaci lze kromě obecných náležitostí podání požadovat údaje obsažené v žádosti o udělení povolení a v uděleném povolení týkající se obchodů zrealizovaných na základě tohoto povolení, jejichž rozsah stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl vývoz uskutečněn, předložit doklad o ověření dodávky vystavený příslušným orgánem státu konečného určení potvrzující přijetí zboží v tomto státu.
§ 7
Povinnosti držitele povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci
Držitel povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci je povinen bezodkladně informovat ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nebo o tom, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.
§ 8
Celní úřad
Uskutečnění vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží potvrdí celní úřad na povolení.
§ 9
Dohled
(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní úřad.
(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání povolení.
(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží a evidenci přestupků s tím souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti.
Přestupky
§ 10
(zrušen zák. č. 183/2017 Sb. k 1.7.2017)
§ 11
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Rady
a) vyveze nebo doveze zboží uvedené v příloze II nařízení Rady,
b) vyveze zboží uvedené v příloze III nebo IIIa nařízení Rady bez povolení k vývozu,
c) provede tranzit zboží uvedeného v příloze II, III nebo IIIa nařízení Rady,
d) prodá nebo koupí reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady,
e) vystaví nebo nabízí k prodeji na výstavách nebo veletrzích na území členského státu Evropské unie zboží uvedené v příloze II nařízení Rady,
f) poskytne školení, zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady,
g) poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nařízení Rady,
h) poskytne zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze IIIa nařízení

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...