Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

404/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

č. 404/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů
(statistická vyhláška)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy”), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů.
§ 2
Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů
(1) Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na
a) výrobu elektřiny,
b) přenos elektřiny,
c) distribuci elektřiny,
d) výrobu plynu,
e) přepravu plynu,
f) distribuci plynu,
g) uskladňování plynu,
h) výrobu tepelné energie a
i) činnosti operátora trhu.
(2) Držitel licence předkládá výkazy v termínech uvedených pro jednotlivé držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Členění, náležitosti a rozsah výkazů
(1) Členění výkazů je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce. Formální a věcné náležitosti výkazů pro jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 17 k této vyhlášce.
(2) Držitel licence na
a) výrobu elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,
c) distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s exportem/importem elektřiny mimo území České republiky sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 3 a 5 k této vyhlášce,
d) distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
e) výrobu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
f) přepravu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 7, 8 a 12 k této vyhlášce,
g) distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 9 až 12 k této vyhlášce,
h) uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 13 a 14 k této vyhlášce,
i) výrobu tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,
j) činnosti operátora trhu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 16 a 17 k této vyhlášce.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání
1. Držitel licence na výrobu elektřiny
Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: