dnes je 18.7.2024

Input:

420/2004 Sb., Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 420/2004 Sb., Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 6 odst. 1 písm. b)
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 1 a § 11
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 2 odst. 3 a mění § 18 odst. 5
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 5 odst. 1 a 3
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 a 3
239/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 5 odst. 9
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 2 odst. 2 a § 10 odst. 4
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10, § 14, § 15; ruší § 19
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1 a § 11
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek”), uložené zvláštními právními předpisy1) (dále jen „přezkoumání”), a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.
§ 2
Předmět přezkoumání
(1)  Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2) a to
a)  plnění příjmů a výdajů rozpočtu3) včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b)  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c)  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d)  peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,4) anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,5)
e)  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6)
f)  hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu7) a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g)  vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
(2)  Předmětem přezkoumání dále je
a)  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b)  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c)  zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,8)
d)  stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e)  ručení za závazky fyzických a právnických osob,9)
f)  zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,10)
g)  zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h)  účetnictví vedené územním celkem,
i)  ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
(3)  Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
§ 3
Hlediska přezkoumání
Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska
a)  dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,11) o hospodaření s jejich majetkem,12) o účetnictví13) a o odměňování,14)
b)  souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c)  dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d)  věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Postup při přezkoumání
§ 4
Zabezpečení přezkoumání
(1)  Obce a

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...