dnes je 1.12.2022

Input:

430/2001 Sb., Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění účinném k 1.4.2021

č. 430/2001 Sb., Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění účinném k 1.4.2021
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 3. prosince 2001
o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
99/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 5 odst. 3 a § 7
354/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 5 a § 7
335/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá v § 3 odst. 12
129/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích1) (dále jen „organizace”).
Stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení
§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování:
a) náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro stravování (dále jen „pořizovací cena surovin”),
b) náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen „doplňkové jídlo”),
c) ostatní provozní náklady na stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen „náklady na provoz”).
§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) se hradí výnosy ze stravování. Výnosy ze stravování jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) (dále jen „příspěvek z fondu”). Organizace o těchto nákladech a výnosech účtuje na příslušných účtech nákladů a výnosů.
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů hlavní činnosti.
(3) Pro zabezpečení peněžních operací podle odstavce 1 zřizuje organizační složka státu samostatný běžný účet závodního stravování.
(4) Zaměstnanci v pracovním poměru, státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojáci z povolání, soudci a žáci nebo studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a) , pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí, není-li dále stanoveno jinak,
a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu, (dále jen „snížená úhrada”),
b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.
(5) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 4 za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) , v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...