dnes je 21.6.2024

Input:

436/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

č. 436/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 8. října 2009,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
2. V § 10 odst. 3 větě třetí se slova „2 roky” nahrazují slovy „5 let”.
3. V § 10 odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.”.
4. V § 23 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:
„(10)  Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...