dnes je 24.7.2024

Input:

477/2001 Sb., Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném k 1.7.2024

č. 477/2001 Sb., Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 4. prosince 2001
o obalech a o změně některých zákonů
(zákon o obalech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 31 mění písm. d), v § 35 mění nadpis a věty první a druhou
94/2004 Sb.
(k 3.3.2004)
mění 34 novelizačních bodů
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část pátou
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění slova v § 20 a § 32 písm. d)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 46 odst. 1 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 30
66/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění celkem 40 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění poznámku pod čarou č. 20
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 15 odst. 1 písm. b); nové přechodné ustanovení
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 20 odst. 10 a § 32 písm. e)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 3 písm. a) a vkládá nový § 31a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 46 odst. 7
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 15 odst. 1 písm. b)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 31 písm. j) a § 41
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 14 odst. 2 písm. b)
62/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 1 odst. 1, § 4 odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. d), § 6, § 25 písm. b), § 32 písm. q) a přílohy č. 1 a 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 24, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 41 a § 42
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 2 písm. d) a f) a § 41
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 14 odst. 2 písm. b)
149/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, nová přechodná ustanovení
149/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3, § 23, § 32, § 44, § 45, § 50 a ruší přílohu č. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 24. § 32, § 44, § 45 a § 46
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtvrtou
545/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 110 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 30 odst. 4; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 31a
244/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem 79 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
244/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
nabývají účinnosti nová ustanovení § 13a odst. 2 a 3
244/2022 Sb.
(k 1.7.2024)
nabývá účinnosti nové ustanovení § 4 odst. 6
87/2023 Sb.
(k 6.4.2023)
mění § 35, § 36, § 37, § 38, § 39 a § 43
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O OBALECH
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět zákona
(1)  Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) (dále jen „látky”) v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropské unie2) . Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen „osoba”) a působnost správních úřadů při předcházení vzniku odpadu z obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu a při nakládání s obaly nebo odpady z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a přestupky.
(2)  Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce3) .
(3)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na nakládání s odpady z obalů zákon o odpadech4) .
(4)  Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními právními předpisy.5)
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň
1.  v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen „prodejní obal”),
2.  v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen „skupinový obal”), nebo
3.  usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen „přepravní obal”); kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu;
b)  výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu;
c)  nakládáním s obaly výroba obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů;
d)  uvedením na trh okamžik, kdy je obal nebo obalový prostředek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo obalového prostředku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo dovoz, s výjimkou

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...