dnes je 18.7.2024

Input:

55/2003 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

č. 55/2003 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2003,
kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 3 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, se mění takto:
1. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:
㤠16
(1)  Pověření právnickým nebo fyzickým osobám k činnostem souvisejícím s prováděním Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)8(dále jen „dohoda”), uděluje Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) na základě žádosti, jejíž součástí je doklad o splnění podmínek pro danou činnost určených dohodou a též podmínek určených ministerstvem.
(2)  Pověření se vydává na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let a stanoví se v něm podmínky pro výkon činnosti. Před uplynutím platnosti pověření je lze prodloužit, nejvýše však na dobu 5 let.
(3)  Ministerstvo vykonává nad činnostmi, kterými pověřilo osoby, dohled. Tento dohled vykonává vůči osobám pověřeným stejnou činností jednotně, a to formou, kterou v pověření určí.
(4)  Ministerstvo může pověření odebrat, pokud pověřená osoba nedodržuje podmínky v pověření nebo dohodě stanovené.


8 Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů, a aktuální znění příloh uveřejňovaných ve Sbírce mezinárodních smluv.”.
2. § 17 včetně nadpisu zní:
㤠17
Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí
(1)  Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen „bezpečnostní poradci”), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.
(2)  Činnost bezpečnostního poradce může v souladu s dohodou vykonávat pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení a úspěšné složení zkoušky podle § 17b.”.
3. Za § 17 se vkládají nové § 17a až § 17c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8a) znějí:
㤠17a
Školení bezpečnostních poradců
Školení bezpečnostních poradců musí splňovat obsah daný dohodou. Toto školení musí zahrnovat všeobecnou část, která obsahuje znalosti nutné pro všechny bezpečnostní poradce, a jednu nebo více zvláštních částí podle druhů nebezpečných věcí, pro které bude bezpečnostní poradce ustanoven. Těmito zvláštními částmi jsou:
a)  třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 nebezpečných věcí,
b)  třída 1 nebezpečných věcí,
c)  třída 7 nebezpečných věcí.
§ 17b
Zkoušky bezpečnostních poradců
(1)  Zkoušky

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...