dnes je 2.6.2023

Input:

62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 18. února 2003
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 1 a § 61
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění, celkem 41 novelizačních bodů
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 2 odst. 4
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 9, § 16, § 18 a § 30; nové přechodné ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 12, § 13, § 14, § 16, § 18, § 19, § 22, § 26, § 33, § 59 a § 61; nové přechodné ustanovení
282/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 14 a § 62
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.
§ 2
(1) Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
(2) Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
(3) Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.
(4) Hlasování do Evropského parlamentu probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního právního předpisu.1a)
§ 3
(1) Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.
(2) Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „Rada”) nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno.
(3) Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 4
(1) Pracovními jazyky Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí jazyk anglický, francouzský a německý.
(2) Komunikační centrálou jiného členského státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát”) je pro účely tohoto zákona orgán jiného členského státu, který je tímto státem určen pro komunikaci s ostatními členskými státy Evropské unie ve věcech voleb do Evropského parlamentu.
§ 5
Právo volit
(1) Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen „volič”).
(2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,3)
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4) .
(3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
§ 6
Právo být volen
(1) Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4) , a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě, jehož je státním občanem (dále jen „členský stát původu”), zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Jde-li o občana jiného členského státu, který je zároveň občanem více členských států, nesmí být zbaven práva být volen do Evropského parlamentu ani v jednom z nich.
(2) Každý může v týchž volbách do Evropského parlamentu kandidovat pouze jednou.
HLAVA II
VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 7
(1) Volebními orgány pro volby do Evropského parlamentu jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen „zastupitelský úřad”),
e) Český statistický úřad,
f) krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad”),
g) pověřený obecní úřad,5)
h) obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad”),
i) starosta obce, města, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno, (dále jen „starosta”),
j) starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu,
k) ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „ředitel krajského úřadu”),
l) okrsková volební komise.
(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
(3) Zaměstnanci kraje zařazení do krajských úřadů a zaměstnanci obce zařazení do pověřených obecních úřadů mohou vykonávat činnosti podle tohoto zákona, pouze pokud mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního právního předpisu.6)
§ 8
Státní volební komise
(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu7) je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
c) losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,
d) schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,
e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky sdělením ve Sbírce zákonů,
f) předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,
g) předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,
h) informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
i) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.
§ 9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, který pro účely voleb do Evropského parlamentu plní rovněž úlohu komunikační centrály pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými státy. Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační centrálu a jejich změny.
(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d) přijímá od obcí z jiných členských států informace o voličích, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v těchto obcích v jiném členském státě,
e) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po podání kandidátní listiny informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,
f) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů vedenými zastupitelskými úřady a stálým seznamem voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
g) poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam komunikačních centrál jiných členských států,
h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni krajů poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,
i) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,
j) archivuje volební dokumentaci,
k) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin a ověřování, zda státní občan České republiky, který kandiduje v jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen, využívá
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno”),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti,
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,
h) údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 10
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly při vedení zvláštního seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu.8)
§ 11
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) vede zvláštní seznam voličů podle zvláštního právního předpisu,8)
b) vydává voličské průkazy (§ 30),
c) zajišťuje podle místních podmínek informování o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
d) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 12
Český statistický úřad
(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení nutného pro zpracování a poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise a spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra a obecními úřady,
b) zpracuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu a zápis o výsledku voleb (§ 49 odst. 1) a předá je Státní volební komisi,
c) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování výsledků voleb,
d) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Evropského parlamentu a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,
e) provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,
f) vydá okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
g) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,
h) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách podaných v České republice Ministerstvu vnitra,
i) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,
j) předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich zpracování,
k) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu poskytuje na vyžádání informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.
(3) Zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. d), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 41),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a k předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v druhý den voleb (§ 45 odst. 3),
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky,
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb.
§ 13
Krajský úřad
Krajský úřad pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,
d) podílí se na distribuci volebních materiálů,
e) kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,
f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obcí poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,
g) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona (§ 62 a 63),
h) archivuje volební dokumentaci,
i) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,
j) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 14
Pověřený obecní úřad
Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledků hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
d) projednává přestupky na úseku voleb do Evropského parlamentu,
 
e) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních,
f) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 15
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 27),
b) oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
c) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,
d) zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu informaci, že volič, který byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto úřadu, zařazen do seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
e) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,
f) vydává voličské průkazy (§ 30),
g) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
h) archivuje volební dokumentaci,
i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 9 odst. 3 až 9.
(3) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.
§ 16
Starosta
(1) Starosta
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb (§ 32) v obci, městě, statutárním městě, které není územně členěno, v městském obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením, které je územně členěno, nebo v městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec”),
b) zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům,
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku nejpozději 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,
e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel”),
f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu nejpozději 45 dnů přede dnem voleb,
g) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.
§ 17
Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu
(1) Neplní-li starosta a místostarosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a místostarosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu, v jehož územním obvodu se obec nachází. Pokud tak starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu neučiní nebo neplní-li úkoly stanovené mu zákonem podle § 16, zajistí plnění těchto úkolů ředitel krajského úřadu.
(2) V době nepřítomnosti starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 místostarosta. V době nepřítomnosti ředitele krajského úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 osoba určená k jeho zastupování.
Okrsková volební komise
§ 18
(1) Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).
(2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,
a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.
(3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.
(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.” Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: „Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji.”
(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50),
b) úmrtím,
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e) pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu,
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.
(7) Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. Zapisovatelem může být jmenován občan České republiky nebo občan cizího státu; občan cizího státu může být jmenován zapisovatelem jen za předpokladu, že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního předpisu.10)
§ 19
(1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 18 odst. 6, povolá předseda okrskové volební komise náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 18 odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 18 odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní na tuto skutečnost předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 18 odst. 3 věty třetí.
(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.
(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.
(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.
(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.
(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí nebo koalice anebo jmenoval starosta.
HLAVA III
KANDIDÁTNÍ LISTINY
§ 20
Informování kandidátů
Informaci o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra nejméně 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.
§ 21
Podávání kandidátních listin
(1) Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,12) a jejich koalice. Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí a uvedou, kdo je členem koalice a jaký je její název.
(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro tytéž volby do Evropského parlamentu pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině pro tytéž volby do Evropského parlamentu.
(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Podání kandidátní listiny Ministerstvo vnitra potvrdí tomuto zmocněnci a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad”) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.
(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen „příspěvek”) ve výši 19 000 Kč. Příspěvek se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky Ministerstvo vnitra. Číslo tohoto účtu zveřejní Ministerstvo vnitra na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.11) Příspěvek se vrací pouze té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Úroky z příspěvků a příspěvky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 22
Náležitosti kandidátních listin
(1) Kandidátní listina obsahuje
a) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,
b) jména a příjmení kandidátů, věk ke druhému dni voleb, údaj o pohlaví kandidátů, jejich povolání, obec trvalého pobytu2) nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen „obec pobytu”), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti”),
c) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
d) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu; politická strana, politické hnutí nebo koalice může navrhnout náhradníka zmocněnce s uvedením jeho jména a příjmení a místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu,
e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
(2) Ke kandidátní listině musí být přiložen doklad o státním občanství kandidáta a vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského parlamentu, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě. V prohlášení kandidát dále uvede místo trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místo pobytu a datum narození. Prohlášení kandidáta může být učiněno v českém jazyce nebo v některém z pracovních jazyků Evropské unie podle § 4.
(3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu, připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen, a ke kandidátní listině předloží doklady uvedené v odstavci 2 větě první.
(4) Nejvyšší počet kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených na území České republiky.
(5) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb již nelze doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
(6) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností4) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání Ministerstvu vnitra. Navrhla-li politická strana, politické hnutí nebo koalice náhradníka zmocněnce, stává se tento náhradník zmocněncem okamžikem doručení odvolání zmocněnce Ministerstvu vnitra.
§ 23
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec i bez výzvy Ministerstva vnitra.
(2) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, zašle Ministerstvo vnitra jeho prohlášení, které bylo připojeno ke kandidátní listině, komunikační centrále členského státu původu za účelem ověření informace, že kandidát nebyl zbaven práva být volen.
(3) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní, rozhodne Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej Ministerstvo vnitra na všech kandidátních listinách,
c) kandidáta, který nepředloží doklad o státním občanství podle § 22 odst. 2,
d) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 22 odst. 4,
e) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. b) a e), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,
f) kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách více členských států, nebo
g) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 6 odst. 1.
(4) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne o škrtnutí kandidáta, který je státním občanem jiného členského státu, jestliže obdrží od komunikační centrály členského státu původu informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen.
(5) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona, nebo
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 21 nebo neobsahuje náležitosti podle § 22 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 3.
(6) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 56); současně rozhodnutí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.
(7) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména, příjmení a funkce zaměstnance Ministerstva vnitra.
(8) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, předá Ministerstvo vnitra Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb vylosuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra rovněž uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) provede Ministerstvo vnitra zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 5, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Ve věci tohoto zaregistrování se již nelze obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o jeho neplatnosti.
(10) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
(11) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo vnitra ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.
§ 24
Vzdání se a odvolání kandidatury
(1) Kandidát se může písemným prohlášením doručeným do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Tato prohlášení nelze vzít zpět.
(2) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a Ministerstvo vnitra změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.
(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Evropského parlamentu se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.
(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.
§ 25
Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíží.
§ 26
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí Ministerstvo vnitra tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uvedeno číslo vylosované podle § 23 odst. 8, nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, státní občanství, věk a povolání, obec trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.
(4) Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. Volič, který hlasuje na voličský průkaz (§ 30), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
(5) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky nepřetiskují; Ministerstvo vnitra zabezpečí prostřednictvím krajských úřadů vyvěšení informace o těchto chybách v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie ve všech volebních místnostech s uvedením správného údaje.
HLAVA IV
SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
§ 27
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.
§ 28
Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese
a) údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu,14)
b) údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů vedeného podle zvláštního právního předpisu,14) a to na základě žádosti takového voliče (§ 29 odst. 3),
c) údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu podle tohoto zákona požádají (§ 29 odst. 1 a 2),
d) údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let,
e) údaje o občanech jiných členských států, u nichž je v evidenci podle jiného právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky, ale kteří v jeho obvodu
a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,15)

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
(3) Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavců 1 a 2 voliče, kteří
a) požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu (§ 11),
b) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem podle odstavce 2.
(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne obecní úřad voliče, kteří
a) projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,
b) požádali o vydání voličského průkazu (§ 30),
c) byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu,
d) zemřeli, nebo
e) po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho žádost potvrzení.
(5) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 4 písm. e).
§ 29
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Při podání žádosti podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.
(3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu14) veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu14) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti přiloží čestné prohlášení podle odstavce 2. Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.
(4) Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
§ 30
Voličský průkaz
(1) Voličský průkaz vydává
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,
b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
(3) Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
§ 31
Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jeho kopie obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí (dále jen „výpis ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu”) předá okrskovým volebním komisím.
HLAVA V
HLASOVÁNÍ
§ 32
Informování voličů
(1) Informaci o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.
(2) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.
(3) Starosta v oznámení podle odstavce 2 rovněž voliče upozorní na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu,16) se oznámení podle odstavců 2 a 3 vydá i v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Občané České republiky v zahraničí jsou o volbách do Evropského parlamentu na území České republiky informováni zastupitelskými úřady podle § 11.
(6) Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky, uvedené ve všech jazycích členských států Evropské unie, poskytne voličům na požádání každý krajský úřad a každý obecní úřad.
§ 33
Volební místnost
(1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.
(2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen „úřední obálka”), psacími potřebami, výpisy ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, a to i v pracovních jazycích Evropské unie. Konají-li se volby do Evropského parlamentu současně s jiným druhem voleb, je třeba při vybavování volební místnosti k této skutečnosti přihlédnout (§ 64).
(3) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor”, prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, a informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Evropského parlamentu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Evropského parlamentu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky.
§ 34
Zahájení hlasování
(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 33 a zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí.
(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za zahájené.
§ 35
Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
§ 36
Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem17) (dále jen „cestovní pas”) nebo platným občanským průkazem.18) Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
(5) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 vět první a druhé tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.
(7) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.
(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
§ 37
Způsob hlasování
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
§ 38
Přerušení hlasování
(1) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad.
(2) V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.
(3) Pokud dojde k odročení zahájení hlasování, k přerušení nebo k prodloužení hlasování, musí okrsková volební komise tuto skutečnost uvést v zápise o průběhu a výsledku hlasování společně s důvody, které k odročení zahájení hlasování, k přerušení hlasování nebo k prodloužení hlasování vedly.
(4) Po ukončení hlasování prvního dne voleb postupuje okrsková volební komise podle odstavce 2.
§ 39
Kontrola hlasování a sčítání hlasů
(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise mohou Ministerstvo vnitra a krajský úřad provést kontrolu na místě. O provedení kontroly se vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.
(2) Pokyny Ministerstva vnitra a krajského úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Zjištěné drobné nedostatky odstraní předseda okrskové volební komise na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 38.
§ 40
Ukončení hlasování
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.
HLAVA VI
ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
§ 41
V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 12 odst. 2 písm. d), zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,6) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.
§ 42
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
(1) Po ukončení hlasování podle § 40 dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů, a úřední obálky; poté dá otevřít volební schránku a v případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, přenosnou volební schránku.
(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volebních schránek a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce a v přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu.
(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...