Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

70/2016 Sb., Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

č. 70/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2016
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vyúčtováním vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku,
b) řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,
c) mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část a
d) opravným vyúčtováním vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.
§ 3
Doklad o vyúčtování
(1) Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá
a) ze základní části označené ČÁST A,
b) z podrobné části označené ČÁST B a
c) z doprovodné části označené ČÁST C.
(2) Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem tepelné energie se skládá
a) ze základní části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 1,
b) z podrobné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 a
c) z doprovodné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 3.
§ 4
Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování
(1) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Pokud zákazník uvedený v odstavci 1 písemně požádá, poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1 a 2.
§ 5
Formální náležitosti dokladu o vyúčtování
(1) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování veškeré údaje v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.
(2) Doklad o vyúčtování vystavuje osoba, která vyúčtování provádí, v listinné nebo v elektronické podobě podle dohody se zákazníkem nebo odběratelem.
(3) Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 poskytne osoba, která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou od ostatních částí dokladu o vyúčtování.
§ 6
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje
a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: