Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

83/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 83/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. března 2016,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 6, § 16 odst. 5, § 18 odst. 11, § 29 odst. 2, § 39 odst. 14, § 40 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 35/2014 Sb. a vyhlášky č. 27/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a), § 2 písm. a) a § 4 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „ , bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště” nahrazují slovy „a sídlo”.
2. V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) označení a adresu provozovny, kde je nebo bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v příloze č. 22,”.
3. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona”.
4. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „se kterými bude v zařízení nakládáno” nahrazují slovy „vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zařízení”.
5. V § 1 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:
„i) způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
j) roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,”.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena k) až p).
6. V § 1 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení; v případě mobilních zařízení identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem příslušným podle sídla,”.
7. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňují písmena q) až s), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„q) návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 a zvláštních právních předpisech19,
r) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí,
s) vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu podle § 75 písm. d) zákona.


19Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (o nakládání s elektrozařízeními a
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: