dnes je 31.3.2023

Input:

84/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění účinném k 1.1.2006

č. 84/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění účinném k 1.1.2006
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 8. února 2001
o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
521/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 39 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2, 4 a 5:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na
a) hračky, které jsou určeny k tomu, aby je děti vkládaly do úst,
b) hračky, které mohou při předvídatelném způsobu užívání přicházet do styku s potravinami a pokrmy,
c) hračky pro děti ve věku do 3 let, které mohou být při předvídatelném způsobu užívání s ohledem na duševní a fyzické schopnosti dítěte vkládány do úst,
d)  výrobky pro děti ve věku do 3 let, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin, (dále jen „výrobky pro děti”); jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110.
(2) Obecné zdravotní a bezpečnostní požadavky na hračky stanoví zvláštní právní předpisy.1)
(3) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny požadavky na výrobky pro děti stanovené zvláštními právními předpisy.2) Požadavky na kosmetické prostředky pro děti ve věku do 3 let stanoví zvláštní právní předpis.3) Požadavky na výrobky, které jsou určeny pro děti ve věku do 3 let a které jsou ve svém konečném stavu určeny pro styk s potravinami a pokrmy nebo jsou ve styku s potravinami a pokrmy a jsou pro tento účel určeny, jsou stanoveny ve zvláštním právním předpisu4) .
Výrobky pro děti
§ 2
(1) Výrobky pro děti musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek používání byly zdravotně nezávadné, popřípadě nemohly způsobit žádné tělesné poškození při spolknutí a nedocházelo k přenosu jejich složek na kůži nebo sliznici v množství, které by mohlo poškodit zdraví dětí.
(2) Výrobky pro děti nesmějí obsahovat patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy.
(3) Výrobky pro děti mohou vykazovat pouze pach charakteristický pro daný materiál.
(4) Výrobky pro děti nesmí mít dráždivé účinky na kůži nebo sliznici.
(5) U výrobků pro děti vyrobených z více materiálů se hodnotí materiály, které za obvyklých nebo předvídatelných podmínek přichází do styku s kůží nebo sliznicí.
(6) Barvené výrobky pro děti, u nichž nelze vzhledem k jejich charakteru vyloučit styk s ústy, musí být odolné vůči působení roztoku modelujícího sliny. Výrobky pro děti z barveného plastu, elastomeru a s barvenou povrchovou úpravou musí být odolné vůči působení roztoku modelujícího pot. Způsob provedení zkoušky odolnosti materiálu vůči působení potu a slin je uveden v příloze č. 1.
§ 3
Barvení a potisk
(1) Pro barvení a potisk výrobků pro děti nesmí být použita azobarviva, jejichž rozkladem vznikají rizikové aromatické aminy uvedené v

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...