dnes je 17.7.2024

Input:

99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění účinném k 1.8.2005

č. 99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění účinném k 1.8.2005
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 20. února 1992
o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
300/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění § 1, v § 3 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3 a 4 a doplňuje přílohu
Český báňský úřad podle § 34 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., stanoví:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje bližší podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech (dále jen „úložiště”) jako zvláštního zásahu do zemské kůry2) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se považují za
a)  úložiště odpadů - podzemní prostory vzniklé přírodními vlivy nebo hornickou činností či činností prováděnou hornickým způsobem, do kterých se ukládají odpady,
b)  zřizování úložišť - činnost vedoucí ke vzniku úložiště odpadů, tj. projektování, výstavba nebo rekonstrukce podzemních prostor vhodných jako úložiště odpadů, včetně jejich vyhledávání a průzkumu,
c)  provoz úložišť - činnosti při ukládání odpadů v podzemních prostorech na základě provozního řádu,
d)  zajištění úložišť - provedení nezbytných opatření při dočasném zastavení provozu úložiště odpadů,
e)  likvidace úložišť - provedení nezbytných opatření směřujících k trvalému zastavení provozu úložiště odpadů.
§ 3
Ukládání odpadů
(1)  Ukládat odpady do podzemí mohou právnické a fyzické osoby jen na základě získaného oprávnění3) a povolení4) . K úložišti se vyjadřuje příslušný orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu5) .
(2)  Předpokladem pro vydání povolení je předchozí stanovení chráněného území podle zvláštních předpisů.6)
(3)  Do úložiště odpadů nelze přijmout odpad uvedený v příloze (dále jen „vyloučený odpad”).
(4)  Do úložiště odpadů lze přijmout pouze odpad, který splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem6a) na odpad ukládaný na skládky stejné skupiny, do které bylo úložiště zařazeno podle výsledků integrovaného hodnocení úložiště6b) . Odpady, které by mohly vzájemně reagovat, musí být definovány v základním popisu odpadu producentem a rozděleny do skupin podle vzájemné slučitelnosti; jednotlivé skupiny musí být na úložišti prostorově odděleny.
ČÁST DRUHÁ
ZŘIZOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ ODPADŮ
§ 4
Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů
(1)  Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů může být prováděn pouze na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů.7)
(2)  Při vyhledávání a průzkumu jsou právnické a fyzické osoby povinny:
a)  ověřovat zájmové území tak, aby zjistily a vyhodnotily komplexně geologické poměry,
b)  ověřit vývoj a úložné poměry zájmového území tak, aby se projektování a výstavba podzemního úložiště mohla uskutečnit podle zásad báňské technologie a bylo při tom využito všech v příznivých vlastností horninového prostředí,
c)  používat takové metody a postupy, aby

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...