dnes je 2.6.2023

Input:

99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění účinném k 1.8.2005

č. 99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění účinném k 1.8.2005
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 20. února 1992
o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
300/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění § 1, v § 3 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3 a 4 a doplňuje přílohu
Český báňský úřad podle § 34 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., stanoví:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje bližší podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech (dále jen „úložiště”) jako zvláštního zásahu do zemské kůry2) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se považují za
a) úložiště odpadů - podzemní prostory vzniklé přírodními vlivy nebo hornickou činností či činností prováděnou hornickým způsobem, do kterých se ukládají odpady,
b) zřizování úložišť - činnost vedoucí ke vzniku úložiště odpadů, tj. projektování, výstavba nebo rekonstrukce podzemních prostor vhodných jako úložiště odpadů, včetně jejich vyhledávání a průzkumu,
c) provoz úložišť - činnosti při ukládání odpadů v podzemních prostorech na základě provozního řádu,
d) zajištění úložišť - provedení nezbytných opatření při dočasném zastavení provozu úložiště odpadů,
e) likvidace úložišť - provedení nezbytných opatření směřujících k trvalému zastavení provozu úložiště odpadů.
§ 3
Ukládání odpadů
(1) Ukládat odpady do podzemí mohou právnické a fyzické osoby jen na základě získaného oprávnění3) a povolení4) . K úložišti se vyjadřuje příslušný orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu5) .
(2) Předpokladem pro vydání povolení je předchozí stanovení chráněného území podle zvláštních předpisů.6)
(3) Do úložiště odpadů nelze přijmout odpad uvedený v příloze (dále jen „vyloučený odpad”).
(4) Do úložiště odpadů lze přijmout pouze odpad, který splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem6a) na odpad ukládaný na skládky stejné skupiny, do které bylo úložiště zařazeno podle výsledků integrovaného hodnocení úložiště6b) . Odpady, které by mohly vzájemně reagovat, musí být definovány v základním popisu odpadu producentem a rozděleny do skupin podle vzájemné slučitelnosti; jednotlivé skupiny musí být na úložišti prostorově odděleny.
ČÁST DRUHÁ
ZŘIZOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ ODPADŮ
§ 4
Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů
(1) Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů může být prováděn pouze na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů.7)
(2) Při vyhledávání a průzkumu jsou právnické a fyzické osoby povinny:
a) ověřovat zájmové území tak, aby zjistily a vyhodnotily komplexně geologické poměry,
b) ověřit vývoj a úložné poměry zájmového území tak, aby se projektování a výstavba podzemního úložiště mohla uskutečnit podle zásad báňské technologie a bylo při tom využito všech v příznivých vlastností horninového prostředí,
c) používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení následného využití horninového prostřední pro účely podzemního úložiště odpadů,
d) zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy,
e) při přerušení vyhledávání a průzkumu provést opatření, aby se nezmařila důlní díla a neztížilo provádění dalšího průzkumu.
§ 5
Projektování a výstavba úložišť odpadů
(1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci úložišť se vztahují stavební předpisy,8) pokud tato vyhláška nebo jiné právní předpisy9) nestanoví jinak.
(2) Dokumentace stave uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí stanovených jinými obecnými předpisy zajišťovat
a) optimální rozmístění povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl,
b) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání, čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům, jakož i průtržím hornin a plynů,
c) řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněným zvláštními předpisy,10) a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční akce, nýbrž i z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.
(3) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při zřizování podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se v plném rozsahu řídí zvláštním předpisem.11)
ČÁST TŘETÍ
§ 6
Provoz úložišť odpadů
(1) Obvodní báňský úřad v rozhodnutí o povolení činnosti stanoví podmínky pro ukládání a manipulaci s odpadem v podzemním úložišti, a to v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány státní správy5) na základě kategorizace a vlastností ukládaného odpadu podle zvláštních předpisů.12)
(2) Provozovatel je povinen zejména:
a) nakládat s odpady podle zpracovaného provozního řádu, který byl odsouhlasen příslušným orgánem státní správy,5)
b) vést evidenci o množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.13) V předepsané mapové dokumentaci4) vyznačit místo uložení odpadu,
c) zpracovat havarijní plán ke zdolávání závažných provozních nehod a havárií,14)
d) v případě, že je možno využít ukládaný odpad jako zdroj druhotných surovin nebo energie, zajistit takový způsob ukládání odpadu, který by neznemožnil jeho budoucí využití,
e) provádět pravidelný odběr vzorků vzdušin a vod a podle výsledků jejich rozboru kontrolovat, zda nedochází k nežádoucí změně vlastností odpadu a jeho ekologické nebezpečnosti,
f) přijímat operativní opatření k odstraňování a nápravě zjištěných nedostatků a vytvářet podmínky provozu nezbytné z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí,
g) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace o skutečnostech souvisejících s provozem podzemního úložiště odpadů,
h) činnosti související s provozem podzemních úložišť odpadů vykonávat prostřednictvím pracovníků, u nichž byla ověřena jejich odborná způsobilost,15)
ch) soustavně seznamovat všechny své pracovníky s právními a ostatními předpisy souvisejícími s provozem úložiště odpadů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
§ 7
Bezpečnost práce a provozu
(1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se řídí zvláštním předpisem.11)
(2) Probíhá-li ukládání odpadů do podzemních prostor souběžně s těžbou užitkového nerostu, platí zvláštní předpis11) v celém rozsahu.
(3) Pokud není prováděna souběžně těžba užitkového nerostu a pokud obvodní báňský úřad nestanoví jinak,

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...