dnes je 18.7.2024

Input:

Dotaz k vyhlášce Katalog odpadů

15.10.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazování odpadů znečištěných nebo obsahujících nespotřebované zbytky jejich původního obsahu.

Problematika zařazování odpadů znečištěných nebo obsahujících nespotřebovanými zbytky jejich původního obsahu

Obecně:

1. Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů je stanoven v § 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen „vyhláška“).

Podle § 2 odst. 1 písm.e) vyhlášky má v případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly,  přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný,

Dále podle § 2 odst. 1 písm.g) se odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí)  vždy, i v tom případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01.

2. Postup zařazování odpadů podle kategorií je stanoven v § 3 citované vyhlášky. Z ustanovení § 3 vyhlášky lze pro případ znečištěných obalových odpadů nebo odpadů obalů obsahujících nespotřebované zbytky původního obsahu postup shrnout tak, že je-li znečišťující látka (původní náplň obalu) nebezpečnou látkou podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, nebo je nebezpečným odpadem podle zákona o odpadech (je uveden v příloze č. 2 vyhlášky) je obalový odpad vždy nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o odpadech. Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové položky), odpad nebezpečný v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a c) a § 6 odst. 2 zákona.se zařazuje pod katalogové číslo označené hvězdičkou (pro účely evidence „N“).

Odpadní obaly jsou v Katalogu odpadů uvedeny ve skupině 15 následovně:

15                    ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01               Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01          Papírové a lepenkové obaly

15 01 02          Plastové obaly

15 01 03          Dřevěné obaly

15 01 04          Kovové obaly

15 01 05          Kompozitní obaly

15 01 06          Směsné obaly

15 01 07          Skleněné obaly

15 01 09          Textilní obaly

15 01 10*        Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*        Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

Na základě výše uvedených obecných požadavků na zařazování odpadních obalů byly již v souladu s § 5 odst. 2 zákona o odpadech Ministerstvem životního prostředí zařazeny následující druhy obalových odpadů:

1)      Pod katalogové číslo 15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné se odpadní obaly zařazují pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy k upuštění od třídění a oddělenému shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 nebo § 18 odst. 2. V opačném případě se odpadní znečištěné obaly zařazují podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny,  pod katalogová čísla 15 01 0115 01 04, 15 01 07 a 15 01 09, přičemž kategorie se přiřazuje na základě skutečných vlastností znečišťujífcí látky. V případě, že obal obsahuje zbytky náplně, je možné a v případě, že náplň byla nebezpečnou lástkou a stala se nebezpečným odpadem, je dokonce žádoucí (viz § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky), zařadit odpad pod katalogové

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...