dnes je 17.7.2024

Input:

Dotazy a odpovědi k zákonu o odpadech

16.10.2003, , Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Autorka z MŽP odpovídá na Vaše dotazy.

Dotaz: Co vyplývá pro nakládání s odpady ze sloučení dvou a.s., jež budou tvořit jeden právní subjekt se dvěma závody, jež se nacházejí v různých krajích a každá původní a.s. má platný souhlas k nakládání s odpady pro sebe? Každý závod bude vystupovat z hlediska nakládání s odpady samostatně dle místa reálného územního umístění a nebo jako jedna a.s. dle místa její adresy? Bude nutno žádat po sloučení o nový souhlas k nakládání s odpady za celou novou a.s.?  Dále se jedná  zejména o:

1) evidenci a hlášení o nakládání s odpady (přeprava - ELPNO,  Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok, Roční výkaz o odpadech)

2) souhlas k nakládání s odpady

Kam se budou hlásit odpady (magistrát kterého města) a kde žádat o souhlas k nakládání s odpady (který krajský úřad)?

Odpověď:

Z Vašeho dotazu vyplývá, že sloučením dvou akciových společností (původně samostatných původců odpadů podle zákona o odpadech) vznikl jeden právní subjekt (nový původce odpadů), který má dva závody (dle zákona o odpadech dvě provozovny) na území dvou různých krajů.

Je tedy třeba vycházet z relevantních ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech“) a všímat si, které povinnosti zákon o odpadech stanoví původci a které jednotlivým jeho provozovnám:

I. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady:

Původce nebezpečných odpadů může podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích.  Podle § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech uděluje krajský úřad souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok. V ostatních případech tento souhlas uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro kterou je v § 79 odst. 1 písm. b) stanoveno, že uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech. Podle § 78 odst. 6 zákona o odpadech je pak, pokud není tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Obdobně platí podle § 79 odst. 2 zákona o odpadech pro místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vzhledem k tomu, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech je vztažen na původce, nikoliv na jeho jednotlivé provozovny, je i limit 100 t produkce nebezpečných odpadů za rok vztažen na celkovou produkci původce, dosaženou součtem ve všech jeho provozovnách nebo při činnostech, které vykonává. Místně příslušným je však úřad, v jehož obvodu je zařízení provozováno, tj. sídlu provozovny, nikoliv původce. Pokud má tedy původce několik provozoven a součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách přesahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem všechny krajské úřady, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny. Pokud původce součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách nedosahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny, nebo obecně na jejichž území je činnost, při níž nebezpečné

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...