Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek

3.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 Dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek

MUDr. Marie Adámková, CSc

Úvod

V posledních letech prodělala evropská legislativa řadu zásadních změn. Problematika přeshraničního pohybu nebezpečných chemických látek se také vyvíjí v souladu se zvyšujícími se požadavky na bezpečnost při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Z toho je zřejmé, že bylo nutné provádět odpovídající změny i v příslušných souvisejících právních předpisech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek bylo několikrát podstatně změněno. Vzhledem k tomu, že jsou nezbytné i další, rozsáhlejší změny, bylo nařízení z důvodu větší srozumitelnosti přepracováno a nahrazeno novým.

V novém nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek bylo nutné zavést nebo vysvětlit některé definice a terminologii, kterou bylo nutné sjednotit s terminologií použitou jak v nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, tak v nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Novým nařízením (ES) se provádí Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro vybrané nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, která vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

Vývozy nebezpečných chemických látek, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny, by měly být i nadále předmětem společného postupu při podávání oznámení o vývozu. Vzhledem k tomu by nebezpečné chemické látky, ať už jako takové nebo obsažené ve směsích nebo výrobcích, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny (např. přípravky na ochranu rostlin, ostatní formy pesticidů nebo průmyslové chemické látky pro použití profesionálními uživateli nebo veřejností), měly podléhat podobným pravidlům oznamování o vývozu, která se na ně vztahují v případech, kdy jsou zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo obou kategoriích použití stanovených úmluvou, tj. pesticidy nebo chemické látky pro průmyslové použití.

Kromě toho by se stejná pravidla oznamování o vývozu měla vztahovat i na chemické látky, na něž se vztahuje mezinárodní postup předchozího informovaného souhlasu (PIC). Tento postup oznamování o vývozu by se měl použít na vývozy z EU do všech třetích zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními stranami úmluvy nebo zda se zapojují do jejích postupů. Členským státům je umožněno ukládat správní poplatky, které by pokryly náklady spojené s tímto postupem.

Vývozci a dovozci musejí poskytovat informace o množství chemických látek v oblasti působnosti nařízení v mezinárodním obchodu, aby mohla být posuzována účinnost ustanovení.

Je rovněž důležité, aby všechny vyvážené chemické látky byly dostatečně trvanlivé, aby mohly být používány účinně a bezpečně.

Pokud jde o pesticidy, a zejména pesticidy vyvážené do rozvojových zemí, je podstatné, aby byly poskytovány informace o příslušných skladovacích podmínkách a aby bylo použito vhodné balení a rozměry obalů s cílem zabránit tvorbě zastaralých zásob.

Cílem nařízení je:

 • provést Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

 • podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek s cílem chránit zdraví člověka a životní prostředí,

 • přispívat k používání nebezpečných chemických látek způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Kromě uvedených cílů nařízení (ES) zajišťuje, aby se ustanovení nařízení (ES) CLP vztahovala na všechny chemické látky i při jejich vývozu z členských států do jiných smluvních stran nebo jiných zemí.

Obsah nařízení

Působnost nařízení

Nařízení se vztahuje na:

 • nebezpečné chemické látky, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu v rámci úmluvy;

 • nebezpečné chemické látky, jež jsou v EU nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny;

 • vyvážené chemické látky, pokud jde o jejich klasifikaci, označování a balení.

Nové nařízení stanoví i oblasti, na které se nevztahuje:

 • omamné a psychotropní látky, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi;

 • radioaktivní materiály a látky, na něž se vztahuje směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření;

 • odpady, na něž se vztahuje směrnice 2008/98/ES o odpadech;

 • chemické zbraně, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití;

 • potraviny a potravinářské přídatné látky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat;

 • krmiva, na která se vztahuje nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, včetně doplňkových látek, zpracovaná, částečně zpracovaná nebo nezpracovaná, určená ke krmení zvířat orální cestou;

 • geneticky modifikované organismy podle směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí;

 • hromadně vyráběné léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky, na něž se vztahují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.

Nařízení se nevztahuje na chemické látky vyvážené pro účely výzkumu nebo analýzy v množstvích, která pravděpodobně neovlivní zdraví člověka nebo životní prostředí a v každém případě nepřekračují 10 kg od každého vývozce do každé dovážející země za rok.

Důležité pojmy

Nařízení stanoví nezbytné pojmy, jejichž přesný význam je důležitý pro správné uplatnění povinností v praxi.

Jde o následující pojmy:

 • chemická látka je látka jako taková nebo obsažená ve směsi nebo směs vyrobená nebo získaná z přírodních zdrojů, s výjimkou živých organismů, jež patří do některé z těchto kategorií:

 • pesticidy, včetně vysoce nebezpečných pesticidních přípravků;

 • průmyslové chemické látky;

 • látka je jakýkoli chemický prvek a jeho sloučeniny podle definice v čl. 3 bodě 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

 • směs je směs nebo roztok vymezený v čl. 2 bodě 8 nařízení (ES) č. 1272/2008;

 • výrobek je konečný výrobek, který zahrnuje nebo obsahuje chemickou látku, jejíž použití bylo v tomto konkrétním výrobku zakázáno nebo přísně omezeno právními předpisy EU;

 • pesticidy jsou chemické látky v některé z podkategorií:

  • - pesticidy používané jako přípravky na ochranu rostlin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh;
  • - jiné pesticidy, jako jsou:
  • - biocidní přípravky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh,
  • - dezinfekční prostředky, insekticidy a paraziticidy podle směrnic 2001/82/ES a 2001/83/ES,;
  • - průmyslové chemické látky jsou chemické látky v některé z podkategorií:
  • - chemické látky pro profesionální použití,
  • - chemické látky pro použití veřejností;
  • - chemická látka, na kterou se vztahuje oznámení o vývozu, je každá chemická látka, která je v EU zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích, a každá chemická látka, na kterou se vztahuje postup PIC, uvedená v části 1 přílohy I nařízení;
  • - chemická látka, která je způsobilá pro oznámení v rámci PIC, je každá chemická látka, která je v ES nebo členském státě zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích. Chemické látky, které jsou zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo více kategoriích, jsou uvedeny v části 2 přílohy I nařízení;
  • - chemická látka, na kterou se vztahuje postup PIC, je chemická látka uvedená v příloze III úmluvy a v části 3 přílohy I nařízení;
  • - zakázaná chemická látka je:
  • - chemická látka, jejíž všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením EU za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí;
  • - chemická látka, jejíž první použití nebylo schváleno nebo kterou výrobci stáhli z trhu nebo vyloučili z dalšího posuzování v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud je prokázáno, že ohrožuje zdraví člověka nebo životní prostředí;
  • - přísně omezená chemická látka je:
  • - chemická látka, jejíž prakticky všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením EU za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, ale jejíž určitá zvláštní použití zůstávají povolena;
  • - chemická látka, jejíž prakticky všechna použití nebyla schválena nebo kterou výrobci stáhli z trhu EU nebo vyloučili z dalšího posuzování v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud je prokázáno, že ohrožuje zdraví člověka nebo životní prostředí;
  • - chemická látka, která je zakázána nebo přísně omezena členským státem, je každá chemická látka, která je zakázána nebo přísně omezena konečným vnitrostátním regulačním opatřením členského státu;
  • - konečné regulační opatření je právně závazný akt, jehož účelem je zakázat nebo přísně omezit chemickou látku;
  • - vysoce nebezpečný pesticidní přípravek je chemická látka připravená pro použití jako pesticid, která za podmínek použití vyvolá vážné účinky na zdraví nebo na životní prostředí pozorovatelné krátce po jediné nebo opakované expozici;
  • - celní území EU je území stanovené v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství;
  • - vývoz je:
  • - trvalý nebo dočasný vývoz chemické látky, která splňuje podmínky čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU;
  • - zpětný vývoz chemické látky, která nesplňuje podmínky čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a na kterou se vztahuje jiný celní režim než režim vnějšího tranzitu EU pro pohyb zboží přes celní území EU;
  • - dovozem je fyzické uvedení chemické látky, na kterou se vztahuje jiný celní režim než režim vnějšího tranzitu EU pro pohyb zboží přes celní území EU, na celní území EU;
  • - vývozce je jakákoli z následujících fyzických nebo právnických osob:
   • - osoba, jejímž jménem je vydáno vývozní prohlášení, tj. osoba, která má v době, kdy je přihlášení přijato, smlouvu s příjemcem ve smluvní straně nebo jiné zemi a je oprávněna rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní území EU;
   • - v případě, že nebyla uzavřena smlouva o vývozu, nebo v případě, že smluvní strana smlouvy o vývozu nejedná svým jménem, osoba, jež je oprávněna rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní území EU;
   • - v případě, že podle smlouvy, na které je vývoz založen, má právo nakládat s chemickou látkou osoba usazená mimo EU, smluvní strana smlouvy o vývozu usazená v EU;
   • dovozce je každá fyzická nebo právnická osoba, která je v době dovozu na celní území EU příjemcem chemické látky;

   • smluvní strana úmluvy je stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, které vyjádřily souhlas být vázány úmluvou a pro které je úmluva v platnosti;

   • jiná země je každá země, která není smluvní stranou;

   • agentura je Evropská agentura pro chemické látky zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006;

   • sekretariát je sekretariát úmluvy.

Určené vnitrostátní orgány členských států

Každý členský stát určí orgán nebo orgány, které vykonávají správní funkce požadované nařízením, pokud již tak neučinil před vstupem tohoto nařízení v platnost. V ČR je gestorem za provádění správních činností Ministerstvo životního prostředí ČR.

Významné úkoly plní také Evropská agentura pro chemické látky. Mezi její povinnosti patří zejména:

 • spravuje, dále rozvíjí a pravidelně aktualizuje databázi vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek;

 • zveřejňuje databázi na svých internetových stránkách;

 • podle potřeby, se souhlasem Komise a po konzultaci s členskými státy poskytuje tomuto odvětví pomoc a technické a vědecké pokyny a nástroje, aby zajistila účinné uplatňování nařízení;

 • se souhlasem Komise poskytuje určeným vnitrostátním orgánům členských států pomoc a technické a vědecké pokyny, aby zajistila účinné uplatňování nařízení;

 • na žádost odborníků z členských států nebo Komise ve Výboru pro přezkum chemických látek zřízeném úmluvou a s využitím dostupných zdrojů poskytuje vstupní informace pro přípravu pokynů pro rozhodování uvedených v článku 7 úmluvy a dalších technických dokumentů týkajících se provádění úmluvy;

 • na požádání poskytuje Komisi technické a vědecké informace a pomoc, aby bylo zajištěno účinné provádění nařízení;

 • na požádání poskytuje Komisi technické a vědecké informace a pomoc při plnění její role společného určeného orgánu EU.

Chemické látky, na které se vztahuje oznámení o vývozu, chemické látky, jež jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, a chemické látky, na které se vztahuje postup PIC

Chemické látky, na které se vztahuje oznámení o vývozu, chemické látky, jež jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, a chemické látky, na které se vztahuje postup PIC, jsou uvedeny v příloze I nařízení.

Chemické látky uvedené na seznamu jsou zařazeny do jedné nebo do několika ze tří skupin chemických látek, které jsou uvedeny jako část 1, 2 3 této přílohy.

Na chemické látky uvedené v části 1 přílohy I se vztahuje oznámení o vývozu, s uvedením podrobných informací o identitě látky, o kategorii nebo podkategorii použití, na které se vztahuje omezení, o druhu omezení a v případě potřeby doplňující informace, zejména o výjimkách z požadavků na oznámení o vývozu.

Chemické látky uvedené v části 2 přílohy I nařízení (ES) jsou kromě toho způsobilé pro oznámení v rámci PIC, s uvedením podrobných informací o identitě látky a o kategorii použití.

Na chemické látky uvedené v části 3 přílohy 1 nařízení (ES) se vztahuje postup PIC, s uvedením kategorie použití a v případě potřeby doplňujících informací, zejména o požadavků na oznámení o vývozu.

V případě látek uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) nebo směsí obsahujících tyto látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 bez ohledu na přítomnost jiných látek, se musejí plnit stanovené povinnosti bez ohledu na předpokládané použití chemické látky v dovážející smluvní straně nebo v dovážející jiné zemi.

Jestliže

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: