dnes je 17.7.2024

Input:

Emisní limity velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ozvduší

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.2 Emisní limity velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ozvduší

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Emisní limity pro velké a stření zdroje jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Spalovací zařízení s granulačním, výtavným a roštovým ohništěm* platí pro vztažné podmínky a obsah kyslíku v nosném plynu uvedeném v posledním sloupci tabulky

Jmenovitý tepelný
výkon
(MW)
 
Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální
stavové podmínky a suchý plyn) pro
 
Referenční
obsah
kyslíku

% O2  
Tuhé
znečišťující
látky
 
Oxid
siřičitý
 
Oxidy
dusíku
jako NO2
 
Oxid
uhelnatý
 
Organické
látky jako
suma uhlíku
 
0,2 nebo větší  –  –  650  –  nestanoven 
–  –  1 100**  –  „  „ 
0,2 až do 1 včetně  –  –    650  „  „ 
>1 až do 5 včetně  –  –  –  650  „  „ 
0,2 a větší až do 5
včetně 
250   –   –   –   „   „  
0,2 a větší, ale
jmen. tepelný 
–   2 500   –   –   „   „  
příkon menší než 50 MW             
>5, ale jmen.
tepelný příkon
menší než 50 MW 
150  –  –  400  „  „ 

* též granulační nebo roštové kotle s přiřazeným fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky

** pro výtavná ohniště

Jmenovité tepelné výkony se pro účely stanovení emisích limitů u jednoho provozovatele velkých a středních zdrojů sčítají, jestliže jsou umístěny ve společném prostoru, spalují stejná druh paliva a spaliny vypouští společným komínem nebo by mohly být vypouštěny společným komínem.

Emisní limity pro zařízení spalující biomasu nebo dřevo* jsou uvedeny v následující tabulce:

Platí pro spalovací zařízení s palující dřevo nebo biomasu. Platí pro vztažné podmínky a obsah kyslíku v nosném plynu uvedeném v posledním sloupci tabulky

Jmenovitý tepelný
výkon
(MW)
 
Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální
stavové podmínky a suchý plyn) pro
 
Referenční
obsah
kyslíku
% O2
 
Tuhé
znečišťující
látky
 
Oxid
siřičitý
 
Oxidy
dusíku
jako NO2
 
Oxid
uhelnatý
 
Organické
látky jako
suma uhlíku
 
0,2 nebo větší,
ale jmen. tepelný
příkon menší než
50 MW 
250   2 500   650   650   50**   11  

* rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad

** emisní limit platí pro tepelný výkon nad 1 MW

Emisní limity pro zařízení spalující kapalná paliva jsou uvedeny v následující tabulce:

Jmenovitý tepelný
výkon
(MW)
 
Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální
stavové podmínky a suchý plyn) pro
 
Referenční
obsah
kyslíku
% O2
 
Tuhé
znečišťující
látky
 
Oxid
siřičitý
 
Oxidy
dusíku
jako NO2
 
Oxid
uhelnatý
 
Organické
látky jako
suma uhlíku
 
0,2 nebo větší,
ale jmen. tepelný
příkon menší než
50 MW 
–  –  –  175  nest. 
0,2 nebo větší až
do 5 včetně 
–   *   500   –   „   „  
0,2 nebo větší,
ale jmen. tepelný
příkon menší než
50 MW 
100  –  –  –  „  „ 
>5, ale jmen.
tepelný příkon
menší než 50 MW 
–  –  450  –  „  „ 
>5, ale jmen.
tepelný příkon
menší než 50 MW 
–  1 700  –  –  „  „ 

* obsah síry v palivu maximálně 1% hm

Emisní limity pro zařízení spalující plynná paliva jsou uvedeny v následující tabulce:

Jmenovitý tepelný
výkon
(MW)
 
Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální
stavové podmínky a suchý plyn) pro
 
Referenční
obsah
kyslíku
% O2
 
Tuhé
znečišťující
látky
 
Oxid
siřičitý
 
Oxidy
dusíku
jako NO2
 
Oxid
uhelnatý
 
Organické
látky jako
suma uhlíku
 
0,2 nebo větší,
ale jmen. tepelný
příkon menší než
50 MW 
50 1)   35 2)
900 3)  
200
300 4)  
100   Nestanoven   3  

Emisní limity pro kotle s fluidním spalováním a fosilní palivo jsou uvedeny v následující tabulce:

Jmenovitý tepelný
výkon
(MW)
 
Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální
stavové podmínky a suchý plyn) pro
 
Referenční
obsah
kyslíku
% O2
 
Tuhé
znečišťující
látky
 
Oxid
siřičitý
 
Oxidy
dusíku
jako NO2
 
Oxid
uhelnatý
 
Organické
látky jako
suma uhlíku
 
> 5 nebo větší,
ale jmen. tepelný
příkon menší než
50 MW 
100   800
75%* 
400   250   nestanoven   6  
<5 MW**          „ 

* nelze-li při spalování tuzemského paliva dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25% původní hodnoty

** emisní limity se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 5 MW jsou stejné jako u klasických kotlů v závislosti na druhu paliva

Pro stacionární pístové motory jsou emisní limity stanoveny v následujících tabulkách pro stávající a nové motory

A. Platí

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...