Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 o emisích skleníkových plynů

18.6.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2) stanoví mezní hodnoty emisí skleníkových plynů (roční emisní příděly) každého členského státu pro každý rok období 2013–2020 a mechanismus každoročního posuzování dodržování těchto hodnot. Roční emisní příděly členských států vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2013/162/EU (3). Uvedené příděly byly naposledy změněny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/634/EU (4).

(2)

Článek 19 nařízení (EU) č. 525/2013 stanoví postup pro přezkum inventur emisí skleníkových plynů členských států pro účely posouzení souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES. Komplexní přezkum podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 byl proveden na základě údajů o emisích z roku 2014 oznámených Komisi v dubnu 2016 v souladu s postupy stanovenými v kapitole III a v příloze XVI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 749/2014 (5).

(3)

V celkovém množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát by se měly zohlednit technické opravy a revidované odhady vypočítané v průběhu komplexního přezkumu, jak jsou uvedeny v konečných zprávách o přezkumu vypracovaných podle čl. 35 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 749/2014.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění, aby bylo v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) č. 525/2013, které stanoví datum zveřejnění tohoto rozhodnutí jako počátek běhu čtyřměsíční lhůty, kdy mohou členské státy využít mechanismů pružnosti podle rozhodnutí č. 406/2009/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

 

Celkové množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, pro každý členský stát na rok 2014 vyplývající z opravených inventurních údajů po dokončení komplexního přezkumu podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 je stanoveno v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

 

Toto rozhodnutí

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: