Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Sjednocení výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

26.4.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Nové prováděcí nařízení Komise (EU) stanoví společnou metodiku pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v členském státě a společnou metodiku pro výpočet celkové hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v členském státě, které mají členské státy v příslušných případech použít pro výpočet úrovní sběru OEEZ.

V úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě ( 1 )

Vydáno dne: 19. 4. 2017

Účinné od: 9. 5. 2017

 

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek při výpočtu minimální roční úrovně sběru OEEZ členskými státy v souladu se směrnicí 2012/19/EU je nezbytné stanovit společnou metodiku, kterou mají členské státy používat, když počítají uvedenou úroveň sběru založenou na hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na jejich příslušné trhy, a rovněž společnou metodiku pro výpočet hmotnosti produkce OEEZ v každém členském státě, která má být používána, jakmile bude tato možnost k dispozici v souladu se směrnicí 2012/19/EU.

(2)

Je vhodné v tomto nařízení vymezit zvláštní parametry, včetně „hmotnosti EEZ“ a „produkce OEEZ“, aby se umožnilo jednotné používání společných metodik pro výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh a pro výpočet celkové hmotnosti produkce OEEZ.

(3)

Aby se napomohlo uplatňování společných metodik pro výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh a pro výpočet celkové hmotnosti produkce OEEZ v členském státě, je nezbytné, aby tyto metodiky zahrnovaly nástroj pro výpočet přizpůsobený pro každý členský stát.

(4)

Jestliže údaje, které mají výrobci nebo jejich zplnomocnění zástupci uvádět podle článku 16 a přílohy X části B směrnice 2012/19/EU, nejsou k dispozici nebo nejsou úplné, mohou členské státy provést podložené odhady množství EEZ uvedených na jejich příslušné trhy. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro podávání zpráv, monitorování a hodnocení údajů, pokud tyto odhady musí být provedeny, by měla být použita společná metodika.

(5)

Společná metodika pro výpočet podložených odhadů množství EEZ uvedených na trh by měla zohledňovat, že množství EEZ uvedených na trh na území členského státu by mělo být vykazováno jako hmotnost EEZ dostupných na trhu, s vyloučením veškerých EEZ, jež byla po uvedení na trh vyvezena z jeho území. Z tohoto důvodu a s ohledem na dostupné statistické informace by výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh měl být založen na údajích o domácí výrobě EEZ v dotyčném členském státě, jakož i na údajích o dovozech EEZ do tohoto členského státu z jiných členských států nebo ze třetích zemí a na vývozech EEZ z tohoto členského státu do jiného členského státu nebo třetí země. Údaje by měly být získávány s pomocí databáze úřadu Eurostat (Eurobase), v níž je domácí výroba EEZ registrována v systému produkce Společenství (pod kódy PRODCOM). Tyto kódy jsou rovněž propojeny s kódy statistik obchodu (kódy kombinované nomenklatury). Statistiky obchodu se zbožím měří množství zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy (obchod uvnitř Unie), a zboží obchodovaného mezi členskými státy a třetími zeměmi (obchod mimo Unii).

(6)

Vnitrostátní údaje o domácí výrobě EEZ, dovozech a vývozech se vykazují s pomocí kódů PRODCOM v systému produkce Společenství, a nikoli podle kategorií EEZ stanovených v přílohách I a III směrnice 2012/19/EU. Pokud však členské státy provádějí odhady množství EEZ uvedených na trh, je důležité, aby používaly společnou metodu klasifikace a statistické údaje o domácí výrobě, dovozech a vývozech přepočítaly na údaje odpovídající hmotnosti EEZ uvedených na jejich příslušné trhy v rámci kategorií EEZ stanovených ve směrnici 2012/19/EU.

(7)

Pro výpočet celkového množství produkce OEEZ v daném roce na území členského státu je důležité, aby členské státy používaly společnou metodiku, která by měla zohledňovat údaje týkající se množství EEZ uvedených na trh každého členského státu v minulosti, údaje o životnosti různých EEZ podle jejich typu, stupni nasycenosti vnitrostátního trhu a rozdílných životních cyklech EEZ v členských státech. Nástroj pro výpočet týkající se OEEZ založený na této metodice by měl být k dispozici pro využití členskými státy a předvyplněn nezbytnými údaji, aby bylo možné jej přímo použít. Členské státy by měly mít možnost údaje použité v nástroji týkajícím se EEZ uvedených na trh za minulé roky a/nebo údaje o životnosti na základě příslušných údajů a důkazů aktualizovat.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v členském státě a společná metodika pro výpočet celkové hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v členském státě, které mají členské státy v příslušných případech použít pro výpočet úrovní sběru OEEZ. Pro tento účel se rovněž stanoví, že musí být dostupný nástroj pro výpočet týkající se OEEZ, který bude přizpůsoben pro každý členský stát a který vytvoří a zpřístupní Komise jako nedílnou součást těchto metodik.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„hmotností EEZ“ se rozumí hrubá (přepravní) hmotnost jakýchkoli EEZ spadajících do oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU, včetně všech elektrických a elektronických příslušenství, avšak bez obalů, baterií nebo akumulátorů, pokynů, manuálů, neelektrických a neelektronických příslušenství a spotřebních materiálů;

b)

„produkcí OEEZ“ v členském státě se rozumí celková hmotnost OEEZ vzniklých na základě EEZ v rámci oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU, jež byla uvedena na trh tohoto členského státu před jakoukoli činností, jako je sběr, příprava k opětovnému použití, zpracování, využití, včetně recyklace, nebo vývozu.

Článek 3

Výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh v členském státě

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: