Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Sulfurylfluorid v přípravcích na ochranu rostlin jenvýjimečně

23.2.2017, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Podle nařízení Komise č. 2017/270 musí být v přípravcích na ochranu rostlin až na určité výjimky odejmuta nebo změněna účinná látka sulfurylfluorid.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/270 ze dne 16. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfurylfluorid.

Vydáno: 17. 2. 2016
Účinné od: 9. 3. 2017

 

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 9. září 2017 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku sulfurylfluorid.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dvanáct měsíců po omezení či odnětí příslušného povolení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2010/38/EU ze dne 18. června 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluoridu (Úř. věst. L 154, 19.6.2010, s. 21).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)  Směrnice Komise 2009/84/ES ze dne 28. července 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 67).


PŘÍLOHA

Znění řádku 307, sulfurylfluorid, v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid/nematicid (fumigant) profesionálními uživateli v hermeticky uzavřených strukturách:

a)

pakliže tyto struktury jsou prázdné, nebo

 

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: