dnes je 26.3.2019
Input:

EU: Změna nařízení CLP

10.5.2018, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Vydáno: 4. 5. 2018
Účinné od: 24/05/2018; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 2
Účinné od: 01/12/2019; Použitelnost Viz Čl. 2

 

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

 

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulky 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahují seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek, ale pouze v angličtině pro všechny jazykové verze uvedeného nařízení.

(2)

Dne 2. prosince 2008 (2) se Komise zavázala zajistit, aby chemické názvy odpovídající mezinárodní identifikaci chemických látek v tabulkách 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byly zveřejněny ve stejném jazyce, v jakém jsou jazykové verze, v nichž bylo zveřejněno uvedené nařízení.

(3)

Tabulka 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byla doplněním, vyjmutím nebo změnou látek nebo jejich klasifikace několikrát změněna tak, aby zohledňovala vědecký a technický pokrok. Pro zohlednění těchto změn a pro zajištění toho, aby všechny chemické názvy v tabulce 3.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 byly ve stejném jazyce, v jakém jsou jazykové verze, v nichž bylo uvedené nařízení zveřejněno, musí být tabulka 3.1 zčásti nahrazena.

(4)

Vzhledem k odchylce (3), která se vztahuje na překlady aktů, které nejsou přijaty společně Evropským parlamentem a Radou, do irštiny, by

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři