Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EU: Změna příloh v nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách

11.4.2016, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Vychází nové nařízení Komise (EU), které mění přílohy č. IV a V v nařízení ES 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2016/460, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Vydáno: 31. 3. 2016
Účinné od: 20. 4. 201 ; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 2

30. 09. 2016; Použitelnost Viz Čl. 2
Použije se ode dne 1. ledna 2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 písm. a) a odst. 5 a čl. 14 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se do právních předpisů Evropské unie zavádí závazky dané Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), která byla jménem Společenství schválena rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2), a Protokolem o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, který byl jménem Společenství schválen rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).

(2)

Na šestém zasedání konference smluvních stran ve dnech 28. dubna – 10. května 2013 bylo odsouhlaseno zařazení hexabromocyklododekanu (dále jen „HBCDD“) do přílohy A úmluvy (Odstraňování). Na odstraňování HBCDD podle úmluvy se však vztahuje specifická výjimka, a sice používání HBCDD v expandovaném polystyrenu a extrudovaném polystyrenu v budovách a při výrobě HBCDD za tímto účelem.

(3)

Vzhledem ke změně úmluvy je nutno pozměnit přílohy IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 a zařadit HBCDD do těchto příloh s uvedením odpovídajících koncentračních limitů, aby se zajistilo, že s odpady obsahujícími HBCDD bude nakládáno v souladu s ustanoveními úmluvy. HBCDD by měl být uveden v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 850/2004.

(4)

Navrhované koncentrační limity v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 byly stanoveny pomocí stejné metodiky, která byla použita pro stanovení mezních hodnot při předchozích změnách příloh IV a V (4). Navržené koncentrační limity se považují za nejvhodnější k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, pokud jde o zničení a nevratnou přeměnu HBCDD. Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, a zejména přezkoumání technických pokynů (5) Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, měla by Komise do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost přezkoumat koncentrační limit v příloze IV za účelem snížení prahové hodnoty.

(5)

Aby měly podniky i příslušné orgány dostatek času přizpůsobit se novým požadavkům, mělo by se toto nařízení použít teprve šest měsíců po datu jeho vyhlášení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. září 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.2.2004, s. 35).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 1), nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 55, 23.2.2007, s. 1), nařízení Komise (EU) č. 756/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 20) a nařízení Komise (EU) č. 1342/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o přílohy IV a V (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 67).

(5)  Rozhodnutí BC-12/3.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA

V tabulce v příloze IV nařízení (ES) č. 850/2004 se doplňuje nový řádek, který zní:

Seznam látek podléhajících ustanovením článku 7 o nakládání s odpady

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

„Hexabromcyklododekan (*)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000  mg/kg, s podmínkou přezkoumání ze strany Komise do 20.4.2019

V příloze V nařízení (ES) č. 850/2004, části 2 se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

„Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV (1)

Činnost

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP): 10 000  mg/kg;

Aldrin: 5 000  mg/kg;

Chlordan: 5 000  mg/kg;

Chlordekon: 5 000  mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan): 5 000  mg/kg;

Dieldrin: 5 000  mg/kg;

Endosulfan: 5 000  mg/kg;

Endrin: 5 000  mg/kg;

Heptachlor: 5 000  mg/kg;

Hexabrombifenyl: 5 000  mg/kg;

Hexabromcyklododekan (3): 1 000  mg/kg;

Hexachlorbenzen: 5 000  mg/kg;

Hexachlorbutadien: 1 000  mg/kg;

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu: 5 000  mg/kg;

Mirex: 5 000  mg/kg;

Pentachlorbenzen: 5 000  mg/kg;

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů): 50 mg/kg;

Polychlorované bifenyly (PCB) (4): 50 mg/kg;

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany: 5 mg/kg;

Polychlorované naftaleny (*): 1 000  mg/kg;

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru (C12H6Br4O), pentabromdifenyletheru (C12H5Br5O), hexabromdifenyletheru (C12H4Br6O) a heptabromdifenyletheru (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

Toxafen: 5 000  mg/kg.

Trvalé ukládání je povoleno pouze při splnění následujících podmínek:

1)

ukládá se pouze v některé z následujících lokalit:

v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,

 

v solných dolech,

 

na skládkách nebezpečných odpadů za předpokladu, že jsou odpady solidifikované nebo částečně stabilizované, pokud je to technicky proveditelné, jak je to požadováno pro zařazení odpadů do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES;

 

2)

byla dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES (5) a rozhodnutí Rady 2003/33/ES (6);

 

3)

bylo prokázáno, že vybrané činnosti jsou nejvhodnější z hlediska životního prostředí.

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 14  * (2)

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 16 *

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: