dnes je 17.7.2024

Input:

Hlášení krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutí - příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.9 Hlášení krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutí - příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Obecně

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána a hlášení o jejich udělení zasílají Ministerstvu životního prostředí.

Povinnost zasílat toto hlášení je dáno § 39 zákona č. 185/2001 Sb. Rozsah a náležitosti k udělování souhlasů a dalších rozhodnutí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jsou dány § 12, § 14, § 78 a § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, § 24 a přílohou č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Toto hlášení zasílají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, správního obvodu hl. m. Prahy do 30. dubna roku následujícího ministerstvu. Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou podatelnu ministerstva.

Přenosovým standardem dat o odpadech se rozumí požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření k zajištění jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách, na kterých se rovněž budou zveřejňovat jeho změny nebo opravy.

Krajský úřad navíc doplňuje informační systém zasláním seznamu osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech do deseti dnů po ukončení každého kalendářního měsíce na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Obsah seznamu je dán vyhláškou č. ../2008 Sb., § 4 odst. (5).

Další používané pojmy

Ostatní udělené souhlasy a rozhodnutí - patří sem např. i rozhodnutí o udělení pokuty, rozhodnutí o pochybnostech, zda movitá věc se považuje za odpad, zákaz činnosti původci odpadů apod.

Přehled relevantních ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 39  Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB, odstavec (10) a odst. (11) 

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...