dnes je 20.9.2019
Input:

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.

6.7.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.4
K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad

Dotaz č. 1

Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení?

Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen „zákon“) podat návrh na zápis do Seznamu elektrozařízení podle § 37i zákona je stanovena s účinností dnem 15. srpna 2005 (den vzniku povinnosti). Podle § 37i odst. 2 zákona mají výrobci elektrozařízení povinnost podat ministerstvu návrh na zápis nejpozději do 60 dnů od vzniku této povinnosti. To znamená, že výrobci, kteří ke dni 15. srpna 2005 již na trhu v ČR působí, podávají návrh nejpozději do 14. října 2005. Výrobci, kteří svou činnost v České republice zahájí po datu 13. srpna 2005, podávají návrh na zápis do 60 dnů ode dne zahájení činnosti.

Dotaz č. 2

Kdy poprvé musí být zaslána ministerstvu roční zprava o zpětném odběru elektrozařízení pocházejících z domácností?

Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen „zákon“) je zajistit zpětný odběr použitých elektrozařízení pocházejících z domácností (§ 37k zákona) je stanovena s účinností dnem 15. srpna 2005 (den vzniku povinnosti). Podle § 38 odst. 10 zákona je povinná osoba povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru za uplynulý rok a tuto zprávu každoročně zasílat ministerstvu do 31. března. První zpráva za celý uplynulý rok tak může být zaslána ministerstvu do 31. 3. 2007 za rok 2006.

Dotaz č. 3

Zpětný odběr a oddělený sběr elektrozařízení a elektroodpadu

  1. kdo je spotřebitel a které doklady jsou nutné o odevzdání do zpětného odběru?

  2. může před zpětným odběrem být s např. zářivkami nakládáno jako s odpadem - shromažďovat je podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod.?

  3. jak odstraňovat elektrošrot, jak je to s odděleným sběrem (bezplatnost)?

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 7/2005 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“, úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.) stanoví v § 37g pod písm. a), že elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen „elektrozařízení“) je zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření el. proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

Elektrozařízením pocházejícím z domácností zákon o odpadech rozumí podle § 37g písm. f) použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Zpětným odběrem elektrozařízení se podle § 37g písm. g) zákona o odpadech rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném.

Odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném je podle § 37g písm. h) odděleným sběrem elektroodpadu, tj. elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. (dále jen „vyhláška), je definován zpětný odběr jako odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů (s odkazem na zákon č. 634/1992 Sb.) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

Spotřebitelem

Partneři