Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Katalog odpadů

1.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.2.1
Katalog odpadů

KATALOG ODPADŮ

 

Skupiny katalogu odpadů
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06 Odpady z anorganických chemických procesů
07 Odpady z organických chemických procesů
08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09 Odpady z fotografického průmyslu
10 Odpady z tepelných procesů
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

   
01 01 Odpady z těžby nerostů
01 01 01   Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
   
01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
01 03 05* Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 07* Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 09 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10
01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti
02 01 01   Kaly z praní a z čištění
02 01 02 Odpad živočišných tkání
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
02 01 10 Kovové odpady
02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01 Kaly z praní a z čištění
02 02 02 Odpad živočišných tkání
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 02 Odpady konzervačních činidel
02 03 03 Odpady z extrakce rozpouštědly
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
02 04 Odpady z výroby cukru
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02 Odpad uhličitanu vápenatého
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 02 Odpady konzervačních činidel
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpady z destilace lihovin
02 07 03 Odpady z chemického zpracování
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01   Odpadní kůra a korek
03 01 04* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 01* Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
   
03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
03 03 02 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09 Odpadní kaustifikační kal
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
03 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01   Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02 Odpad z loužení
04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
04 01 04 Činící břečka obsahující chrom
04 01 05 Činící břečka neobsahující chrom
04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08 Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09 Odpady z úpravy a apretace
04 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
04 02 Odpady z textilního průmyslu
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 14* Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 16* Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 19* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 02*  Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04* Kyselé alkylové kaly
05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07* Kyselé dehty
05 01 08* Jiné dehty
05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12* Ropa obsahující kyseliny
05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle
05 01 14 Odpad z chladicích kolon
05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky
05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
05 01 17 Asfalt
05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01* Kyselé dehty
05 06 03* Jiné dehty
05 06 04 Odpad z chladicích kolon
05 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01* Odpady obsahující rtuť
05 07 02 Odpady obsahující síru
05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01*  Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02* Kyselina chlorovodíková
06 01 03* Kyselina fluorovodíková
06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforite
06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06* Jiné kyseliny
06 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01* Hydroxid vápenatý
06 02 03* Hydroxid amonný
06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05* Jiné alkálie
06 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11* Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03* Odpady obsahující arsen
06 04 04* Odpady obsahující rtuť
06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
   
06 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 02* Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
06 06 03 Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01* Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04* Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina
06 07 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany
06 08 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 09 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
06 09 02 Struska obsahující fosfor
06 09 03* Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
06 09 04 Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
06 09 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 10 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
06 10 02* Odpady obsahující nebezpečné látky
06 10 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
06 11 01 Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
06 11 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 03 Saze průmyslově vyráběné
06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05* Saze
06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 01*  Promývací vody a matečné louhy
07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01* Promývací vody a matečné louhy
07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 02 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
07 02 13 Plastový odpad
07 02 14* Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
07 02 16* Odpady obsahující nebezpečné silikony
07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01* Promývací vody a matečné louhy
07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01* Promývací vody a matečné louhy
07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01* Promývací vody a matečné louhy
07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 05 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
07 05 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
07 05 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01* Promývací vody a matečné louhy
07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky
07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01* Promývací vody a matečné louhy
07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01 Odpadní práškové nátěrové barvy
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 16* Odpadní leptací roztoky
08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19* Disperzní olej
08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15
08 04 17* Kalafunový olej
08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01* Odpadní isokyanáty

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01 Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01*  Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04* Roztoky ustalovačů
09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
09 01 11* Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
09 01 12 Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11
09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06
09 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadu uvedených v podskupině 19)
10 01 01   Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 09* Kyselina sírová
10 01 13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 16* Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 17 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
10 01 18* Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 20* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
10 01 24 Písky z fluidních loží
10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 01 26 Odpady z čištění chladicí vody
10 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky
10 02 02 Nezpracovaná struska
10 02 07* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 02 08 Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10 Okuje z válcování
10 02 11* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 02 12 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
10 02 13* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 02 14 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče
10 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 02 Odpadní anody
10 03 04* Strusky z prvního tavení
10 03 05 Odpadní oxid hlinitý
10 03 08* Solné strusky z druhého tavení
10 03 09* Černé stěry z druhého tavení
10 03 15* Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 03 18 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
10 03 19* Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
10 03 21* Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
10 03 23* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
10 03 25* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
10 03 27* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 03 28 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
10 03 29* Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
10 03 30 Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 04 Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02* Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 04 03* Arzeničnan vápenatý
10 04 04* Prach z čištění spalin
10 04 05* Jiný úlet a prach
10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu
10 04 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 04 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 04 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
10 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 05 03* Prach z čištění spalin
10 05 04 Jiný úlet a prach
10 05 05* Pevné odpady z čištění plynu
10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 08* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 05 09 Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
10 05 10* Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 05 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
10 05 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 06 03* Prach z čištění spalin
10 06 04 Jiný úlet a prach
10 06 06* Pevný odpad z čištění plynu
10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 06 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 06 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
10 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu
10 07 04 Jiný úlet a prach
10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 07 07* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04 Úlet a prach
10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 09 Jiné strusky
10 08 10* Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 08 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 08 13 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
10 08 14 Odpadní anody
10 08 15* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 16 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
10 08 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
10 08 19* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 08 20 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
10 08 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 09 Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03 Pecní struska
10 09 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 09 11* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03 Pecní struska
10 10 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 11* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
10 10 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 10 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 10 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05 Úlet a prach
10 11 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 11* Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 15* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 19* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 11 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 11 99 Odpady jinak blíže neurčené
   
10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03 Úlet a prach
10 12 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06 Vyřazené formy
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 12 09* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
10 12 11* Odpady z glazování obsahující těžké kovy
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: