dnes je 21.4.2024

Input:

Kategorizace odpadů

17.1.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.6
Kategorizace odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Legislativa

Povinnost původců a oprávněných osob v zařazování odpadů do kategorie nebezpečný je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a upravena prováděcími předpisy.

K problematice přiřazování kategorie "nebezpečný odpad“ nebo "ostatní odpad“ se vztahuje především

  • § 4 až § 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech“),

  • § 3 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo) č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a

  • vyhláška ministerstva a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Podle definice nebezpečného odpadu (§ 4 písm. a) zákona o odpadech) je nebezpečným odpadem odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Přiřazování kategorie "nebezpečný odpad“ je stanoveno v § 6 zákona, kde v ustanovení odst. 1 je založena povinnost původců i oprávněných osob pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný odpad, je-li:

  1. uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpisu, nebo

  2. smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo

  3. smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.

Dále zákon v § 6 odst. 2 stanoví, že má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.

Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.

Z uvedeného je zřejmé, že pro správné přiřazení kategorie odpadu je nutné vycházet jak z definice nebezpečného odpadu, tak i z Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů a z přílohy č. 2 zákona (Seznam nebezpečných vlastností odpadů) a č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným).

Seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Je to seznam těch odpadů z Katalogu odpadů, které je nutno vždy považovat za odpady nebezpečné. Tento seznam je zároveň nedílnou součástí Katalogu odpadů (příloha č. 1 citované vyhlášky). Katalog odpadů je výčtem všech odpadů, nebezpečných i ostatních, a slouží především pro zařazování odpadů podle katalogových čísel. V Katalogu odpadů jsou nebezpečné odpady označeny symbolem "*“, v souladu s Rozhodnutím Rady EU č. 2001/118/ES, a jako takové jsou v Katalogu odpadů jsou označeny:

  1. druhy odpadů, mající v Katalogu odpadů přiděleno pouze jedno katalogové číslo druhu odpadu označené symbolem "*“ a jsou zároveň uvedeny i na Seznamu nebezpečných odpadů,

  2. odpady, kterým v rámci Katalogu odpadů byla přiřazena dvě katalogová čísla, z nichž jedno je označeno symbolem "*“, druhé nikoliv. Jedná se tedy o jeden druh odpadu, kterému jsou v Katalogu odpadů přiřazena dvě po sobě následující katalogová čísla (tzv. zrcadlové položky), přičemž první z nich je označen jako odpad nebezpečný, druhý nikoliv.

Vyjdeme-li z výše uvedeného, potom lze k povinnosti původců a oprávněných osob přiřadit odpadu kategorii nebezpečný odpad v případech stanovených v § 6 odst. 1 zákona uvést následující :

Odpad je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů

§ 6, odst. 1, písm a)

Odpad je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů. Jedná se o odpady mající v Katalogu odpadů přiděleno pouze jedno katalogové číslo druhu odpadu, označené symbolem "*“ a zároveň jsou uvedeny i v Seznamu nebezpečných odpadů.

Toto jsou odpady, se kterými je nutné vždy nakládat jako s odpady nebezpečnými a není možné s nimi nakládat jako s odpady ostatními ani na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, vydaného pověřenou osobou podle § 7 zákona o odpadech.

Takto vymezený soubor nebezpečných odpadů je podstatně užší, než byl soubor odpadů označený kategorií "N“ v dříve platném Katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb. k zákonu č. 125/1997 Sb., o odpadech), u kterých byla "překategorizace“ pro účely nakládání s odpady možná. Rada EU svým výše citovaným rozhodnutím nyní stanovila úzký, leč neměnný (pevný) seznam odpadů, které se vždy a ve všech zemích EU považují za odpad nebezpečný. Jejich přeřazení mezi odpady ostatní by bylo možné až po schválení návrhu členského státu příslušným orgánem EU a po ratifikaci všemi členskými státy.

Odpad je smíšen nebo znečištěn některou ze složek

§ 6, odst. 1, písm b)

Odpad je smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Tyto nebezpečné odpady nejsou uvedeny na Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. V Katalogu odpadů, uvedeném v příloze č. 1 téže vyhlášky, byly tyto kontaminované odpady vyznačeny symbolem "*“ v rámci zrcadlových položek. Jedná se o druhy odpadů, kterým jsou v Katalogu odpadů přiřazena dvě po sobě následující katalogová čísla, přičemž první z nich se přiřazuje tomuto druhu odpadu v případě, že obsahuje škodliviny a druhé v případě, že není kontaminován a nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností odpadů. Kontaminované odpady podle písm. b) se tedy zařazují pod katalogová čísla zrcadlové položky, označené jako nebezpečný odpad.

Jak již z názvu přílohy č. 5 zákona vyplývá, složky, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným, musejí splňovat dvě podmínky k tomu, aby odpad, který tyto složky obsahuje, byl podle tohoto zákona nebezpečný, tj. aby měl jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona:

  1. aby mohla složka uvedená v příloze č. 5 zákona, učinit odpad nebezpečným, musí mít sama alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. To znamená, že složky uvedené v příloze č. 5 zákona činí odpad podle tohoto zákona nebezpečným pouze tehdy, jsou-li chemickými látkami nebo prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle zvláštního právního předpisu 1) ;

  2. složky uvedené v příloze č. 5 zákona mohou učinit odpad nebezpečným pouze tehdy, pokud jejich obsah v odpadech je dostatečný k tomu, aby u odpadu způsobil jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

Příloha č. 5 zákona pouze stanoví obecně sloučeniny prvků, soli některých kyselin a skupiny organických látek, které zahrnují látky nebezpečné, ale zdaleka ne všechny nebezpečnými být musí. Příloha tedy spíše upozorňuje na skupiny chemických látek, při jejichž přítomnosti v odpadu je třeba se jeho nebezpečností zabývat. Pokud osoba s odpadem nakládající ví, že odpad vzhledem k technologii a surovinám, z nichž vzniká, nebo vzhledem k následné kontaminaci některou z nebezpečných chemických látek či prvků obsahuje, je povinen odpadu přiřadit kategorii nebezpečný odpad a nakládat s ním jako s nebezpečným, pokud osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou nemůže prokázat opak.

Z uvedeného vyplývá, že v případě stanoveném v bodě b) musí původce či oprávněná osoba vždy zařadit odpad jako

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...