Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Klasifikace látek dle nařízení ES č. 1272/2008 - fyzikální nebezpečnost

28.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.2.1 Klasifikace látek dle nařízení ES č. 1272/2008 – fyzikální nebezpečnost

Ing. Hana Krejsová

VÝBUŠNÉ LÁTKY

Divize 1.1

Látky, směsi a předměty nebezpečné hromadným výbuchem (hromadný výbuch je takový výbuch, který postihne téměř celý obsah zdánlivě okamžitě) (trhaviny, TNT, černý prach...)

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H201  

Divize 1.2

Látky, směsi a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou nebezpečné hromadným výbuchem (granát...)

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H202  

Divize 1.3

Látky, směsi a předměty nebezpečné prudkým ohněm, s malým nebezpečím od tlakové vlny nebo rozletu nebo oběma těmito účinky, které ale nejsou nebezpečné hromadným výbuchem

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H203  

Divize 1.4

Látky, směsi a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na balení bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo do větší vzdálenosti. Vnější oheň nesmí vyvolat zdánlivě okamžitý výbuch téměř celého balení (nábojnice se zápalkou)

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H204  

Divize 1.5

Velmi necitlivé látky a směsi schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu z hoření v detonaci je při běžných podmínkách velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že nesmějí detonovat při zkoušce ve vnějším ohni.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  ne  
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H20ř  

Divize 1.6

Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem. Předměty obsahují jen velmi málo citlivé detonující látky a pravděpodobnost jejich náhodného roznětu nebo přenosu výbuchu je velmi nízká.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  ne  
Signální slovo  ne  
H věta  ne  

Nestabilní výbušniny

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H200  

Kdy nemusí být látka klasifikována jako výbušná:

 • pokud neobsahuje v molekule žádné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi,

 • pokud obsahuje chemické skupiny obsahující kyslík, spojené s výbušnými vlastnostmi, ale kyslíková bilance je menší než 200,

 • exotermická dekompoziční energie je menší než 500 J/g,

 • výbušné látky jsou zvlhčeny vhodným ředidlem (znecitlivělé výbušné látky),

 • výbušné látky jsou vhodně naředěny,

 • ve směsi anorganických oxidujících látek s organickými materiály je koncentrace anorganických oxidujících látek

  • - méně než 15 % hmotnostních, pokud je oxidující látka zařazena do kategorie 1 nebo 2,
  • - méně než 30 % hmotnostních, pokud je oxidující látka zařazena do kategorie 3.

 

HOŘLAVÉ PLYNY (včetně chemicky nestálých plynů)

Hořlavý plyn je plyn nebo směs plynů, mající oblast hořlavosti při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa.

Chemicky nestálým plynem se rozumí hořlavý plyn, který může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu nebo kyslíku.

Kategorie 1

Plyny, které při 20°C a standardním tlaku 101.3 kPa:

 • jsou zápalné ve směsi se vzduchem v koncentraci 13 % a nižší; nebo

 • mají rozsah hořlavosti se vzduchem nejméně 12 procentních bodů bez ohledu na spodní mez hořlavosti.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H220  
 Extrémně hořlavý plyn  

Kategorie 2

Plyny, jiné než Kategorie 1, které při 20 °C a standardním tlaku 101,3 °C mají oblast hořlavosti ve směsi se vzduchem.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  ne  
Signální slovo  varování  
H věta  H221  
 Hořlavý plyn  

Poznámka 1:

Amoniak a methylbromid jsou považovány za zvláštní případy.

Poznámka 2:

Klasifikace hořlavých aerosolů – zvláštní skupina – aerosoly se neklasifikují jako hořlavé plyny

Hořlavý plyn, který je rovněž chemicky nestálý, se dodatečně zařadí do jedné ze dvou kategorií pro chemicky nestálé plyny za použití metod popsaných v části III UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria,

Kategorie A

Hořlavé plyny, které jsou při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa chemicky nestálé.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  ne  
Signální slovo  ne  
H věta  H230  
 Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu  

Kategorie B

Hořlavé plyny, které jsou při teplotě vyšší než 20 °C a/nebo tlaku vyšším než 101,3 kPa chemicky nestálé.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  ne  
Signální slovo  ne  
H věta  H231  
 Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu  

 

AEROSOLY

„Aerosoly”, tj. „aerosolovými rozprašovači”, se rozumějí nádoby, které se nedají opětovně naplnit, vyrobené z kovu, skla nebo plastu a obsahující stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, též s kapalinou, pastou nebo práškem, a vybavené uvolňovacím mechanismem, který umožňuje vystřikovat obsah nádoby jako tuhé nebo tekuté částice v suspenzi plynu, ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném či plynném stavu.

Aerosol by měl být klasifikován jako hořlavý pokud:

 • - obsahuje hořlavé tuhé látky
 • - hořlavé plyny
 • - hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí 93 0C

Poznámka 1

Hořlavé složky nezahrnují samozápalné nebo samozahřívající se látky či směsi ani látky nebo směsi reagující s vodou, jelikož tyto složky se nikdy nepoužívají jako obsah aerosolů.

Poznámka 2

Aerosoly se dodatečně neklasifikují jako hořlavé plyny, plyny pod tlakem, hořlavé kapaliny nebo hořlavé tuhé látky. V závislosti na svém obsahu však mohou aerosoly spadat do působnosti jiných tříd nebezpečnosti, a to rovněž pokud jde o prvky označení.

Kategorie 1

Obsahuje > 85% hořlavých složek; a chemické spalné teplo je > 30 kJ/g; nebo

a) pro sprejové aerosoly vykazují v testu vzdálenosti, ve které se vznítí vzdálenost > 75 cm, nebo

b) pro pěnové aerosoly, v pěnovém testu

(i) výšku plamene > 20 cm a trvání plamene > 2 s; nebo

(ii) výšku plamene > 4 cm a trvání plamene > 7 s

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H222 + H229  
 Extrémně hořlavý aerosolNádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  

Kategorie 2

Obsahuje > 1% hořlavých složek nebo mají chemické spalné teplo > 20 kJ/g; a

a) pro sprejové aerosoly vykazují v testu vzdálenosti, na kterou je možné je zapálit vzdálenost  15 cm, nebo

v testu vznítitelnosti v uzavřeném prostoru

(i) je časový ekvivalent < 300 s/m3; nebo

(ii) je hustota deflagrace < 300 g/m3

 • pro pěnové aerosoly, v pěnovém testu, je výška plamene > 4 cm doba trvání plamene je > 2 s a nesplňuje kriteria pro kategorii 1

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H223 + H229  
 Hořlavý aerosolNádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  

Kategorie 3

Nehořlavý aerosol

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  ne  
Signální slovo  varování  
H věta  H229  
 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  

Poznámka

Aerosoly, které obsahují více než 1 % hořlavých složek nebo jejichž spalné teplo činí nejméně 20 kJ/g a které nejsou podrobeny postupům klasifikace hořlavosti uvedeným v tomto bodě, jsou klasifikovány jako aerosoly, kategorie 1.

 

OXIDUJÍCÍ PLYNY

Oxidující je plyn nebo směs plynů, které obecně tím, že poskytují kyslík, působí nebo přispívají k hoření jiných materiálů více než by přispíval vzduch.

Kategorie 1

Každý plyn, který může, obecně poskytnutím kyslíku, způsobit zapálení nebo podporovat  hoření lépe než vzduch.

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H270  
 Může způsobit nebo zesílit požár, oxidant  

Poznámka:

Směsi s obsahem kyslíku až do 23,5 % objemových nejsou považovány za oxidující plyny, poku není přítomna další oxidující látka.

 

PLYNY POD TLAKEM

Plyny pod tlakem” se rozumějí plyny nacházející se v nádobě při tlaku nejméně 200 kPa (manometr) při teplotě 20 °C nebo zkapalněné plyny nebo zkapalněné zchlazené plyny.

Stlačený plyn Plyn, který je naplněn pod tlakem, zůstává plynem při teplotě – 50 °C, včetně všech plynů s kritickou teplotou  -50°C.  

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H280  
 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout  

Poznámka:

Aerosoly se neklasifikují jako plyny pod tlakem.

Zkapalněný plyn Plyn, který, je-li naplněný pod tlakem do obalu, je částečně zkapalněný při teplotě nad -50°C. Rozlišuje se:
i) plyn zkapalněný vysokým tlakem: plyn s kritickou teplotou mezi -50°C a + 65°C; a
ii) Plyn zkapalněný nízkým tlakem: plyn s kritickou teplotou vyšší než + 65°C.  

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H280  
 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout  

Poznámka:

Kritická teplota – teplota, nad níž se nemůže látka vyskytovat v kapalném stavu

Hluboce zchlazený zkapalněný plyn Plyn, který je naplněn v tlakovém obalu částečně zkapalněný v důsledku nízké teploty.  

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H281  
 Obsahuje zchlazený plyn, může způsobit omrzliny nebo poškození chladem  
Rozpuštěný plyn Plyn, který je při umístění do tlakového obalu rozpuštěn v kapalném rozpouštědle.  

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H280  
 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout  

 

HOŘLAVÉ KAPALINY

Hořlavé kapaliny jsou kapaliny s bodem vzplanutí do 60 °C.

Kategorie 1

Bod vzplanutí < 23°C a počáteční bodu varu ≤ 35°C

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H224  
 Extrémně hořlavá kapalina a páry  

Kategorie 2

Bod vzplanutí < 23°C a počáteční bodu varu > 35°C

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H225  
  Vysoce hořlavá kapalina a páry  

Kategorie 3

Bod vzplanutí ≥ 23°C a ≤ 60°C

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H225  
 Hořlavá kapalina a páry  

 

HOŘLAVÉ PEVNÉ LÁTKY

Hořlavé pevné látky jsou látky nebo směsi, které snadno hoří. Snadno hořlavé pevné látky jsou práškovité, granulované nebo pastovité látky nebo směsi, které jsou nebezpečné tím, že je lze snadno zapálit krátkým stykem se zdrojem zapálení jako je hořící zápalka a plamen se rychle šíří.

Kategorie 1

Látky jiné než kovové prášky:

(a) zvlhčená zóna nezastaví hoření a

(b) doba hoření je < 45 sekund nebo je rychlost hoření > 2.2 mm/s

Kovové prášky:

doba hoření je  5 minut

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H228  
 Hořlavá tuhá látka  

Kategorie 2

Látky jiné než kovové prášky:

(a) navlhčená zóna zastaví šíření plamene po dobu nejméně 4 minuty a

(b) doba hoření je < 45 sekund nebo je rychlost hoření > 2.2 mm/s

Kovové prášky:

Doba hoření > 5 minut a  10 minut

Označení:

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H228  
 Hořlavá tuhá látka  

 

SAMOVOLNĚ REAGUJÍCÍ LÁTKY

Samovolně se rozkládající látky jsou tepelně nestabilní kapaliny nebo tuhé látky nebo směsi snadno podléhající exothermnímu rozkladu i bez přítomnosti kyslíku.

Látky se nepovažují za samovolně reagující, jestliže

 • jsou výbušnými látkami dle kritérií pro třídu I;

 • jsou oxidujícími kapalinami nebo tuhými látkami s výjimkou směsí oxidujících látek, které obsahují 5 % nebo více hořlavých organických látek

 • jsou organickými peroxidy

 • jejich rozkladné teplo je menší než 300 J/g nebo

 • jejich teplota samourychlujícího rozkladu (SADT) je vyšší než 75 °C pro 50 kg balení.

Samovolně reagující látky a směsi se klasifikují v jedné ze sedmi kategorií (typy A až G) podle následujících principů

(a) typ A – jakákoliv látka nebo směs, která může v obalu vybuchnout nebo prudce hořet

(b) typ B – jakákoliv látka nebo směs, která má výbušné vlastnosti, ale která nevybuchne v obalu, ani v obalu neshoří. Je ale náchylná k exotermnímu rozkladu

(c) typ C - jakákoliv látka nebo směs, která má výbušné vlastnosti, ale v obalu ani nevybuchne, ani neshoří, ani nemá exotermické vlastnosti

(d) typ D - jakákoliv látka nebo směs, která při laboratorním testování

 • detonuje částečně, nedeflagruje rychle a nevykazuje prudké účinky při zahřátí v obalu; nebo

 • nedetonuje, hoří pomalu a nevykazuje prudké účinky, když je zahřívána v obalu; nebo

 • nedetonuje ani nehoří a vykazuje jen střední účinky při zahřátí v obalu;

(e) typ E - jakákoliv látka nebo směs, která při laboratorním testování nedetonuje ani nehoří, ale má slabé nebo žádné účinky při zahřívání

(f) typ F - jakákoliv látka nebo směs, která při laboratorním testování nedetonuje ani nehoří, ale má slabé nebo žádné účinky při zahřívání a slabou nebo žádnou výbušnou sílu

(g) typ G - jakákoliv látka nebo směs, která má SADT > 60 0C a < 75 0C

 

Poznámka:

SADT je nejnižší teplota při které může dojít k samovolnému rozkladu látky v obalu

Pokud je proveden test s určitým obalem a obal se mění, musí být proveden test nový, pokud je možné se domnívat, že změna obalu způsobí změnu ve výsledcích testu

Označení typ A

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H240  
 Zahřívání může způsobit výbuch  

Označení typ B

Výstražný symbol nebezpečnosti  

 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H241  
 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch  

Označení typ C a D

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  nebezpečí  
H věta  H242  
 Zahřívání může způsobit požár  

Označení typ E a F

Výstražný symbol nebezpečnosti  
 
Signální slovo  varování  
H věta  H242  
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: