Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Klasifikace látek dle nařízení ES č. 1272/2008 - nebezpečnost pro životní prostředí

29.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.2.3 Klasifikace látek dle nařízení ES č. 1272/2008 – nebezpečnost pro životní prostředí

Ing. Hana Krejsová

NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ

Akutní toxicitou pro vodní prostředí” se rozumí vnitřní vlastnost látky být nebezpečnou pro organismus po krátkodobé expozici této látce.

„Akutní (krátkodobou) nebezpečností” se pro klasifikační účely rozumí nebezpečnost, kterou pro organismus představuje látka nebo směs z důvodu její akutní toxicity během krátkodobé expozice ve vodním prostředí této látce nebo směsi.

„Dostupností” látky se rozumí to, nakolik se tato látka stává rozpustnou nebo rozptýlenou. U kovů se „dostupností” rozumí to, nakolik se část kovových iontů kovové sloučeniny (Mo) může oddělit od zbytku sloučeniny (molekuly).

„Biodostupností” (nebo biologickou dostupností) se rozumí to, nakolik je látka absorbována organismem a distribuována do určité oblasti v organismu. To závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech látky, anatomii a fyziologii organismu, farmakokinetice a cestě expozice. Dostupnost není podmínkou biodostupnosti.

„Bioakumulací” se rozumí čistý výsledek absorpce, transformace a vyloučení látky u organismu, a to s ohledem na všechny cesty expozice (např. vzduchem, vodou, sedimenty/půdou a potravou).

„Biokoncentrací” se rozumí čistý výsledek absorpce, transformace a vyloučení látky u organismu v důsledku expozice prostřednictvím vody.

„Chronickou toxicitou pro vodní prostředí” se rozumí vnitřní schopnost látky vyvolat nepříznivé účinky na vodní organismy během expozicí, které jsou určeny životním cyklem organismu.

„Rozložitelností” se rozumí rozklad organických molekul na menší molekuly a nakonec na oxid uhličitý, vodu a soli.

EC x ” se rozumí koncentrace vyvolávající účinek spojená s x% odezvou.

„Dlouhodobou nebezpečností” se pro klasifikační účely rozumí nebezpečnost, kterou představuje látka nebo směs z důvodu její chronické toxicity během dlouhodobé expozice ve vodním prostředí.

„Koncentrací bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Concentration, NOEC)” se rozumí testovací koncentrace, jejíž hladina se nachází těsně pod hladinou nejnižší testované koncentrace se statisticky významným účinkem. V porovnání s kontrolou nemá NOEC žádný statisticky významný nepříznivý účinek.

 

Nebezpečnost pro vodní prostředí se člení na:

  • akutní nebezpečnost pro vodní prostředí,

  • chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí.

Základními prvky použitými pro klasifikaci v případě nebezpečnosti pro vodní prostředí jsou:

  • akutní toxicita pro vodní prostředí,

  • možná nebo skutečná bioakumulace,

  • rozložitelnost (biotická nebo abiotická) organických chemických látek a

  • chronická toxicita pro vodní prostředí.

 

Kategorie nebezpečí pro vodní prostředí

Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí

Akutní toxicita kategorie 1

96 h LC50 (ryba) ≤ 1 mg/l a/nebo

48 h EC50 (dafnie) ≤ 1 mg/l a/nebo

72 nebo 96 h ErC50 (řasy nebo jiné rostliny) ≤ 1 mg/l

(Poznámka řasy: Klasifikace je založena na ErC50 [= EC50 (rychlost růstu)]. Není-li základ EC50 specifikován nebo není zaznamenána žádná ErC50, zakládá se klasifikace na nejnižší dostupné EC50.)

 

Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí

Nesnadno rozložitelné látky, pro které jsou dostupná adekvátní data pro chronickou toxicitu ve vodním prostředí

Pokud nejsou k dispozici údaje o rozložitelnosti, ať už jsou stanoveny experimentálně nebo odhadem, měla by se látka považovat za látku, která není rychle rozložitelná.

Chronická toxicita kategorie 1

Při klasifikaci látek do kategorie Akutní toxicita 1 nebo do kategorie Chronická toxicita 1 je nezbytné zároveň uvést příslušný multiplikační faktor nebo faktory

Chronická NOEC nebo 96 h LC50 (ryba) ≤ 0,1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 48 h EC50 (dafnie) ≤ 0,1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 72 nebo 96 h ErC50 ≤ 0,1 mg/l

(řasy nebo jiné rostliny)

(Poznámka řasy: Klasifikace je založena na ErC50 [= EC50 (rychlost růstu)]. Není-li základ EC50 specifikován nebo není zaznamenána žádná ErC50, zakládá se klasifikace na nejnižší dostupné EC50.)

Chronická toxicita kategorie 2

Chronická NOEC nebo 96 h LC50 (ryba) 0,1< c ≤ 1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 48 h EC50 (dafnie) 0,1< c ≤ 1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 72 nebo 96 h ErC50 0,1< c ≤ 1 mg/l

(řasy nebo jiné rostliny)

Snadno rozložitelné látky, pro které jsou dostupná adekvátní data pro chronickou toxicitu ve vodním prostředí

Pokud nejsou k dispozici údaje o rozložitelnosti, ať už jsou stanoveny experimentálně nebo odhadem, měla by se látka považovat za látku, která není rychle rozložitelná.

Chronická toxicita kategorie 1

Při klasifikaci látek do kategorie Akutní toxicita 1 nebo do kategorie Chronická toxicita 1 je nezbytné zároveň uvést příslušný multiplikační faktor nebo faktory

Chronická NOEC nebo 96 h LC50 (ryba) ≤ 0,01 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 48 h EC50 (dafnie) ≤ 0,01 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 72 nebo 96 h ErC50 ≤ 0,01 mg/l

(řasy nebo jiné rostliny)

(Poznámka řasy: Klasifikace je založena na ErC50 [= EC50 (rychlost růstu)]. Není-li základ EC50 specifikován nebo není zaznamenána žádná ErC50, zakládá se klasifikace na nejnižší dostupné EC50.)

Chronická toxicita kategorie 2

Chronická NOEC nebo 96 h LC50 (ryba) 0,01< c ≤ 0,1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 48 h EC50 (dafnie) 0,01< c ≤ 0,1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 72 nebo 96 h ErC50 0,01< c ≤ 0,1 mg/l a

(řasy nebo jiné rostliny)

Chronická toxicita kategorie 3

Chronická NOEC nebo 96 h LC50 (ryba) 0,1< c ≤ 1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 48 h EC50 (dafnie) 0,1< c ≤ 1 mg/l a/nebo

Chronická NOEC nebo 72 nebo 96 h ErC50 0,1< c ≤ 1 mg/l

(řasy nebo jiné rostliny)

 

Látky, pro které nejsou dostupná adekvátní data pro chronickou toxicitu ve vodním prostředí

Chronická toxicita kategorie 1

Při klasifikaci látek do kategorie Akutní toxicita 1 nebo do kategorie Chronická toxicita 1 je

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: