dnes je 17.10.2019
Input:

Klasifikace žíravosti a dráždivosti

26.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.6.2 Klasifikace žíravosti a dráždivosti

Ing. Hana Krejsová

V následujícím textu popisujeme návod ke klasifikaci směsí podle nařízení (ES) CLP pro akutní toxicitu, žíravost, vážné poškození očí a dráždivost.

Obecně je klasifikace žíravostí a dráždivostí podle nařízení (ES) CLP přísnější než tomu bylo podle původního systému. Pro směsi je nastavena pro rozhodování o celkové klasifikaci směsi nižší hranice procentického obsahu složek.

Proto je nutné, aby všichni zvážili, zda je u složek směsí skutečně nutná klasifikace dráždivostí (stává se, že se tato klasifikace objevuje u látek na základě principu předběžné opatrnosti, aniž by byly jakékoli důkazy o tom, že látka dráždivá je) a hlavně je potřeba pečlivě volit procentická rozhraní, která u složek v bezpečnostním listu skrývají skutečný obsah. Pro klasifikaci se v rozhraní vždy volí vyšší hodnota.

Příklad

Skutečný obsah složky žíravé (R34) ve směsi je 4%.

V bezpečnostním listu je uvedeno rozhraní 3-7 %.

Při klasifikaci podle chemického zákona to znamená, že směs nebude na základě této složky klasifikována jako žíravá (hranice je 10%).

Při koncentraci 4% to znamená, že ani podle nařízení (ES) CLP nebude směs na základě této složky klasifikována jako žíravá (hranice je 5%).

Pokud u složky uvedu rozhraní 3-7%, bude celá směs klasifikována podle nařízení (ES) CLP jako žíravá, protože musím vzít pro klasifikaci vyšší hodnotu, tj. 7%, ta překračuje limit pro žíravost 5% a celá směs tak je dle klasifikačního modelu žíravá, i když by ve skutečnosti byla a je pouze dráždivá.

Dvě třídy:

Žíravost/dráždivost pro kůži

Žíravost, kategorie 1A, 1B, 1C (Skin Corr. 1..), Dráždivost pro kůži, kategorie 2 (Eye Irrit. 2)

Vážné poškození očí /oční dráždivost

Vážné poškození očí, kategorie 1 (Eye Dam. 1), Oční dráždivost, kategorie 2 (Eye Irrit. 2)

Kůže

„Žíravostí pro kůži” se rozumí vyvolání nevratného poškození kůže, totiž viditelné nekrózy pokožky zasahující do škáry, po působení zkoušené látky po dobu až 4 hodin. Pro žíravost jsou typické vředy, krvácení, krvavé strupy a na konci 14denního pozorování změna zabarvení v důsledku zblednutí kůže, místa postižená alopecií a jizvy. K posouzení podezřelých lézí se uváží histopatologie.

„Dráždivostí pro kůži” se rozumí vyvolání vratného poškození kůže po působení zkoušené látky po dobu až 4 hodin.

Rovněž extrémní hodnoty pH jako ≤ 2 a ≥ 11,5 mohou naznačovat schopnost vyvolávat účinky na kůži. Automaticky se předpokládá, že je-li látka žíravá pro kůži, je současně látkou žíravou pro oko a látkou způsobující vážné poškození očí.

„Vážným poškozením” očí se rozumí vyvolání poškození oční tkáně nebo zhoršení vidění po aplikaci zkoušené látky na povrch oka, které není plně vratné do 21 dnů po aplikaci.

„Podrážděním očí” se rozumí vyvolání změn v oku po aplikaci zkoušené látky na povrch oka, které jsou plně vratné do 21 dnů po aplikaci.

Doplňující informace

Pozor na extrémní hodnoty pH jako ≤ 2 a ≥ 11,5, mohou naznačovat schopnost vyvolávat účinky na kůži a předpokládá se, že čisté látky s tímto pH závažné účinky na kůži (pro oko) vyvolávají.

U směsí se často objevuje na jedné straně klasifikace podle složení, která vychází např. jako dráždivá a na straně druhé je v oddíle 9 uvedena hodnota pH překračující výše uvedené limity. V tomto případě je nutné mít informaci, zda se pH týká celé směsi nebo složky ve směsi, popřípadě zohlednit kyselou nebo alkalickou kapacitu, která může naznačit, že směs nebude žíravá navzdory nízkým nebo vysokým hodnotám pH.

Žíravost/dráždivost pro kůži

V kategorii 1 pro žíravost existují tři podkategorie rozlišené na základě testů žíravosti nebo-li délky odezvy na expozici.

Žíravostkategorie 1 Podkategorie na základě výsledků testů Odpovídá klasifikaci podle chemického zákona  
kategorie 1A  R35  platí u čisté látky  
kategorie 1B  R34  platí u čisté látky  
kategorie 1C  nové dle CLP   

Dráždivost má pouze jednu kategorii a to kategorii 2, do které patří všechny látky, u nichž na základě testů vychází dráždivost bez ohledu na její intenzitu. Globální harmonizovaný systém (GHS) na rozdíl od nařízení (ES) CLP intenzitu dráždivosti rozlišuje a má na to věty, které se ale v nařízení (ES) CLP nepoužívají.

Dráždivostkategorie 2 Podkategorie na základě výsledků testů Odpovídá klasifikaci podle chemického zákona  
ne  R38  platí u čisté látky  

Kritéria klasifikace pro směsi

!! POZOR !!!:

V nařízení (ES) CLP je hodnocení žíravosti a dráždivosti oproti chemickému zákonu přísnější a proto musí být všechny směsi s touto nebezpečností, hodnocené podle chemického zákona konvenční výpočtovou metodou, přepočítány (překlasifikovány) na podmínky nařízení (ES) CLP.

Kritéria pro látky

Směs se klasifikuje pomocí kritérií pro látky a s přihlédnutím ke strategiím zkoušení a hodnocení za účelem získání údajů pro tyto třídy nebezpečnosti.

Na rozdíl od jiných tříd nebezpečnosti jsou pro žíravost některých látek a směsí pro kůži k dispozici alternativní zkoušky, které mohou poskytnout přesný výsledek pro účely klasifikace, přičemž jejich provedení je jednoduché a poměrně nenákladné.

Při zvažování, zda má být provedena zkouška směsi, musí osoby provádějící klasifikaci použít stupňovitou strategii pro zjištění průkaznosti důkazů, jak je uvedeno v kritériích pro klasifikaci látek pro žíravost a dráždivost pro kůži (strategie testování), aby bylo možno zajistit přesnou klasifikaci a předejít zbytečným zkouškám na zvířatech.

Směs se považuje za žíravou pro kůži (kategorie 1), pokud má hodnotu pH 2 nebo nižší nebo hodnotu pH 11,5 nebo vyšší.

Pokud zohlednění kyselé nebo alkalické kapacity naznačuje, že látka nebo směs nemusí být žíravé navzdory vysoké nebo nízké hodnotě pH, potvrdí se to dalšími zkouškami, pokud možno za použití vhodné validované zkoušky in vitro. Ne na zvířatech!

Strategie zjištění průkaznosti důkazů spočívá v důsledném shromáždění všech dostupných dat fyzikálně chemických, zjištění hodnoty pH, informací z účinků na člověka, informací z odhadových modelů [(Q)SAR], informací o existenci všech dostupných testů. Teprve po jejich postupném vyhodnocení a závěru, že data nejsou dostatečná, lze přistoupit k testování.

U směsí se nejčastěji využívají metody hodnocení na základě obsahu složek.

I u směsí žíravých a dráždivých lze použít pravidla extrapolace, která jsou popsána v kapitole klasifikace toxických směsí.

Při klasifikaci směsí s ohledem na nebezpečnost žíravý/dráždivý se předpokládá že „relevantní složky” směsi jsou ty, které jsou přítomny v koncentraci 1 % (hmotnostní pro tuhé látky, kapaliny, prach, mlhu a páry a objemové pro plyny) nebo vyšší, není-li důvod předpokládat (např. v případě žíravých složek), že složka přítomná v koncentraci nižší než 1 %, může ještě být relevantní pro klasifikaci směsi jako dráždivé/žíravé pro kůži.

Jinými slovy, složka obsažená ve směsi je pro klasifikaci směsi jako dráždivá nebo žíravá relevantní, pokud je složky ve směsi více než 1 %.

To nemusí platit u směsí, které obsahují látky jako kyseliny a zásady, anorganické soli, aldehydy, fenoly a povrchově aktivní látky. Zde i koncentrace složky pod 1 % může vést ke klasifikaci směsi jako celku, zvláště v případech, kdy je takových složek ve směsi více. Rovněž pozor na specifické koncentrační limity pro klasifikaci směsí, které jsou uvedeny v příloze VI. nařízení (ES) CLP v harmonizovaném seznamu klasifikací.

U směsí, které obsahují silné kyseliny nebo zásady, se jako kritérium klasifikace použije hodnota pH, která je lepším ukazatelem žíravosti než koncentrační limity uvedené níže v textu, v tabulce.

Poznámka

Je tedy u směsí obsahujících silné kyseliny nebo zásady nutné znát hodnotu pH?

Pokud je pro směs hodnota pH známá (uvedena v bezpečnostním listu, změřena), použije se jako kritérium pro klasifikaci celé směsi, je-li toto pH ≤ 2 a ≥ 11,5 bude celá směs bez ohledu na procentické složení, klasifikována jako žíravá. Pokud hodnotu neznáme, postupujeme podle výpočtové metody. Nařízení (ES) CLP neukládá povinnost cokoli kvůli klasifikaci měřit nebo testovat.

Co dělat, když v bezpečnostním listu je uvedena hodnota pH, ale směs je od dodavatele klasifikována na základě složek?

Jde o poměrně častý případ, stejně jako že je od dodavatele na štítku uveden symbol pro dráždivost a současně pH převyšující stanovené hranice.

Vzhledem k tomu, že za správnou klasifikaci, označení a bezpečnostní list odpovídá při uvádění na trh dodavatel, tak pokud je taková směs uváděna dále na trh, bude nutné ověřit (dotazem, změřením) jak to s hodnotou pH směsi uváděné dále na trh je. V případě používání takové směsi pro vlastní potřebu, je rovněž doporučeno ověření, aby bylo zaručeno bezpečné nakládání.

Při klasifikaci žíravosti a dráždivosti se obecně uplatňuje princip aditivity, tj. složky s těmito vlastnostmi mohou zesilovat účinky celé směsi.

Aditivita

Co je aditivita?

Některé nebezpečné vlastnosti se v rámci směsi ovlivňují. To znamená, že obsahuje-li směs více složek s určitou nebezpečností, které jsou obsaženy v koncentraci pod limity vedoucí k celkové klasifikaci směsi podle složky, je nutné posoudit nebezpečnost v rámci aditivity. Zda tedy směs jako celek nebude klasifikována jako nebezpečná vzhledem k obsahu složek s danou vlastností.

Obecné limity složek klasifikovaných jako žíravé/dráždivé pro kůži (kategorie 1 nebo 2), které vedou ke klasifikaci směsi jako žíravá/dráždivá. (Tabulka 1)

Součet složek klasifikovaných jako Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako 
žíravé pro kůži dráždivé pro kůži 
kategorie 1* kategorie 2 
žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C  5 %   1% ale 5 %  
dráždivé pro kůžikategorie 2   10 %  
(10 x žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C) + dráždivé pro kůži kategorie 2    10 %  

* Zařazení do jednotlivých podkategorií:

  1. Součet všech složek směsí zařazených jako žíravých pro kůži do jednotlivých kategorií 1A, 1B nebo 1C musí být roven nebo větší než 5 %, aby směs byla zařazena jako žíravá pro kůži do odpovídající kategorie 1A, 1B nebo 1C.
  2. Je-li součet složek v kategorii žíravosti 1A < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1B.
  3. Obdobně, je-li součet složek žíravých pro kůži kategorie 1A+1B < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B+1C je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1C.

Pozor

Pokud má některá složka koncentrační limit (je uveden v harmonizované klasifikaci) jiný než obecný použije se pro výpočet původní konvenční výpočtová metoda s limity nařízení (ES) CLP (viz příklady).

Zvláštní případy

Směs obsahující složky, které jsou žíravé nebo dráždivé pro kůži, a které nelze klasifikovat na základě koncepce aditivity vzhledem k chemickým vlastnostem, které použití tohoto přístupu znemožňují, se zařadí jako žíravé pro kůži do kategorie 1A, 1B nebo 1C, pokud obsahuje ≥ 1 % složky zařazené do odpovídající kategorie 1A, 1B nebo 1C, nebo do kategorie 2, pokud obsahuje ≥ 3 % dráždivé složky.

Obecné koncentrační limity složek směsí, u nichž se nepoužije koncepce aditivity, které vedou ke klasifikaci směsi jako žíravé/ dráždivé pro kůži

Složka Koncentrace Směs zařazena pro účinky na kůži do kategorie 
Kyselina s pH 2   1 %  kategorie 1  
Zásada s pH 11,5   1 %  kategorie 1  
Jiné žíravé složky (kategorie 1A, 1B, 1C) u nichž se nepoužije aditivita   1 %  kategorie 1  
Jiné dráždivé složky (kategorie 2) u nichž se nepoužije aditivita., včetně kyselin a zásad.   3%  kategorie 2  

Postup klasifikace

Někdy mohou spolehlivé údaje prokazovat, že nebezpečí žíravosti/dráždivosti pro kůži u určité složky nebude zjevné, i když je přítomna na úrovni vyšší než obecné koncentrační limity. V těchto případech se směs klasifikuje podle těchto údajů.

Jindy, pokud se předpokládá, že žíravost/dráždivost složky s ohledem na dráždivosti/žíravosti pro kůži není zjevná, i když je přítomna na úrovni vyšší než obecné koncentrační limity, zváží se zkoušení směsi. V těchto případech se použije strategie zjištění průkaznosti důkazů.

Existují-li údaje prokazující, že jedna nebo více složek mohou být žíravé nebo dráždivé v koncentraci < 1 % (žíravé) nebo < 3 % (dráždivé), směs se klasifikuje odpovídajícím způsobem.

Příklady klasifikace

Žíravost/dráždivost celé směsi se podle konvenční výpočtové metody dle chemického zákona určuje podle procentického obsahu složky ve směsi a to následovně:

Klasifikace látky Klasifikace směsi 
  C R35  C R34 Xi, R38 
C  R35 c ≥ 10 %R35 povinná  5 % ≤ c < 10 %R34 povinná  1 % ≤ c < 5 %R38 povinná  Vždy povinná i věta R36  
C  R34  c ≥ 10 %R34 povinná  5 % ≤ c < 10 %R38 povinná  Vždy povinná i věta R36  
Xi  R38   c ≥ 20 %R38 povinná   

Žíravost/dráždivost celé směsi se podle výpočtové metody dle nařízení (ES) CLP určuje podle procentického obsahu složky ve směsi a to následovně:

Součet složek klasifikovaných jako Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako 
žíravé pro kůži dráždivé pro kůži 
kategorie 1*  kategorie 2  
žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C  5 %   1% ale 5 %  
dráždivé pro kůžikategorie 2   10 %  
(10 x žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C) + dráždivé pro kůži kategorie 2    10 %  

Rozhodující koncentrace jsou v nařízení (ES) CLP nastaveny přísněji, proto je nutné přepočítání celé směsi, nestačí pouhý převod výsledné klasifikace směsi podle chemického zákona na klasifikaci podle nařízení (ES) CLP.

Poznámka

Jestliže je směs klasifikována jako žíravá, již se nehodnotí a neklasifikuje jako směs vážně poškozující oči. Látka (směs) žíravá je automaticky považována za látku (směs) poškozující oči. Viz věta H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Příklad 1

Složka A:

4 % Skin Corr. 1B

Složka B:

0,5% Skin Corr. 1A (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Složka C:

0,7% Skin Corr. 1A (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Podmínka 1

Součet všech složek směsí zařazených jako žíravých pro kůži do jednotlivých kategorií 1A, 1B nebo 1C musí být roven nebo větší než 5 %, aby směs byla zařazena jako žíravá pro kůži do odpovídající kategorie 1A, 1B nebo 1C.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%)

0,5 + 0,7 = 1,2 < 5 podmínka 1 není splněna

Do kategorie 1B je zařazena složka A (4%)

4 < 5 podmínka 1 není splněna

Podmínka 2

Je-li součet složek v kategorii žíravosti 1A < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1B.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%), do kategorie 1B je zařazena složka A (4%)

1A: 0,5 + 0,7 = 1,2 < 5

1B: 1A+1B= 0,5 + 0,7 + 4 = 5,2 je větší než 5

Podmínka 2 je splněna, směs bude klasifikována jako Skin Corr. 1B, H314 (Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.)

Příklad 2

Složka A:

3% Skin Corr. 1B

Složka B:

0,5% Skin Corr. 1A (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Složka C:

0,7% Skin Corr. 1A (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Složka D:

1,5 % Skin Corr. 1C

Podmínka 1

Součet všech složek směsí zařazených jako žíravých pro kůži do jednotlivých kategorií 1A, 1B nebo 1C musí být roven nebo větší než 5 %, aby směs byla zařazena jako žíravá pro kůži do odpovídající kategorie 1A, 1B nebo 1C.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%)

0,5 + 0,7 = 1,2 < 5 podmínka 1 není splněna

Do kategorie 1B je zařazena složka A (3%)

3 < 5 podmínka 1 není splněna

Podmínka 2

Je-li součet složek v kategorii žíravosti 1A < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1B.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%), do kategorie 1B je zařazena složka A (3%)

1A: 0,5 + 0,7 = 1,4 < 5

1B: 1A+1B= 0,5 + 0,7 + 3 = 4,2 je menší než 5 podmínka 2 není splněna

Podmínka 3

Obdobně, je-li součet složek žíravých pro kůži kategorie 1A+1B < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B+1C je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1C.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%), do kategorie 1B je zařazena složka A (3%), do kategorie 1C je zařazena složka D (1,5%)

1A+1B= 0,5 + 0,7 + 3 = 4,2 je menší než 5

1A+1B+1C = 0,5 + 0,7 + 3 + 1,5 = 5,7 je větší než 5

Podmínka 3 je splněna, směs bude klasifikována jako Skin Corr. 1C, H314 (Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.)

Příklad 3

Složka A:

0,8% Skin Corr. 1B

Složka B:

0,5% Skin Corr. 1A

Složka C:

0,7% Skin Corr. 1A

Složka D:

0,5 % Skin Corr. 1C

Podmínka 1

Součet všech složek směsí zařazených jako žíravých pro kůži do jednotlivých kategorií 1A, 1B nebo 1C musí být roven nebo větší než 5 %, aby směs byla zařazena jako žíravá pro kůži do odpovídající kategorie 1A, 1B nebo 1C.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%)

0,5 + 0,7 = 1,2 < 5 podmínka 1 není splněna

Do kategorie 1B je zařazena složka A (4%)

0,8 < 5 podmínka 1 není splněna

Podmínka 2

Je-li součet složek v kategorii žíravosti 1A < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1B.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%), do kategorie 1B je zařazena složka A (0,8 %)

1A: 0,5 + 0,7 = 1,2 < 5

1B: 1A+1B= 0,5 + 0,7 + 0,8 = 2,0 je menší než 5 podmínka 2 není splněna

Podmínka 3

Obdobně, je-li součet složek žíravých pro kůži kategorie 1A+1B < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B+1C je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1C.

Do kategorie 1A je zařazena složka B (0,5%) a složka C (0,7%), do kategorie 1B je zařazena složka A (3%), do kategorie 1C je zařazena složka D (1,5%)

1A+1B= 0,5 + 0,7 + 0,8 = 2,0 je menší než 5

1A+1B+1C = 0,5 + 0,7 + 0,8 + 0,5 = 2,5 je menší než 5, podmínka 3 není splněna

Směs nebude klasifikována jako žíravá.

Bude klasifikována jako dráždivá?

Směs je klasifikována jako dráždivá když platí:

(10 x žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C) + dráždivé pro kůži kategorie 2 ≥ 10 %

Ve směsi je: 1B (0,8%), 1A (0,5%), 1A (0,7%), 1C (0,5%), směs neobsahuje složku dráždivou, do výpočtu dosadíme 0.

10x0,8 + 10x0,5 + 10x0,7 + 10x0,5 + 0 = 8 + 5 +7 +5 + 0 = 25 je větší než 10

Směs bude klasifikována jako dráždivá Skin Irrit. 2 H315 (Dráždí kůži)

a současně jako směs dráždivá pro oko Eye Irrit. 2 H319

Směs je klasifikována jako dráždivá pro oko když platí:

(10 x žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C) + vážné poškození očí kategorie 1 + dráždivé pro oči kategorie 2 ≥ 10 %

Ve směsi je: 1B (0,8%), 1A (0,5%), 1A (0,7%), 1C (0,5%), směs neobsahuje složku vážné poškození očí kategorie 1 a dráždivou pro oči do výpočtu dosadíme 0.

10x0,8 + 10x0,5 + 10x0,7 + 10x0,5 + 0 = 8 + 5 +7 +5 + 0 + 0 = 25 je větší než 10

Viz klasifikace dráždivosti pro oči.

Příklad 4

Složka A:

5% Skin Irrit. 2

Složka B:

0,4% Skin Corr. 1B (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Složka C:

3 % Skin Irrit. 2

Žádná složka dráždivá není v koncentraci vyšší než 10%.

Součet složek dráždivých (5 + 3 = 8) není vyšší než 10%.

Složka žíravá není v koncentraci vyšší než 5%.

Aditivita se složkou žíravou:

Směs je klasifikována jako dráždivá když platí:

(10 x žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C) + dráždivé pro kůži kategorie 2 ≥ 10 %

Ve směsi je: 1B (0,4%), Skin Irrit 2 (5%), Skin Irrit 2 (3%).

10x0,4 + 5 + 3 = 4 + 5 + 3 = 12 je větší než 10

Směs bude klasifikována jako dráždivá Skin Irrit. 2 H315 (Dráždí kůži)

Příklad 5

Složka A:

15% Skin Irrit. 2

Složka B:

0,4% Skin Corr. 1B (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Složka C:

3 % Skin Irrit. 2

Složka žíravá není v koncentraci vyšší než 5%.

Složka A dráždivá (15%) je v koncentraci vyšší než 10%.

Směs bude klasifikována jako dráždivá Skin Irrit. 2 H315 (Dráždí kůži)

Aditivitu se složkou žíravou není nutné počítat, její přídavek klasifikaci dráždivosti nezhorší.

Příklad 6

Složka A:

1-5 % Skin Irrit. 2

Složka B:

< 0,4% Skin Corr. 1B (silná kyselina) - složkou se zabýváme i když je pod 1%

Složka C:

1-3 % Skin Irrit. 2

Klasifikace stejná jako u příkladu 4, v případě koncentračního rozmezí složek se klasifikace počítá s horní mezí.

Příklad 7

Složka A:

4 % Skin Corr. 1B, H314

Složka B:

9 % Skin Corr. 1B, H314

Složka je harmonizovaně klasifikovanou látkou a má uvedeny specifické limity pro klasifikaci směsi:

c ≥ 25 % Skin Corr. 1B, H314

10% ≤ c < 25% Skin Irrit. 2 H315

Žíravost směsi v tomto případě (pouze pokud jsou k dispozici

Partneři