Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

13.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.13
Komentář zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Ondřej Trojan

Povinnosti vyplývající ze zákona o geologických pracích před provedením průzkumného vrtu

Článek pojednává o povinnostech vyplývajících ze zákona o geologických pracích, které musí organizace splnit, aby mohla provádět geologické práce, například vyhledávání a průzkumu zdrojů podzemních vod.

Tyto geologické práce jsou využívány zejména pro průzkum území za účelem následné stavby studny.

V tomto článku není popisována situace pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek, ačkoliv mnoho povinností je identických.

 

Organizace:

Organizací oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce je podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, pouze ta fyzická a právnická osoba, která splňuje (mimo jiných podmínek stanovených jinými právními předpisy) to, že u ní geologické práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen „odpovědný řešitel geologických prací”).

O tom, že osoba je odborným řešitelem geologických prací, rozhoduje Ministerstvo životního prostředí ČR, které rozhodne o vydání osvědčení, a to na dobu neurčitou.

Tato osoba musí mít vysokoškolské vzdělání geologického směru, odbornou praxi v oboru (alespoň 3 roky), včetně dostatečné odborné úrovně dosavadních prací, a musí složit zkoušku ze znalosti potřebných předpisů a mít čistý trestní rejstřík.

Dokumenty, jakými jsou projekty a dílčí a závěrečné zprávy, musejí být opatřeny podpisem odpovědného řešitele a otiskem kulatého razítka, který musí obsahovat malý státní znak České republiky, jméno odpovědného řešitele geologických prací, vyznačený obor nebo specializaci a pořadové číslo osvědčení o odborné způsobilosti.

Organizace má povinnost, aby u ní její práce řídil a za její práce odpovídal odpovědný řešitel. Odpovědný řešitel tak zjevně musí být ve smluvním vztahu s organizací.

V praxi se někdy děje, že odborného řešitele navrhne objednatel, což nijak nevadí, pokud následně uzavře organizace s tímto řešitelem smlouvu. Pokud by však organizace prováděla práce a přitom by neměla smlouvu s odborným řešitelem, měl by ji například pouze objednatel prací, tj. zákazník, pak by organizace nesplnila svou povinnost vyplývající s ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a spáchal by tak správní delikt dle ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, za který může ministerstvo uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Proto organizace musí vždy mít smluvně zajištěného konkrétního řešitele na daný projekt.

 

Projekt:

Provádění geologických prací je možné jen na základě schváleného projektu geologických prací. Cílem projektu je, aby bylo zřejmé, jaké práce jsou plánovány, a aby byly řádně uvedeny jejich cíle a způsoby jejich dosažení, přičemž projekt musí být schválen odborným řešitelem, proto by jeho vypracování mělo být zárukou toho, že nedojde k provádění nevhodných či protiprávních prací.

V případě, že projekt geologických prací (nebo jeho změny) obsahuje strojní vrtné práce

 • hlubší než 30 m nebo

 • celková délka přesahuje 100 m,

musí organizace zaslat projekt místně příslušnému krajskému úřadu, a to nejméně 30 dní před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku, přičemž krajský úřad se k tomu následně do 30 dnů vyjádří.

Projekt musí obsahovat:

 • název geologického úkolu, označení druhu a etapy geologických prací;

 • označení území, včetně názvu obce a kraje (u regionálních prací se uvádí region, názvy krajů apod.);

 • identifikaci objednavatele a organizace (jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa podnikání u podnikajících fyzických osob; jméno, příjmení a adresa bydliště u nepodnikajících fyzických osob; obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno u právnických osob);

 • cíl geologických prací a požadavky na výstupy řešení geologického úkolu;

 • závěry ze zhodnocení výsledků a poznatků z dřívějších geologických prací;

 • postup řešení geologického úkolu, včetně uvedení druhů jednotlivých projektovaných prací (rozsah, metodika, vztah k zájmům chráněným dalšími právními předpisy – uvedení řešení střetu zájmů);

 • projekt technických prací spojených se zásahem do pozemku (ve formě přílohy);

 • specifikaci a metodiku odběru vzorků, včetně uchovávání, je-li odběr projektován;

 • kvalitativní podmínky pro provádění a vyhodnocování geologických prací, způsob a přesnost jejich lokalizace a specifikaci kontrolních prací, pokud jsou požadovány;

 • časový harmonogram prací;

 • cenu a rozpočet geologických prací, pokud to objednavatel požaduje;

 • datum zpracování projektu, jméno, příjmení a podpis odpovědného řešitele;

 • textové a grafické přílohy.

Projekt technických prací musí obsahovat:

 • identifikaci provozovatele technických prací a osoby odpovídající za provedení prací;

 • specifikaci technických prací, včetně použitých strojů nebo zařízení;

 • příprava pracoviště (doprava, přívod vody, energie a další potřebné přípravné práce, specifikace dočasných staveb a jejich umístění a způsob uložení materiálů);

 • určení místa a způsobu ukládání:

  1. vzorků,
  2. vrtné drtě,
  3. použitého vrtného výplachu a
  4. jiných vzniklých hmot;
 • řešení likvidačních, popřípadě zajišťovacích a rekultivačních prací;

 • návrh opatření k řešení střetů zájmů chráněných právními předpisy (i jinými, například vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně veřejného zdraví) a k předcházení vzniku škod při provádění geologických prací;

 • návrh opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Evidence:

Zamýšlené geologické práce se musejí vždy řádně a včas evidovat, přičemž tuto evidenci zpracovává organizace, která musí tyto podklady zaslat nejméně 30 dní před zahájením prací České geologické službě.

Organizace také musí oznamovat případné podstatné změny v zamýšlených geologických pracích, stejně tak musí oznamovat jejich případné neuskutečnění.

Informace obsažené v evidenci musejí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo název a sídlo u právnických osob; obchodní firmu nebo jméno a příjmení a místo podnikání u fyzických osob;

 • identifikační číslo, pokud bylo organizaci přiděleno;

 • název geologického úkolu;

 • označení druhu a etapy geologických prací;

 • cíl geologických prací;

 • hlavní druhy projektovaných prací;

 • název a kód dotčených katastrálních území;

 • název místně příslušného kraje;

 • datum

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: