dnes je 17.7.2024

Input:

Metodický pokyn MŽP pro stanovení PCB ve směsných vzorcích ze stykových transformátorů

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.21 Metodický pokyn MŽP pro stanovení PCB ve směsných vzorcích ze stykových transformátorů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Metodický pokyn pro využití směsných vzorků provozních kapalin ze stykových transformátorů (tlumivek) instalovaných na kolejových úsecích pro analytické prokazování nepřítomnosti PCB a za účelem inventarizace PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB podle §§ 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

1 ÚVOD

Stykové transformátory (tlumivky) (dále jen „stykové transformátory“) jsou speciální zařízení umístěná u hranic izolovaného úseku tratě. Zajišťují přechod zpětných trakčních, topných nebo pomocných proudů přes izolované styky z jednoho elektrického kolejového úseku do sousedního, a zároveň vhodným transformačním poměrem přizpůsobují výstroj napájecího a přijímacího konce ke kolejovému vedení.

Jako každý transformátor mají stykové transformátory dvě vinutí: jedno je trakční, jeho konce jsou připojeny ke kolejnicím, jeho střední odbočka slouží k odvodu a je obvykle spojena se střední odbočkou sousedícího stykového transformátoru. Do druhého vinutí je na jedné straně připojen generátor střídavého signalizačního proudu a na druhé straně relé, citlivé na střídavý proud. Je-li volný, signalizační proud se dostane přes jeden stykový transformátor do kolejnic a na druhé straně přes druhý stykový transformátor sepne relé, které signalizuje volnost obvodu. Při příjezdu vlaku/vlakové soupravy do kolejového obvodu dojde propojením kolejnic koly vlaku ke zkratování signalizačního proudu a relé odpadne.

Primární (trakční) vinutí stykového transformátoru musí být dimenzováno na trakční proudy. Při stejnosměrné trakci 3 000 V se obvykle dimenzuje na 1 000 A na jednu kolejnici, při střídavé trakci 25 kV na 150 A. Sekundární vinutí je dimenzováno pouze na signální proud. Zajišťují funkci kolejových obvodů, které jsou napájeny nebo kódovány signálním proudem o kmitočtech v rozmezí od 25 Hz do 400 Hz.

Vlastní transformátorový systém je umístěn v lisované polyamidové skříni, která je vyplněna polyuretanovou zalévací hmotou se zvýšenou tepelnou vodivostí (např. typ DT 075 E).

Předmětem tohoto metodického pokynu jsou pouze ta zařízení, která obsahují provozní kapalinu/transformátorový olej. Z hlediska inventarizace zařízení s PCB je lze stručně popsat jako uzavřenou ocelovou nádobu, která chrání stykový transformátor (magnetický obvod a vinutí) a některé spínací prvky (relé).

Ilustrační fotografie - příklad stykových transformátorů na železnici

Ilustrační fotografie - příklad stykových transformátorů v metru

Nádoba transformátoru je plněna elektroizolační kapalinou na bázi minerálního oleje, který zde plní izolační, chladicí a protikorozní funkci, tak jako ve velkých transformátorech. Touto kapalinou bývá převážně standardní minerální transformátorový olej, většinou nízké kvality, což je však vzhledem k provozním podmínkám a používaným elektrickým napětím dostatečné. Současně provozovaná zařízení jsou různého staří (několik let až několik desítek let) a typů od různých výrobců, vč. zahraničních. Nejčetněji se vyskytují v železničních stanicích, na vlastních tratích je můžeme nalézt párově či jednotlivě po cca 800 až 1 000 metrech. Množství provozní kapaliny závisí na typu zařízení, obecně lze konstatovat, že se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 až 20 litrů.

Majoritním držitelem těchto zařízení v ČR jsou České dráhy, a. s., které provozují v současné době více než 27 000 stykových transformátorů. Převážná většina těchto zařízení, která jsou dnes v provozu, používá jako izolační a chladicí médium elektroizolační kapalinu na bázi minerálního oleje. Nově vyráběná zařízení jsou již „suchá“, bezolejová. V menší míře je provozovatelem a držitelem stykových transformátorů také společnost dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Praha.

2 ÚČEL METODICKÉHO POKYNU

Metodický pokyn se vydává za účelem stanovení pravidel při využití směsných vzorků provozních kapalin ze stykových transformátorů (tlumivek) instalovaných na kolejových úsecích pro analytické prokazování nepřítomnosti PCB. Za účelem inventarizace PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB podle §§ 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, budou získaná data předávána Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v souladu s vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.

Metodický pokyn je určen pro:

 • osoby, které byly certifikovány podle ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (dříve ČSN 45013) pro odběry vzorků za účelem evidence zařízení a látek s obsahem PCB dle vyhlášky č. 384/2001 Sb., v § 2 odst. 2, a splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, a mají přiděleno registrační číslo od Centra pro hospodaření s odpady (CeHO) při VÚV T.G.M. v Praze, resp. Ministerstva životního prostředí,

 • laboratoře, které splňují požadavky vyhlášky č. 384/2001 Sb., v § 2 odst. 4. a mají přiděleno registrační číslo od Centra pro hospodaření s odpady (CeHO) při VÚV T.G.M. v Praze, resp. Ministerstva životního prostředí,

 • právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci PCB nebo provozují/vlastní zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci.

3 PŘEDMĚT METODICKÉHO POKYNU

Metodický pokyn se vztahuje na všechny stykové transformátory (tlumivky), které používají jako elektroizolační a chladicí médium kapalinu na bázi minerálního oleje (transformátorový olej). Jedná se zejména o následující typy, jejichž výčet není úplný:

 • AL- 1ER

 • BJ 250

 • DOMB 1000

 • DT 1-150

 • DT 250

 • DT 252

 • DT 0,2

 • DT 06 500

 • DT 0,75

 • DT

 • STM 0,93 B

Výrobci jsou ze zemí: bývalého Československa, České republiky, Rumunska, bývalého SSSR

4 POSTUP
4.1 Postup odběru vzorků

Z každého stykového transformátoru se odebere jeden vzorek (do dvou typizovaných vzorkovnic pro celostátní evidenci/inventarizaci PCB), stejně jako u jakéhokoliv jiného zařízení.

Odběr se provádí (u většiny typů zařízení) z plnicího otvoru ve víku transformátoru pomocí jednorázových injekčních stříkaček vhodného objemu (20 - 50 ml) s hadičkou potřebné délky. U některých typů se odebírá vzorek z dolní části transformátoru (výpustný šroub) do jednorázové pomocné nádobky (100 - 200 ml).

Použité stříkačky s hadičkami a jednorázové pomocné nádobky, popř. použité ochranné pomůcky, se ukládají do shromažďovacích prostředků podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, např. do uzavíratelných kontejnerů nebo silnostěnných plastových pytlů. Vzniklé nebezpečné odpady s obsahem oleje/potenciálně rovněž odpady PCB musejí být předány společnosti s oprávněním nakládat s těmito druhy odpady. Detailní informace lze získat na příslušném krajském úřadě nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

4.2 Příprava směsných vzorků v laboratoři

V laboratoři se přivezené vzorky rozdělí následujícím způsobem.

1.

První z dvojice vzorkovnic se uloží do archivu.

2.

Z druhých vzorkovnic se vytvoří skupiny po 3 vzorcích oleje.

Vzorky se odebírají a spojují ze stykových transformátorů umístěných paralelně vedle sebe, proti sobě a nebo co nejblíže u sebe. Vždy se však musí takto „grupovat“ zařízení z jednoho organizačního celku (např. státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a ČD, a. s., trasa metro DPHMP, a. s.) nebo specifického kolejového úseku/trasy.

3.

Vzorky se smíchají v poměru 1 : 1 : 1 tak, aby nedošlo ke kontaminaci zbytků provozních kapalin ve vzorkovnicích.

Doporučuje se např.

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...