Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů

7.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.1.2
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů

Envi profi, Úřední věstník Evropské unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002
ze dne 25. listopadu 2002

aktualizované znění dokumentu ze 7. 11. 2016

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrhy Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) K monitorování odpadové politiky vyžaduje Společenství pravidelné statistické údaje Společenství o produkci odpadů a nakládání s odpady z podniků a domácností. To vytváří základ pro monitorování, zda jsou dodržovány zásady co nejvyšší míry využívání a odstraňování odpadů. Statistické nástroje jsou však ještě nutné k hodnocení souladu se zásadou předcházení vzniku odpadů a k vytvoření vazby mezi údaji o vzniku odpadů a globálními, národními a regionálními údaji o využívání zdrojů.

(2) Je nutné definovat pojmy pro popis odpadů a nakládání s odpady, aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků statistiky odpadů.

(3) Odpadová politika Společenství vede k vytvoření souboru zásad, které mají dodržovat původci odpadů, a zásad nakládání s odpady. To vyžaduje monitorování odpadů v různých bodech toku odpadů při vzniku, sběru, využívání a odstraňování.

(4) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [4].

(5) K zajištění srovnatelných výsledků by měly být statistické údaje o odpadech vypracovány v souladu se specifikovaným rozčleněním, ve vhodné formě a v rámci stanoveného časového období od konce referenčního roku.

(6) Protože členské státy nemohou dostatečně splnit cíl navrhovaného opatření, zejména vybudovat rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, vzhledem k potřebě definovat podmínky popisu odpadů a nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna srovnatelnost statistických údajů poskytnutých členskými státy, a proto lze tohoto cíle lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení hranici nutnou pro dosažení cíle navrhovaného opatření.

(7) Členské státy mohou potřebovat přechodné období k vypracování statistických údajů o odpadech pro všechny nebo některé své ekonomické činnosti A, B a G až Q klasifikace NACE Rev. 1 stanovené nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [5], pro které jejich statistický systém vyžaduje zásadní úpravy.

(8) Opatření nutná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(9) Komise konzultovala Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1, Cíl

1. Cílem tohoto nařízení je stanovit rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů.

2. Členské státy a Komise v rámci svých příslušných pravomocí vypracují statistické údaje Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, s výjimkou radioaktivního odpadu, na který se již vztahuje jiná právní úprava.

3. Statistické údaje zahrnují tyto oblasti:

a) vznik odpadů podle přílohy I;

b) využití a odstraňování odpadů podle přílohy II;

c) podle pilotních studií ve smyslu článku 5: dovoz a vývoz odpadů, pro které se neshromažďují údaje podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [7], v souladu s přílohou III.

4. Při sestavování statistických údajů dodrží členské státy a Komise statistickou nomenklaturu zaměřenou zejména na látky uvedenou v příloze III.

5. Komise postupem podle v čl. 7 odst. 2 vypracuje tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES [8].

Článek 2, Definice

Pro účely a v rámci tohoto nařízení se:

a) “odpadem“ rozumí jakákoli látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [9];

b) “odděleně sbíranými frakcemi odpadů“ rozumí domovní a podobné odpady, které odděleně sbírají v homogenních frakcích veřejné služby, neziskové organizace a soukromé podniky provozující organizovaný sběr odpadů;

c) “recyklací“ rozumí pojem stejného významu jako v definici uvedené v čl. 3 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [10];

d) “využitím“ rozumí jakákoli z operací stanovených v příloze II. B směrnice 75/442/EHS;

e) “odstraňováním“ rozumí jakákoli z operací stanovených v příloze II. A směrnice 75/442/EHS;

f) “zařízením pro využití nebo odstraňování“ rozumí zařízení, které musí mít povolení nebo registraci podle článků 9, 10 nebo 11 směrnice 75/442/ES;

g) “nebezpečnými odpady“ rozumějí všechny odpady definované v čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [11];

h) “odpady neklasifikované jako nebezpečné“ rozumějí odpady, které nespadají pod bod g);

i) “spalováním“ rozumí tepelné zpracování odpadů ve spalovacím zařízení definovaném v čl. 3 odst. 4 nebo spoluspalovacím zařízení definovaném v čl. 3 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů [12];

j) “skládkou“ rozumí místo pro odstraňování odpadů dle definice v čl. 2 písm. g) směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů [13];

k) “kapacitou zařízení na spalování odpadů“ rozumí nejvyšší kapacita spalování odpadů v tunách za rok nebo v gigajoulech;

l) “kapacitou zařízení na recyklaci odpadů“ rozumí nejvyšší kapacita recyklace odpadů v tunách za rok;

m) “kapacitou skládek“ rozumí zbývající kapacita (na konci referenčního roku) skládek pro ukládání odpadů v budoucnosti, měřená v kubických metrech;

n) “kapacitou jiných zařízení na odstraňování odpadů“ rozumí kapacita zařízení na odstraňování odpadů měřená v tunách za rok.

Článek 3, Shromažďování údajů

1. Členské státy při splnění podmínek pro kvalitu a přesnost definovaných postupem podle čl. 7 odst. 2 získávají údaje nezbytné k upřesnění charakteristik uvedených v přílohách I a II pomocí:

- průzkumů,

- správních nebo jiných zdrojů, například povinnosti překládat zprávy podle právních předpisů Společenství pro nakládání s odpady,

- statistických odhadovacích postupů na základě vzorků nebo údajů odhadců v oblasti odpadů nebo

- kombinací těchto způsobů.

Pro snížení zatížení vyplývajícího ze získávání údajů mají vnitrostátní orgány a Komise přístup ke správním zdrojům údajů, s výhradou omezení a podmínek stanovených každým členským státem a Komisí v rámci jejich příslušných pravomocí.

2. Pro snížení administrativního zatížení malých podniků jsou z průzkumů vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů.

3. Členské státy vypracovávají statistické výsledky podle rozpisu uvedeného v přílohách I a II.

4. Vyloučení uvedené v odstavci 2 musí být z hlediska působnosti a kvality v souladu s cíli uvedenými v oddílu 7 odst. 1 příloh I a II.

5. Členské státy předávají výsledky, včetně důvěrných údajů, Eurostatu ve vhodném formátu a ve stanovené lhůtě od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách I a II.

6. Zpracování důvěrných údajů a přenos takových údajů podle odstavce 5 se provádí v souladu se stávajícími ustanoveními Společenství, která se týkají statistické důvěrnosti.

Článek 4, Přechodné období

1. V průběhu přechodného období může Komise na žádost členského státu a postupem podle čl. 7 odst. 2 povolit odchylky od ustanovení oddílu 5 příloh I a II. Toto přechodné období nesmí přesáhnout:

a) dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II;

b) tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví) a 2 (rybolov) přílohy I.

2. Odchylky uvedené v odstavci 1 lze jednotlivým členským státům povolit pouze pro údaje prvního referenčního roku.

3. Komise vypracuje program pro pilotní studie o odpadech z ekonomických činností uvedených v odst. 1 písm. b), které by měly provádět členské státy. Pilotní studie se zaměří na rozvoj metodologie pro získávání pravidelných údajů, která se bude řídit zásadami statistiky Společenství stanovenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97.

Komise financuje až 100 % nákladů na provedení pilotních studií. Na základě závěrů pilotních studií Komise přijme nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 5

Dovoz a vývoz odpadů

1. Komise vypracuje program pro pilotní studie o dovozu a vývozu odpadů, které mají členské státy provádět. Pilotní studie se zaměří na rozvoj metodologie pro získávání pravidelných údajů, která se bude řídit zásadami statistiky Společenství stanovenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97.

2. Program Komise pro pilotní studie bude v souladu s obsahem příloh I a II, zejména pokud jde o hlediska týkající se rozsahu a míry pokrytí odpadů, kategorií odpadů ke klasifikaci odpadů, referenčních roků a periodicity, s přihlédnutím k oznamovací povinnosti podle nařízení (EHS) č. 259/93.

3. Komise financuje až 100 % nákladů na provedení pilotních studií.

4. Na základě závěrů pilotních studií uvědomí Komise Evropský parlament a Radu o možnostech sestavení statistik o činnostech a charakteristikách zahrnutých do pilotních studií o dovozu a vývozu odpadů. Komise přijme nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2.

5. Pilotní studie budou provedeny nejpozději do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 6, Prováděcí opatření

Opatření nutná k provádění tohoto nařízení se přijímají postupem podle čl. 7 odst. 2. Zahrnují opatření:

a) k přizpůsobení hospodářskému a technickému vývoji při shromažďování a statistickém zpracování údajů i zpracování a přenosu výsledků;

b) k přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III;

c) k dosažení výsledků v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím k ekonomickým strukturám a technickým podmínkám členského státu; tato opatření mohou každému členskému státu umožnit nevykazovat určité položky z rozpisu, za předpokladu prokazatelně omezeného dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve všech případech, kdy budou uděleny výjimky, se vypočte celkový objem odpadů pro každou položku uvedenou v oddílu 2 bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

d) k definování správných kritérií hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 příloh I a II;

e) ke stanovení vhodného formátu pro přenos výsledků ze strany členských států do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

f) k sestavení seznamu přechodných období a odchylek poskytnutých členským státům podle článku 4;

g) k uplatnění výsledků pilotních studií podle čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1.

Článek 7, Postup ve výborech

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [14].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Komise sdělí výboru zřízenému směrnicí 75/442/EHS návrh opatření, který hodlá předložit Výboru pro statistické programy.

Článek 8, Zpráva

1. Komise do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, a zejména o jejich kvalitě a zatížení podniků.

2. Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh, který zruší překrývající se povinnost překládat zprávy.

3. Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1. V případě nutnosti navrhne přezkoumání pilotních studií, o kterých se rozhodne v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

Článek 9, Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

B. Bendtsen

[1] Úř. věst. C 87, 29.3.1999, s. 22. Úř. věst. C 180 E, 26. 6. 2001, s. 202 a pozměněný návrh ze dne 10. prosince 2001 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. C 329, 17.11.1999, s. 17.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. září 2001 (Úř. věst. C 72 E, 21. 3. 2002, s. 32), společný postoj Rady ze dne 15. dubna 2002 (Úř. věst. C 145 E, 18. 6. 2002, s. 85) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. července 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2002.

[4] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1 představuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení.

[5] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2002 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

[8] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).

[9] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

[10] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

[11] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

[12] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

[13] Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

[14] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I, VZNIK ODPADŮ

ODDÍL 1

Oblast působnosti

Statistiky se musí sestavit za všechny činnosti klasifikované v rámci působnosti oddílů A až Q NACE Rev. 1. Tyto oddíly zahrnují všechny ekonomické činnosti.

Tato příloha rovněž zahrnuje:

a) odpady vznikající v domácnostech;

b) odpady vzniklé v rámci využívání a/nebo odstraňování odpadů.

ODDÍL 2

Kategorie odpadů

1. Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadů:

Seznam souhrnných položek |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Nebezpečný |

3 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Nebezpečný |

5 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

7 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Nebezpečný |

9 | 02 | Odpadní chemikálie | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 02 | Odpadní chemikálie | Nebezpečný |

11 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Nebezpečný |

13 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

14 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Nebezpečný |

15 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

16 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Nebezpečný |

17 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

18 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |

19 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

20 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

21 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

22 | 07.4 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

23 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

24 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

25 | 07.6 | Textilní odpad | Nebezpečný |

26 | 08 | Vyřazené zařízení | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

27 | 08 | Vyřazené zařízení | Nebezpečný |

28 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

29 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

30 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Nebezpečný |

31 | 09 | Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

32 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

33 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

34 | 10.1 | Odpady z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

35 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

36 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

37 | 11 | Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

38 | 11.3 | Vytěžená hlušina | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Nebezpečný |

41 | 12.4 | Odpad ze spalování | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

42 | 12.4 | Odpad ze spalování | Nebezpečný |

43 | 12.6 | Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina | Nebezpečný |

44 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

45 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Nebezpečný |

2. V souladu s povinností předkládat zprávy podle směrnice 94/62/ES Komise vypracuje program pro pilotní studie, které budou členské státy dobrovolně provádět, aby vyhodnotily význam zahrnutí položek odpadních obalů (EWC-Stat Verze 2) do seznamu uvedeného v bodu 1. Komise financuje až 100 % nákladů na tyto pilotní studie. Na základě závěrů těchto pilotních studií Komise přijme nutná prováděcí opatření postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

ODDÍL 3

Charakteristiky

1. Charakteristiky kategorií odpadů:

Pro každou kategorii odpadů uvedenou v oddílu 2 bodu 1 se stanoví množství vznikajícího odpadu.

2. Regionální charakteristiky:

Počet obyvatel nebo obydlí obsluhovaných systémem sběru směsného odpadu z domácností a podobného odpadu (úroveň NUTS 2).

ODDÍL 4

Jednotka pro předložení zprávy

1. Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1000 tun (běžného) nevysušeného odpadu. Pro kategorie odpadu “kal“ by měl být uveden dodatečný údaj pro sušinu.

2. Jednotkou pro předložení zprávy pro regionální charakteristiky by mělo být procento obyvatel nebo obydlí.

ODDÍL 5

První referenční rok a periodicita

1. Prvním referenčním rokem je druhý kalendářní rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Členské státy poskytují údaje za každý druhý rok po prvním referenčním roce.

ODDÍL 6

Přenos výsledků do Eurostatu

Výsledky musí být přeneseny do 18 měsíců od konce referenčního roku.

ODDÍL 7

Zpráva o rozsahu a kvalitě statistických údajů

1. U každé položky uvedené v oddílu 8 (činnosti a domácnosti) uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů se určí postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

2. Členské státy předloží zprávu o kvalitě uvádějící stupeň přesnosti získaných údajů. Bude uveden popis odhadů, souhrnných hodnot nebo výjimek a způsobu, jakým tyto postupy ovlivňují rozložení kategorií odpadů uvedených v oddílu 2 bodu 1 podle ekonomických činností a domácností, jak uvádí oddíl 8.

3. Komise zahrne zprávy o rozsahu a kvalitě do zprávy stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

ODDÍL 8

Vypracování výsledků

1. Výsledky u charakteristik stanovených v oddílu 3 bodu 1 se musí sestavit pro:

1.1. tyto oddíly, divize, skupiny a třídy NACE Rev. 1:

Položka č. | Kód NACE Rev. 1.1 | Popis |

1 | A | Zemědělství, myslivost a lesnictví |

2 | B | Rybolov |

3 | C | Těžba nerostných surovin |

4 | DA | Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků |

5 | DB+DC | Výroba textilií a textilních výrobků + výroba usní a výrobků z usní |

6 | DD | Zpracování dřeva a výroba dřevařských výrobků |

7 | DE | Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk |

8 | DF | Výroba koksu, rafinovaných ropných produktů a jaderných paliv |

9 | DG+DH | Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken + výroba pryžových a plastových výrobků |

10 | DI | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |

11 | DJ | Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků |

12 | DK+DL+DM | Výroba strojů a zařízení + Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení + Výroba dopravních prostředků a zařízení |

13 | DN s vyloučením 37 | Zpracovatelský průmysl j. n. |

14 | E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a horké vody a vody |

15 | F | Stavebnictví |

16 | G — Q s vyloučením 90 a 51.57 | Služby: obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost + ubytování a stravování + doprava, skladování a spoje + finanční zprostředkování + činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti + veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení + vzdělávání + zdravotnictví a sociální péče + ostatní veřejné, sociální a osobní služby + činnosti domácností + exteritoriální organizace a instituce |

17 | 37 | Recyklace |

18 | 51.57 | Obchod s odpadem a šrotem |

19 | 90 | Kanalizace, odvoz odpadů, hygienické služby a podobné činnosti |

1.2 Domácnosti

20 | | Odpad z domácností |

2. Pro ekonomické činnosti jsou statistickými jednotkami místní jednotky nebo jednotky podle druhu činností dle definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [1], v souladu se statistickým systémem každého členského státu.

Ve zprávě o kvalitě, která má být vypracována podle oddílu 7, by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE Rev. 1.

[1] Úř. věst. L 76, 30. 3. 1993, s. 2. Nařízení pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II, VYUŽITÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

ODDÍL 1

Rozsah

1. Statistiky musejí být sestaveny pro všechna zařízení na využití a odstraňování odpadů, která provozují kteroukoli činnost uvedenou v oddílu 8 bodu 2 a která náleží k ekonomickým činnostem nebo jsou jejich součástí podle skupin nomenklatury NACE Rev. 1 uvedených v příloze I oddílu 8 bodu 1.1.

2. Tato příloha nezahrnuje zařízení, u nichž je zpracování odpadu omezeno na recyklaci odpadu na místě, kde odpad vznikl.

ODDÍL 2

Kategorie odpadů

Seznam kategorií odpadů, pro které musejí být sestaveny statistiky podle každé operace využití nebo odstraňování odpadů uvedené v oddílu 8 bodu 2, je toto:

Spalování |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01 + 02 + 03 | Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01 + 02 + 03 | Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Nebezpečný |

3 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

5 | 05 | Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 05 | Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad | Nebezpečný |

7 | 10.1 | Odpad z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

9 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 11 | Obecné kaly | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

11 | 06 +07 +08 +09 +12 +13 | Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 06 +07 +08 +09 +12 +13 | Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Nebezpečný |

Způsoby, které mohou vést k využití odpadů (kromě energetického využití) |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

3 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |

5 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

7 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 07.4 | Odpadní plasty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

9 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

11 | 07.6 | Textilní odpad | Nebezpečný |

12 | 09 | Odpad živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

13 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

14 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

15 | 12 | Minerální odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

16 | 12 | Minerální odpad | Nebezpečný |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Nebezpečný |

Odstraňování (kromě spalování) |

Položka č. | EWC-Stat — Verze 2 | Klasifikace odpadu |

Kód | Popis |

1 | 01 + 02 + 03 | Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

2 | 01 + 02 + 03 | Chemické odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) | Nebezpečný |

3 | 01.3 | Použité oleje | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

5 | 09 | Odpad živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

7 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 10.1 | Odpad z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

9 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

11 | 11 | Obecné kaly | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 12 | Minerální odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

13 | 12 | Minerální odpady | Nebezpečný |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) | Nebezpečný |

ODDÍL 3

Charakteristiky

Charakteristiky, pro které musí být vypracovány statistiky o využití a odstraňování podle oddílu 8 bodu 2, jsou uvedeny v tabulce.

Počet a kapacita zařízení pro využití a odstraňování odpadů na region |

Položka č. | Popis |

1 | Počet provozních zařízení, úroveň NUTS 2 |

2 | Kapacita v jednotkách podle zařízení, úroveň NUTS 2 |

Zpracovaný odpad na zařízení pro využití a odstraňování odpadů, včetně dovozu

3 | Celková množství zpracovaného odpadu, podle kategorií odpadů specifických pro zařízení dle oddílu 2, kromě recyklace odpadu na místě, kde odpad vznikl, úroveň NUTS 1 |

ODDÍL 4

Jednotka pro předložení zprávy

Jednotkou pro předložení zprávy pro všechny kategorie odpadů je 1000 tun

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: