Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

3.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

MUDr. Marie Adámková, CSc

Zájem o omezování dovozu a vývozu vybraných nebezpečných chemických látek v orgánech OSN vedl k přijetí Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro vybrané nebezpečné chemické látky a pesticidy. Cílem tohoto postupu bylo celosvětově podřídit dovoz a vývoz nebezpečných látek jednotným pravidlům s cílem zvýšit bezpečnost nakládání s těmito látkami.

Vzhledem k tomu, že EU považuje sjednaný postup a omezení za velmi důležité, byly postupy a rozsah Rotterdamské úmluvy zpracovány do podoby přímo účinného předpisu pro členské státy EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649//2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Cíl nařízení

  • provést Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

  • podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek s cílem chránit zdraví člověka a životní prostředí,

  • přispívat k používání nebezpečných chemických látek způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Vývozy nebezpečných chemických látek, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny, jsou předmětem společného postupu při podávání oznámení o vývozu. Vzhledem k tomu by nebezpečné chemické látky, ať už jako takové nebo obsažené ve směsích nebo výrobcích, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny (např. přípravky na ochranu rostlin, ostatní formy pesticidů nebo průmyslové chemické látky pro použití profesionálními uživateli nebo veřejností), měly podléhat podobným pravidlům oznamování o vývozu, která se na ně vztahují v případech, kdy jsou zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo obou kategoriích použití stanovených úmluvou, tj. pesticidy nebo chemické látky pro průmyslové použití.

Stejná povinnost oznamování vývozu se vztahuje na chemické látky, na něž se vztahuje mezinárodní postup předchozího informovaného souhlasu (PIC). Tento postup oznamování se používá na vývozy z EU do všech třetích zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními stranami úmluvy nebo se zapojují do jejích postupů. Členským státům je umožněno ukládat správní poplatky, které by pokryly náklady spojené s tímto postupem.

Vývozci a dovozci musejí poskytovat informace o množství chemických látek v oblasti působnosti nařízení v mezinárodním obchodu, aby mohla být posuzována účinnost ustanovení a umožněna kontrola nad dodržováním stanovených povinností.

Pro pesticidy vyvážené do rozvojových zemí je nezbytné, aby byly poskytovány informace o příslušných skladovacích podmínkách a aby bylo použito vhodné balení a rozměry obalů s cílem zabránit tvorbě zastaralých zásob.

Nařízení (ES) se vztahuje na:

  • nebezpečné chemické látky, na něž se vztahuje postup předchozího souhlasu (PIC) v rámci Rotterdamské úmluvy;

  • nebezpečné chemické látky, které jsou v EU nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny;

  • vyvážené chemické látky, pokud jde o jejich klasifikaci, označování a balení.

Nařízení stanoví i oblasti, na něž se nevztahuje, vzhledem k tomu, že mají zvláštní právní úpravu, která zajišťuje naplnění cílů úmluvy.

Nařízení (ES) se nevztahuje na:

  • omamné a psychotropní látky, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: