Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače - všeobecné požadavky

5.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.2.1.1
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače – všeobecné požadavky

MUDr. Marie Adámková, CSc.

Základní požadavky nařízení vlády č. 194/2001 Sb., po novele č. 21/2018 Sb.

Aerosolový rozprašovač musí být navržen, zkonstruován a vyzkoušen s ohledem na požadavky, vyplývající z analýzy, provedené osobou odpovědnou za uvádění aerosolového rozprašovače na trh za účelem zvážení nebezpečí vyplývajícího z vdechnutí rozprachu vystřikovaného aerosolovým rozprašovačem za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití, přičemž je brána v úvahu distribuce velikosti aerosolových částic spolu s fyzikálními a chemickými vlastnostmi náplně, popřípadě se specifikují zvláštní údaje, týkající se používání aerosolového rozprašovače.

Konstrukce a vybavení aerosolového rozprašovače

Aerosolový rozprašovač musí být proveden tak, aby za normálních podmínek používání a skladování vyhovoval stanoveným podmínkám.

Uzávěr musí umožňovat neprodyšné uzavření aerosolového rozprašovače za normálních podmínek skladování nebo přepravy a musí být chráněn, například ochranným krytem, proti neúmyslnému otevření a jakémukoli poškození.

Látky obsažené v aerosolovém rozprašovači nesmí ani při dlouhodobém skladování snižovat mechanickou odolnost aerosolového rozprašovače.

Označení na aerosolovém rozprašovači podle CLP

Označení každého aerosolového rozprašovače musí obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje. Označení musí splňovat požadavky stanovené nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP.

 • je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý” na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování” a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 3” podle přímo použitelného předpisu1,

 • je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý” na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování” a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2” podle přímo použitelného předpisu2,

 • je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý” na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „nebezpečí” a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1” podle přímo použitelného předpisu3,

 • pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu4, pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem, a

 • veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem; je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny.

Důležité pojmy

Součástí nařízení vlády je také nezbytné definování pojmů, se kterými dále pracuje. Jde o následující pojmy:

 • přetlak je vnitřní přetlak v naplněném aerosolovém rozprašovači, vyjádřený v megapascalech (MPa),

 • zkušební přetlak je přetlak, kterým lze působit na vnitřní stěny prázdného aerosolového rozprašovače po dobu 25 sekund, aniž by došlo ke vzniku netěsnosti nebo, v případě kovových nebo plastových nádobek, k viditelné nebo trvalé deformaci, s výjimkou přípustné deformace podle bodu 1.1.2 přílohy č. 2 k nařízení (ES),

 • destrukční přetlak je nejnižší přetlak, který způsobí roztržení nebo vznik trhliny v nádobce aerosolového rozprašovače,

 • skutečný objem je objem neuzavřené nádobky aerosolového rozprašovače až po jeho horní okraj, vyjádřený v mililitrech.

 • užitný objem je objem naplněné uzavřené nádobky aerosolového rozprašovače, vyjádřený v mililitrech,

 • objem kapalné fáze je objem fází jiných než plynných v naplněné uzavřené nádobce aerosolového rozprašovače,

 • zkušební podmínky jsou hodnoty zkušebního a destrukčního přetlaku aplikovaného hydraulicky při (20 +/- 5) °C.

 • látka je látka podle definice v čl. 2 odst. 7 nařízení (ES) č. 1272/2008,

 • směsí je směs podle definice v čl. 2 odst. 8 nařízení (ES) č. 1272/2008.

 • hořlavá náplň je taková, pokud obsahuje jakoukoli složku, která je klasifikována jako hořlavá s tím, že

  1. hořlavá kapalina znamená kapalinu s bodem vzplanutí ne více než 93 °C,
  2. hořlavou tuhou látkou se rozumí tuhá látka nebo směs, která se snadno zapaluje, nebo může způsobit vzplanutí či k němu přispět následkem tření. Snadno zápalnými tuhými látkami jsou látky nebo směsi ve formě prášku, granulí nebo pasty, které jsou
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: